LHBTIQ+-organisaties2024-01-12T18:41:53+00:00
LHBTIQA+-organisaties

Samenvatting in 5 Punten: Ouders en Intersekse Kinderen

 1. Begrip van Seksediversiteit en Intersekse: Seksediversiteit vertegenwoordigt alle natuurlijke variaties van geslachtskenmerken. Intersekse, een onderdeel van seksediversiteit, wordt vaak maatschappelijk niet erkend als man of vrouw. Intersekse mensen worden onterecht als een medisch probleem gezien, terwijl het in werkelijkheid een maatschappelijk probleem is.
 2. Intersekse versus DSD: Intersekse en DSD (Differences of Sex Development) hebben verschillende betekenissen, hoewel ze vaak dezelfde groep mensen betreffen. Intersekse benadert vanuit mensenrechten, terwijl DSD een medische benadering heeft. Ervaringen van mensen met verschillende DSD-diagnoses kunnen sterk variëren.
 3. Belang van Juiste Diagnose: Het is cruciaal om de juiste diagnose te stellen, omdat sommige diagnoses gepaard gaan met ernstige gezondheidsrisico’s. Echter, het stellen van een diagnose is niet altijd in het voordeel van de patiënt.
 4. Richtlijnen voor Ouders: Voor ouders van intersekse kinderen is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over seksediversiteit. Het vermijden van niet-noodzakelijke medische behandelingen en het uitstellen van beslissingen tot het kind zelf kan beslissen, wordt aanbevolen. Ouders worden aangemoedigd om zich te verdiepen in de materie en steun te zoeken bij relevante organisaties.
 5. Ondersteuning en Actie: Ondersteuning vinden bij patiënten- en intersekseorganisaties is essentieel. Actief worden in organisaties die opkomen voor de rechten van intersekse kinderen kan een effectieve manier zijn om je kind te helpen. Het is belangrijk om open en geïnformeerd te zijn over seksediversiteit en de maatschappelijke acceptatie daarvan te bevorderen.Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

VERZAMELPAGINA

LHBTIQ+ organisaties

LHBTIQA+ staat voor een grote groep mensen die meer van elkaar verschillen dan dat zij met elkaar gemeen hebben. Maar wat ze wél met elkaar gemeen hebben, is de visie dat man en vrouw een spectrum is met eindeloos veel variaties. Op het gebied van seksuele diversiteit, genderdiversiteit, en seksediversiteit is gaat de maatschappij er vaak nog uit van een dichotomie (dat er maar twee soorten mensen zijn, mannen en vrouwen).

Seksediversiteit? Intersekse? DSD?

Seksediversiteit staat voor alle natuurlijke variaties van de geslachtskenmerken. Intersekse is dat deel van seksediversiteit dat om onbegrijpelijke redenen niet zonder meer door de maatschappij wordt geaccepteerd als man of vrouw. Intersekse mensen worden vaak als een medisch probleem gezien, terwijl het vooral een maatschappelijk probleem is. Voor die medische aspecten wordt vaak de parapluterm DSD gebruikt, terwijl voor de maatschappelijke aspecten het woord intersekse wordt gebruikt.

Maar vaak worden ook de namen van diagnoses gebruikt, bijvoorbeeld adrenogenitaalsyndroom, syndroom van Turner, syndroom van Klinefelter, enzovoort 1Andere termen die gezondheidswerkers soms gebruiken zijn 46,XY DSD, 46,XX DSD, ovotesticulaire DSD,  46,XX bijnierschorshyperplasie, 21-hydroxylase deficiëntie, Prader-schaal, mozaïek chromosomenpatroon, hypospadie, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndroom, Syndroom van Swyer, ovotestis, androgeenongevoeligheidsyndroom, Quigley-schaal, gonadale dysgenesie, 17β-hydroxysteroid dehydrogenase 3, 5α-reductase deficiëntie, en cryptorchisme. Dit is nog maar een klein deel van de woorden die gebruikt worden voor/bij de ongeveer 40 diagnoses die onder de parapluterm DSD vallen.

