Zwart/wit macrofoto van met inkt vervuilde letters op de'armen' van een oude typemachine.

Beeld: istockphoto.com/alexkich

IPA-transcriptie

Overzicht van klanken die gebruikt worden bij de IP-transcriptie van Nederlandse woorden die worden opgenomen in het lexicon van Amazon Polly tekst-naar-spraak.

Invoer:

IPA transcriptie

Klank IPA Voorbeeld
a ɑ dat / kat
a ɑː bad
aa baad / kaas
aai aːi haai
ai ɑi detail
b b bak / bot
d d dak / dam
dj jazz
e ɛ bed / pet
e – è ɜː barrière
e – è ɛː scène
e – uh ə de / spade
ee beet / pees
eeuw eːu leeuw
ei ɛi tijd
eu øː neus / leuk / reus
eu œː freule
f f fel / fiets
g g goal / garçon
g ɣ goed / gat
g – ch x toch / chaos / lach
g – ng ŋ bang
g -dzj d͡ʒ manager
g -sje ʒ bagage
h ɦ hand
i ɪ pit
i – y analyse / dier
ie i vier / piet
ieuw iu nieuw
j j ja / jas
k k kap / kar
l l land / la
m m met / maan
n n net / na
nj ɲ anja
ŋ (ɲɳ) ng ding / slang
o ɔ pot / op
o ɔː zone
oe u hoed / boek
oe – ue blues / boer
oei ui moeilijk
oi ɔi hoi
oo boot / hoop
oo ʊː koor
ooi oːi mooi
ou ʌu fout / koud
p p pak / pot
r – mid-centraal ə
r – standaard r rand / rij
r – standaard ʀ rand / rij
s s sein / samen
s -sj ʃ show / chef / sjaal
t t tak / tam
ts ts tsaar
tsj tsjonge
u ʏ hut / put
u – lang centrifuge
ui œy buit / huis
uu y fuut
v v vel / vel
w ʋ wit / wie
z z zin / zaad
z – sj ʒ journaal
ʰ ʰ geaspireerde letter, kʰ wordt kh
ˈ ˈ Alabaˈma
ˌ ˌ Aˌlabama
. . A.la.ba.ma
an dɑ̃ Nasale a, franse woord ‘dans’