« Terug naar de woordenlijst

Directe Werking

Directe werking verwijst naar het rechtsbeginsel waarbij bepalingen uit een verdrag of een internationale overeenkomst onder bepaalde omstandigheden direct toepasbaar zijn in nationaal recht zonder dat verdere omzetting in nationale wetgeving nodig is. Dit betekent dat individuen zich rechtstreeks op deze bepalingen kunnen beroepen voor de nationale rechter.

In Nederland is het beginsel van directe werking gebaseerd op artikel 93 van de Grondwet. Artikel 93 stelt dat bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties die naar hun inhoud eenieder kunnen verbinden, verbindende kracht hebben nadat zij zijn bekendgemaakt. Dit betekent dat zulke bepalingen voorrang hebben boven nationale wetten en direct toepasbaar zijn in de Nederlandse rechtsorde.

« Terug naar de woordenlijst