Er zijn een paar punten die belangrijk zijn om te onthouden:

 1. Transgenderrechten zijn niet hetzelfde als intersekserechten. Organisaties die intersekse in hun beleid willen opnemen in hun beleid, moeten meer doen dan ‘transgender’ in alle documenten vervangen door ‘transgender/intersekse’111111: De transgendergemeenschap en de interseksegemeenschap hebben veel, maar niet altijd, gezamenlijke belangen.Het is een misvatting dat intersekse een validering voor transgenderrechten is. en 118118: Interseksebeleid is niet hetzelfde als transgenderbeleid.Het is een misvatting dat interseksebeleid naadloos aansluit bij transgenderbeleid.. Ondanks dat de interseksegemeenschap niet dezelfde doelstellingen nastreeft als de transgendergemeenschap, leidt discriminatie van trans personen vaak ook tot discriminatie van intersekse personen123123: Uitsluiting van trans personen leidt tot uitsluiting van intersekse personen.Het is een misvatting dat trans-exclusie zich niet richt op intersekse mensen.. Vanuit een filosofisch standpunt is het de vraag of gender en sekse überhaupt wel van elkaar verschillen2727: Intersekse en transgender hebben belangrijke raakvlakken.Het is een misvatting dat intersekse en trans over iets anders gaan. –  maatschappelijk is  er jammer genoeg wel verschil.
 2. Intersectionaliteit. Intersekse staat nooit op zichzelf107107: De gevolgen van intersekse worden versterkt als de persoon deel uitmaakt van meer dan één achtergestelde minderheid.Het is een misvatting dat intersekse op zichzelf staat.. Deze intersectionaliteit zorgt dat de sociale gevolgen van intersekse talrijk en omvangrijk zijn. Omdat de sociale gevolgen voor een belangrijk deel vergelijkbaar zijn112112: Door samen te werken in lhbtiq+ verband worden sneller resultaten bereikt, die ook beter geborgd zijn in de maatschappij.Het is een misvatting dat de i niet in lhbtiq+ thuishoort., is samenwerking met lhbtiqa+-organisaties voor de hand liggend en effectief113113: Samenwerking binnen de lhbtiq+ organisaties leidt tot een snellere en beter geborgde emancipatie van intersekse personen.Het is een misvatting dat de samenwerking van lhbtq+ en i niet leidt tot emancipatie van intersekse personen.. De interseksegemeenschap werkt daarom samen met lhbtiqa+-groepen en waar mogelijk ook met andere groepen114114: Samenwerking met andere organisaties is nuttig en noodzakelijk.Het is een misvatting dat de i alleen onderdeel van lhbtiq+ organisaties kan zijn..
 3. Intersekse betekent niet ‘tussen man en vrouw’99: Intersekse betekent niet ‘tussen man en vrouw’.Het is een misvatting dat intersekse ‘tussen man en vrouw’ betekent.. Intersekse personen zijn meestal man of vrouw 2929: De meeste intersekse mensen zijn man of vrouw.Het is een misvatting dat intersekse mensen geen man of vrouw kunnen zijn. – daarvoor zijn geen medische ingrepen nodig 5454: Argumenten van anderen dan de patiënt zelf mogen niet leiden tot een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat jong opereren grote voordelen heeft (en andere argumenten voor vroege chirurgie).. Dat standpunt wordt niet alleen door activisten ingenomen 130130: De rechten van intersekse mensen worden in Nederland ernstig geschonden; dat is ook vastgesteld door tal van nationale, regionale, en internationale gremia.Het is een misvatting dat alleen activisten om maatregelen vragen., maar ook door een groeiend aantal gezondheidswerkers6666: Artsen moeten zich uitspreken tegen nnmb’s, ook als die buiten hun eigen vakgebied liggen.Het is een misvatting dat alle artsen voor vroege operaties zijn.. Vanuit mensenrechtenorganisaties wordt opgeroepen dat soor medische ingrepen strafbaar te stellen147147: Er zijn goede redenen om nnmb’s wettelijk te reguleren.Het is een misvatting dat er geen specifieke reden is om nu tot regulering van nnmb’s te komen., ook als ouders daar toestemming voor hebben gegeven.134134: Ouders die proxy consent geven voor nnmb’s schenden straffeloos de rechten van hun kind.Het is een misvatting dat ouders toestemming kunnen geven voor uitstelbare medische behandelingen. en 7474: Alleen het kind zelf kan toestemming geven voor een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat nnmb’s toegestaan zijn als de ouders toestemming geven..
 4. Onjuiste aannames. Vaak worden verkeerde definities van intersekse gebruikt. De juist definitie 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is. is misschien wat lastiger te onthouden, maar gebruik in ieder geval geen woorden als hermafrodiet110110: Hermafrodiet is tegenwoordig een geuzennaam.Het is een misvatting dat intersekse mensen hermafrodieten zijn. of interseksueel. Intersekse is ook geen ‘derde sekse’1010: Intersekse is geen ‘derde sekse’.Het is een misvatting dat intersekse een derde sekse is.. Een andere onjuiste aanname is dat er 40 soorten intersekse bestaan – in werkelijkheid zijn er vele vormen van seksediversiteit, maar er is maar één soort intersekse44: Er is maar één soort intersekse.Het is een misvatting dat er verschillende soorten intersekse zijn.. Medici zien intersekse als een ziekte die te genezen is6363: Intersekse is geen medische conditie die genezen moet worden.Het is een misvatting dat een kind na een nnmb niet meer intersekse is. en  9191: Intersekse kan niet en hoeft niet te worden genezen.Het is een misvatting dat intersekse kinderen genezen kunnen worden. – dat is 100% vergelijkbaar met conversietherapie 8181: Nnmb’s werken niet als een conversietherapie.Het is een misvatting dat intersekse kinderen zonder een nnmb homoseksueel of non-binair worden..
 5. Waar zijn die mensen? Ongeveer 1,1 procent van de mensen voldoet aan definitie die NNID gebruikt1212: Intersekse is niet zeldzaam.Het is een misvatting dat intersekse zeldzaam is.. Maar veel mensen weten niet dat ze intersekse zijn1818: Veel mensen weten niet dat zij intersekse zijn.Het is een misvatting dat iedereen die intersekse is dat van zichzelf weet..  Een groot deel van de mensen die het wel weten, is onzichtbaar door stigma en zelf-verhulling2121: Een coming-out als intersekse persoon is niet noodzakelijk.Het is een misvatting dat eerst maar eens meer intersekse mensen zichtbaar moeten zijn voordat…..

