« Terug naar de woordenlijst

Vonnis, arrest, beschikking en uitspraak

In het Nederlands recht zijn er verschillende juridische beslissingen die door rechters worden genomen. Drie belangrijke vormen hiervan zijn het vonnis, het arrest en de beschikking. Hoewel ze alle drie rechterlijke uitspraken zijn, verschillen ze in betekenis, toepassing en het proces dat tot deze beslissingen leidt.

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van de rechtbank in een civiele of strafrechtelijke procedure. Het wordt uitgesproken door rechters van de rechtbank of de kantonrechter. In een civiele procedure gaat het vaak om geschillen tussen burgers onderling, bijvoorbeeld in geval van contractbreuken, echtscheidingen of arbeidsconflicten. In het strafrecht spreekt de rechter een vonnis uit na een strafproces, waarin wordt beslist of de verdachte schuldig is en welke straf eventueel wordt opgelegd.

Arrest

Een arrest is de benaming voor een uitspraak van een hoger rechtscollege, zoals het gerechtshof of de Hoge Raad. Arresten worden uitgesproken in hoger beroep of in cassatie. In hoger beroep beoordeelt het gerechtshof de zaak opnieuw, nadat een van de partijen in beroep is gegaan tegen een vonnis van de rechtbank. De Hoge Raad daarentegen beoordeelt geen feiten, maar kijkt of het recht juist is toegepast en of de wet correct is geïnterpreteerd. Het arrest van de Hoge Raad is vooral van belang voor de rechtsontwikkeling en rechtsuniformiteit in Nederland.

Beschikking

Een beschikking wijkt af van een vonnis of arrest doordat het meestal een beslissing is in niet-contentieuze zaken, wat inhoudt dat het vaak gaat om zaken waarbij geen sprake is van een geschil of conflict. Denk hierbij aan zaken als het toekennen van een vergunning, het vaststellen van alimentatie of het bepalen van curatele. Beschikkingen worden niet alleen door rechters, maar ook door bestuursorganen genomen. Wanneer een rechter een beschikking geeft, gebeurt dit vaak in zogenaamde verzoekschriftprocedures, waarbij een partij een verzoek doet aan de rechter om een juridische beslissing te nemen.

Verschillen in Procedure

Naast het verschil in aard en soort zaken, verschillen vonnissen, arresten en beschikkingen ook in de procedure. Een vonnis volgt uit een dagvaardingsprocedure of een strafproces, waarbij partijen tegenover elkaar staan. Een arrest is het resultaat van een procedure in hoger beroep of cassatie. Beschikkingen daarentegen komen voort uit verzoekschriftprocedures, waarbij vaak geen sprake is van een conflict tussen twee partijen.

Uitspraak

De term ‘uitspraak’ in het Nederlands recht is een overkoepelende term die verwijst naar elke formele beslissing die door een rechter of rechtscollege wordt genomen. Dit betekent dat zowel vonnissen, arresten als beschikkingen vormen van uitspraken zijn. In het algemeen kan daarom elke beslissing van een rechtelijke instantie als een ‘uitspraak’ worden beschouwd, waarbij de termen vonnis, arrest en beschikking meer specifieke categorieën van uitspraken zijn.

« Terug naar de woordenlijst