« Terug naar de woordenlijst

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is een gerechtelijk orgaan van de Raad van Europa dat klachten behandelt over schendingen van de rechten vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Individuen, groepen en lidstaten kunnen zaken voorleggen aan het Hof. De uitspraken van het EHRM zijn bindend voor de betrokken lidstaten en moeten worden nageleefd. Het Hof speelt een cruciale rol in de bescherming en bevordering van mensenrechten in Europa en draagt bij aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke rechtsnorm in de lidstaten van de Raad van Europa.

De klachtenprocedure is grofweg onder te verdelen in vijf kernmomenten:

  • Ontvankelijkheid: Een klacht moet aan bepaalde criteria voldoen, zoals het uitputten van nationale rechtsmiddelen en het indienen van de klacht binnen zes maanden na de laatste nationale beslissing.
  • Communicatie: Als een klacht ontvankelijk is, wordt deze ‘gecommuniceerd’, wat betekent dat de regering van de betrokken lidstaat formeel op de hoogte wordt gesteld en wordt gevraagd om opmerkingen te geven.
  • Beslissing: Een Kamer van zeven rechters kan de klacht verwerpen, een schikking faciliteren of een vonnis vellen. Als een zaak bijzonder belangrijk of complex is, kan deze worden doorverwezen naar de Grote Kamer, bestaande uit zeventien rechters.
  • Bindende uitspraken: De uitspraken van het EHRM zijn bindend. Lidstaten zijn verplicht om gevolg te geven aan de uitspraken en eventuele schendingen te verhelpen.
  • Uitvoering: Het Comité van Ministers van de Raad van Europa houdt toezicht op de uitvoering van de uitspraken van het Hof door de lidstaten.
« Terug naar de woordenlijst