De documenten waarnaar in bovenstaande tekst verwezen wordt, zijn hoofdstukken uit Misvattingen over intersekse. Dat document is beschikbaar als webpagina’s en als pdf : Publicatie Misvattingen over intersekse.

Als je kind net geboren is

Hier vind je informatie voor ouders die net gehoord hebben dat hun pasgeboren kind een vorm van seksediversiteit heeft en daar meer over willen weten.

Als je net gehoord hebt dat jouw kind een vorm van seksediversiteit heeft, ben je misschien bezorgd of geschrokken en zit je met een groot aantal vragen. Misschien was het ook voor jou nieuw dat sekse veel diverser is dan wat de meeste mensen onder man en vrouw verstaan. Je zou niet de enige zijn- daar hebben we het later over.

Als je het net pas weet en hiervoor nog nooit van seksediversiteit,  intersekse of DSD hebt gehoord, zullen veel van je vragen beantwoord worden in de publicatie Steun je intersekse kind, een gids voor ouders die door OII Europe, IGLYO, EPA, en NNID is ontwikkeld op basis van de ervaringen van volwassen intersekse mensen.

Als je kind al wat ouder is

Sommige kinderen krijgen pas tijdens de puberteit te horen dat ze een bijzondere vorm van seksediversiteit hebben, maar ook voor ouders die al sinds de geboorte weten dat hun kind een bijzondere vorm van seksediversiteit heeft kan onderstaande informatie interessant zijn. 

Als je over seksediversiteit zwijgt zul je ook niet gediscrimineerd worden. Maar van zwijgen zul je ook niet gelukkig worden – eerder het tegenovergestelde. Daar hebben al veel wetenschappers over gepubliceerd. Wat dan wel moet gebeuren, staat beschreven in de Verklaring van Malta. Hierin zeggen dertig internationale intersekse-organisaties welke problemen zij zien voor de acceptatie van seksediversiteit in de maatschappij. Een belangrijke boodschap in de Verklaring van Malta, is dat je als ouder niet voor je kind kunt beslissen over uitstelbare medische behandelingen, maar ook wat je dan wél moet doen. Dat geldt zeker als het om beslissingen gaat die niet meer zijn terug te draaien. Ethici, maar ook de Verenigde Naties, de Raad van Europa, en het Europees parlement vinden dat dergelijke medische behandelingen moeten worden uitgesteld tot je kind daar zelf over kan beslissen. Je kunt je kind daar het best bij helpen als je zelf goed weet wat seksediversiteit is. Voor jezelf kan het helpen als je weet dat dat sekse niet door chromosomen wordt bepaald. Je zult dan begrijpen dat biologieboeken moeten worden aangepast: XY-chromosomen is meestal een jongen, XX-chromosomen is meestal een meisje.

Leren omgaan met seksediversiteit hoef je gelukkig niet alleen te doen. Er zijn patiëntenorganisaties en intersekseorganisaties waar je ouders in een gelijke situatie kunt ontmoeten. En als je medische of psychosociale ondersteuning zoekt kun je terecht bij de landelijke DSD-centra of bij andere hulpverleners.

Zelf actief worden in een organisatie die opkomt voor de rechten van je kind, is misschien wel de beste manier om je kind te helpen.

