« Terug naar de woordenlijst

Comité tegen foltering

Het VN Comité tegen Foltering (CAT) is een groep van onafhankelijke deskundigen die toezicht houdt op de uitvoering van het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing door de verdragsluitende staten. Dit verdrag, vaak eenvoudigweg het “Verdrag tegen Foltering” genoemd, werd in 1984 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen en is in werking getreden in 1987.

Enkele kernpunten over het Comité tegen Foltering:

  • Samenstelling: Het Comité bestaat uit tien onafhankelijke deskundigen met een hoge morele status en erkende competentie op het gebied van mensenrechten.
  • Rapportage: Verdragsluitende staten zijn verplicht regelmatig verslag uit te brengen over de maatregelen die zij hebben genomen om het verdrag na te leven. Het Comité beoordeelt deze rapporten en geeft opmerkingen en aanbevelingen.
  • Individuele Klachten: Het Comité kan ook individuele klachten behandelen van personen die beweren slachtoffer te zijn van schendingen van de rechten die in het verdrag worden genoemd, mits het betreffende land het facultatieve protocol heeft geratificeerd dat deze procedure mogelijk maakt.
  • Vertrouwelijk Onderzoek: In gevallen van betrouwbare informatie over systematische foltering in een land kan het Comité een vertrouwelijk onderzoek instellen.
  • Algemene Opmerkingen: Het Comité publiceert ook algemene opmerkingen over thema’s en artikelen van het verdrag om de interpretatie ervan te verduidelijken.

Het belangrijkste doel van het CAT is om de uitroeiing van foltering en andere vormen van mishandeling te bevorderen en om de verdragsluitende staten te helpen bij het effectief voorkomen, bestrijden en bestraffen van dergelijke praktijken.

« Terug naar de woordenlijst