tooltip-recht

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een Nederlandse wetgeving die zich richt op de kwaliteit van zorg en het bieden van een effectieve en laagdrempelige klachtafhandeling in de gezondheidszorg. Deze wet is van toepassing op alle zorgaanbieders, inclusief zorginstellingen en individueel werkende zorgverleners. ►

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)2024-01-05T18:07:20+00:00

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ)

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) van 2018 is Nederlandse wetgeving die de rechten van cliëntenraden in de gezondheidszorg regelt. Deze wet is van toepassing op alle zorgaanbieders, inclusief jeugdhulpverleners, maar niet op aanbieders die uitsluitend zorg verlenen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)​​. ►

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ)2024-01-05T18:07:22+00:00

Grondwet

De Grondwet is het hoogste wettelijke document van een land dat de fundamentele principes en regels vastlegt waaraan het bestuur van dat land zich moet houden. Het beschrijft de rechten en plichten van de burgers, de organisatie en bevoegdheden van de overheid en de manier waarop wetten worden gemaakt en uitgevoerd.

Grondwet2024-01-05T18:07:22+00:00

Directe Werking

Directe werking verwijst naar het rechtsbeginsel waarbij bepalingen uit een verdrag of een internationale overeenkomst onder bepaalde omstandigheden direct toepasbaar zijn in nationaal recht zonder dat verdere omzetting in nationale wetgeving nodig is. Dit betekent dat individuen zich rechtstreeks op deze bepalingen kunnen beroepen voor de nationale rechter.

Directe Werking2024-01-05T18:07:22+00:00

VN-Kinderrechtenverdrag (VRK)

Het VN-kinderrechtenverdrag, officieel het Verdrag inzake de rechten van het kind (VRK), is een internationaal verdrag aangenomen door de Verenigde Naties in 1989. Het verdrag legt de verschillende rechten vast die alle kinderen - personen onder de 18 jaar - zouden moeten genieten.

VN-Kinderrechtenverdrag (VRK)2024-01-05T18:07:22+00:00

Supranationaal

Supranationaal verwijst naar een vorm van organisatie of samenwerking waarbij de lidstaten bevoegdheden overdragen aan een hogere, overkoepelende instantie die beslissingen kan nemen die bindend zijn voor de lidstaten, zelfs als sommige van die staten het er niet mee eens zijn.

Supranationaal2024-01-05T18:07:23+00:00
Ga naar de bovenkant