Separator: start positie

Meer lezen…

Wil je meer lezen? Misschien vind je onderstaande artikelen ook interessant! Ze zijn net als dit artikel gericht op ouders.

Coming-out

Dit artikel begint met een theoretische onderbouwing van de vraag waarom intersekse mensen niet zichtbaar zijn in de maatschappij en daarna wordt ingegaan op de vraag wat een coming-out nu nog in de weg staat.

Interseksefobie

Interseksefobie wordt gekenmerkt door een afwijzende houding en negatieve gevoelens ten opzichte van intersekse en intersekse mensen. Interseksefobie uit zich als minachting, vooringenomenheid, afkeer, haat of antipathie. Dit kan leiden tot interseksediscriminatie: het uitsluiten, beledigen, of anders behandelen van intersekse mensen.

Sociale gevolgen

Vaak wordt aangenomen dat weinig of geen data beschikbaar is over de sociale gevolgen van intersekse. Maar in medische publicaties wordt dergelijke informatie toch regelmatig gepubliceerd. Aangevuld met nieuw sociaalwetenschappelijk onderzoek ontstaat een steeds beter beeld van de sociale situatie van intersekse personen.

Dit is een ‘verzamelpagina’ waar informatie voor een specifiek onderwerp of een specifieke doelgroep bij elkaar wordt gebracht. Misschien zijn er andere verzamelpagina’s die u voor u ook interessant zijn. Op dit moment zijn voor de volgende onderwerpen/doelgroepen aparte pagina’s beschikbaar:

