Instanties en organisaties

‘Instanties’ zijn officiële groepen, afdelingen of autoriteiten, meestal opgericht door de overheid, die duidelijk omschreven taken hebben, zoals het uitvoeren van wetten of het bieden van openbare diensten. Denk aan gemeentehuizen of belastingdiensten.
‘Organisaties’ daarentegen zijn bredere entiteiten die kunnen bestaan uit groepen, bedrijven of instellingen, opgericht voor het bereiken van een bij de oprichting vastgelegd doel.Bijvoorbeeld een bedrijf dat producten verkoopt of een liefdadigheidsorganisatie die mensen helpt.
Het belangrijkste verschil is dat instanties doorgaans een formele, vaak overheidsgerelateerde rol hebben, terwijl organisaties een breder scala aan doelen en structuren omvatten, zowel publiek als privaat.

Comité tegen foltering (CaT)

Het VN Comité tegen Foltering (CAT) is een groep van onafhankelijke deskundigen dat toezicht houdt op de uitvoering van het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing door de verdragsluitende staten. Dit verdrag, vaak eenvoudigweg het "Verdrag tegen Foltering" genoemd, werd in 1984 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen en is in werking getreden in 1987.

Comité tegen foltering (CaT)2024-01-05T18:04:57+00:00

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement is het wetgevende orgaan van de EU. De leden worden direct gekozen door de burgers van de EU-landen. Het Parlement werkt samen met de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie om wetten aan te nemen en te wijzigen.

Europees Parlement (EP)2024-01-05T18:04:58+00:00

Schengen-landen

De Schengenlanden zijn een groep Europese landen die een verdrag hebben ondertekend waardoor ze gezamenlijk optreden als één territorium zonder interne grenscontroles

Schengen-landen2024-01-05T18:04:58+00:00
Ga naar de bovenkant