Verwante onderwerpen

 1. Avery OT, MacLeod CM, McCarty M. Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types. Journal of Experimental Medicine. 1944;79(2):137-158. https://doi.org/10.1084/jem.79.2.137
 2. Barr ML, Bertram EG. A morphological distinction between neurones of the male and female, and the behaviour of the nucleolar satellite during accelerated nucleoprotein synthesis. Nature. 1949;163(4148):676-677. https://doi.org/10.1038/163676a0
 3. Bell J, Haldane JBS. The linkage between the genes for colour-blindness and haemophilia in man. Proceedings of the Royal Society of London Series B – Biological Sciences. 1937;123(831):119-150. https://doi.org/10.1098/rspb.1937.0046
 4. Bernstein F. Zur Grundlegung der Chromosomentheorie der Vererbung beim Menschen. Zeitschrift für Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre. 1931;57(1):113-138. https://doi.org/10.1007/bf01739700
 5. Boué J, Boué A, Lazar P. Retrospective and prospective epidemiological studies of 1500 karyotyped spontaneous human abortions. Clinical and Molecular Teratology. 1975;12(1):11-26. https://doi.org/10.1002/tera.1420120103
 6. Brinkmann AO, Faber PW, van Rooij HCJ, Kuiper GGJM, Ris C, Klaassen P, et al. The human androgen receptor: Domain structure, genomic organization and regulation of expression. Journal of Steroid Biochemistry. 1989;34(1):307-310. https://doi.org/10.1016/0022-4731(89)90098-8
 7. Collins FS, Morgan M, Patrinos A. The Human Genome Project: Lessons from Large-Scale Biology. Science. 2003;300(5617):286-290. https://doi.org/10.1126/science.1084564
 8. Cools M, Nordenström A, Robeva R, Hall J, Westerveld P, Flück C, et al. Caring for individuals with a difference of sex development (DSD): a Consensus Statement. Nature Reviews Endocrinology. 2018;14(7):415-429. https://doi.org/10.1038/s41574-018-0010-8
 9. Gartler SM. The chromosome number in humans: a brief history. Nature Reviews Genetics. 2006;7(8):655-660.
 10. Griffith F. The Significance of Pneumococcal Types. Journal of Hygiene. 1928;27(2):113-159. https://doi.org/10.1017/S0022172400031879
 11. Harper PS. A Short History of Medical Genetics. Oxford Monographs on Medical Genetics, Motulsky AG, Harper PS, Scriver C, Epstein CJ, Hall JG, reeksredactie. New York, NY, USA: Oxford University Press; 2008.
 12. Healy M, Gibney J, Pentecost C, Wheeler M, Sonksen P. Endocrine profiles in 693 elite athletes in the postcompetition setting. Clin Endocrinol (Oxf). 2014;81(2):294-305.
 13. Hogben Lancelot T, Dale Henry H. The detection of linkage in human families. I.–Both heterozygous genotypes indeterminate. Proceedings of the Royal Society of London Series B, Containing Papers of a Biological Character. 1934;114(789):340-352. https://doi.org/10.1098/rspb.1934.0011
 14. International Human Genome Sequencing Consortium, Lander ES, Linton LM, Birren B, Nusbaum C, Zody MC, et al. Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature. 2001;409:860. https://doi.org/10.1038/35057062
 15. Kim HJ, Hsu LY, Paciuc S, Cristian S, Quintana A, Hirschhorn K. Cytogenetics of fetal wastage. New England Journal of Medicine. 1975;293(17):844-847.
 16. Klinefelter HF, Reifenstein EC, Albright F. Syndrome Characterized by Gynecomastia, Aspermatogenesis without A-Leydigism, and Increased Excretion of Follicle-Stimulating Hormone. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 1942;2(11):615-627. https://doi.org/10.1210/jcem-2-11-615
 17. Kremer J. De hematogene voortplantingsleer van AristotelesOPEN. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2003;147:2529-2535.
 18. Machin G. Chromosome abnormality and perinatal death. Lancet. 1974;303(7857):549-551. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(74)92726-3
 19. Maddox B. Rosalind Franklin: The Dark Lady of DNA. London, UK: Harper Collins Publishers; 2002.
 20. Marberger E, Boccabella RA, Nelson WO. Oral smear as a method of chromosomal sex detection. Experimental Biology and Medicine. 1955;89(3):488-489. https://doi.org/10.3181/00379727-89-21854
 21. Mittwoch U. Sex determination in mythology and history. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia. 2005;49:7-13. https://doi.org/10.1590/S0004-27302005000100003
 22. Moore KL, Barr ML. Smears from the oral mucosa in the detection of chromosomal sex. The Lancet. 1955;266(6880):57-58. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(55)92161-9
 23. Morgan TH. A history of Genetics. London, UK: Harper & Row; 1966.
 24. Olby R. The path to the double helix: The discovery of DNA (Foreword by Francis Crick). ‘ Dover’ ed. Mineola, NY, USA: Dover Publications; 1974 (1994).
 25. Olby R. Quiet debut for the double helix. Nature. 2003;421:402. https://doi.org/10.1038/nature01397
 26. Ono M, Harley VR. Disorders of sex development: new genes, new concepts. Nature Reviews Endocrinology. 2012;9:79. https://doi.org/10.1038/nrendo.2012.235
 27. Painter TS. The Y-chromosome in mammals. Science. 1921;53(1378):503-504. https://doi.org/10.1126/science.53.1378.503
 28. Ritchie R, Reynard J, Lewis T. Intersex and the Olympic Games. Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM). 2008;101(8):395-399. https://doi.org/10.1258/jrsm.2008.080086
 29. Rousseau G, Foucault M. Herculine Barbin. Being the recently discovered memoirs of a nineteenth-century hermaphrodite. Brighton, Sussex, UK: Harvester Press; 1980.
 30. Sinclair AH, Berta P, Palmer MS, Hawkins JR, Griffiths BL, Smith MJ, et al. A gene from the human sex-determining region encodes a protein with homology to a conserved DNA-binding motif. Nature. 1990;346:240. https://doi.org/10.1038/346240a0
 31. Sturtevant AH. The linear arrangement of six sex-linked factors in Drosophila, as shown by their mode of association. Journal of Experimental Zoology. 1913;14(1):43-59. https://doi.org/10.1002/jez.1400140104
 32. Sulston J, Ferry G. The common thread: A story of science, politics, ethics, and the human genome. Washington, DC, USA: The Joseph Henry Press; 2002.
 33. Tjio JH, Levan A. The chromosome number of man. Hereditas. 1956;42(1‐2):1-6. https://doi.org/10.1007/978-94-011-6621-8_13
 34. Turner HH. A syndrome of infantilism, congenital webbed neck and cubitus valgus. Endocrinology. 1938;23(5):566-574. https://doi.org/10.1210/endo-23-5-566
 35. Venter JC, Adams MD, Myers EW, Li PW, Mural RJ, Sutton GG, et al. The Sequence of the Human Genome. Science. 2001;291(5507):1304-1351. https://doi.org/10.1126/science.1058040
 36. Watson JD, Crick FHC. Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Nature. 1953;171:737. https://doi.org/10.1038/171737a0

Deze pagina is onderdeel van de volgende catergorie(ën):

Niveau Verzamelpagina [5]

Laatst gewijzigd op 12 januari 2024 door Miriam van der Have

Beeld: Beeld: DALL-E 3 en Adobe Firefly (openingsafbeelding), iStock-aquatarku (scheider), Adobe Stock nito 381897684 (hand met intersekse vlag)

Ga naar de bovenkant