Mensen leunen tegen een muur en lezen vanaf papier en apparaten

Beeld: istockphoto.com/seb_ra

Publicaties

Publicaties van NNID, Stichting Nederlandse organisatie voor seksediversiteit.

aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties

Handreiking DSD & Mensenrechten
Over grondrechten in kwaliteitsstandaarden voor Differences of  Sex Development

Het is een misverstand dat bio-ethiek en medische ethiek hetzelfde beogen als mensenrechten. In grote lijnen kan worden gesteld dat de gezondheidszorg uitgaat van de maximalisering van het nut voor alle betrokkenen, terwijl mensenrechten bedoeld zijn om minderheden, zelfs al is het maar één persoon, te beschermen tegen de ‘tirannie van de meerderheid’. De medische visie is gebaseerd op utilitaristische ethiek (Hume, Bentham, Mil), terwijl de mensenrechtenvisie gebaseerd is op deontologische ethiek (Kant).  Dit verschil is een belangrijk element in de verschuiving van een medisch (ziekte/afwijking/schaamte)-paradigma naar een emancipatoir (stigma-doorbrekend) paradigma. Met zes aanbevelingen wordt getoond waar de verschillen tussen beide paradigma’s binnen een kwaliteitsstandaard te combineren zijn en waar niet.

30 oktober 2018 – ISBN 978-94-93106-00-0
Download (PDF – 48 pag – 1,56 MB)

Non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen
Over de autonomie en lichamelijke integriteit van intersekse kinderen

Non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (NNMB’s) zijn medische behandelingen waarvoor proxy consent is gegeven (bijvoorbeeld door de ouders van de patiënt), maar die zonder dat het leven van de patiënt in gevaar komt, uitgesteld kunnen worden tot de patiënt in staat is geïnformeerde consent te geven (bijvoorbeeld wanneer de patiënt oud genoeg is).  In dit document wordt ingegaan op het drieledige standpunt van NNID over NNMB’s:

  • NNMB’s bij kinderen moeten worden uitgesteld tot het kind oud genoeg is om zelf volledig vrije en geïnformeerde consent te geven.
  • Ouders hebben niet het recht om voor een dergelijke behandeling te kiezen als hun kind nog te jong is om zelf te beslissen.
  • Het is de taak van de overheid de lichamelijke integriteit van kinderen te beschermen.

Naast een beknopt overzicht van de internationale wetgeving waarop het standpunt gebaseerd is, wordt aan de hand van 15 vragen ingegaan op een aantal veelvoorkomende misverstanden die NNID de afgelopen jaren over het standpunt heeft gehoord.

24 februari 2020 – ISBN 978-94-93106-01-7
Download (PDF – 16 pag – 1,3 MB)

aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties

Seksediversiteit in middelbaar onderwijs
Beschikbaarheid en overdracht van informatie over seksediversiteit op middelbare scholen

Vanuit de interseksegemeenschap wordt al lang geklaagd dat op scholen te weinig aandacht wordt besteed aan seksediversiteit. Intersekse jongeren voelen zich, bijvoorbeeld, uitgesloten als een biologieleraar zegt “vrouwen hebben XX-chromosomen en mannen hebben XY-chromosomen”.  NNID heeft onderzocht of dit ook in de biologieboeken zo wordt gesteld. Daarbij is gekeken naar hoe lhbti in het algemeen en intersekse in het bijzonder worden behandeld. Het resultaat is weinig bemoedigend: binnen de belangrijkste biologiemethoden is nauwelijks tot geen aandacht voor seksediversiteit. Verder wordt lhbti onvolledig behandeld of er worden onjuiste termen gebruikt.

De resultaten van het onderzoek en aanbevelingen om de lesmethode te verbeteren zijn met de verschillende uitgevers gedeeld. In de hier gepresenteerde publieksversie zijn verwijzingen naar specifieke methoden achterwege gelaten.

Auteur: Myrthe Reijmer
Mei 2020 – ISBN 978-94-93106-03-1
Download (PDF – 20 pag – 9,4 MB)

30 Years of Intersex in Dutch Newspapers
The slow shift from a medical framework to a human rights framework

Intersekse is lange tijd alleen beschouwd als een medisch probleem totdat de interseksebeweging dit medische frame ging aanvechten vanuit een mensenrechtenperspectief. De interseksebeweging, zowel in Nederland als daarbuiten, probeert discoursen met betrekking tot intersekse te veranderen. In het hier beschreven onderzoek wordt gekeken in hoeverre de Nederlandse interseksebeweging succesvol is in het onder de aandacht brengen van het haar standpunten in de Nederlandse kranten. De uitkomst is dat het mensenrechtenperspectief steeds vaker gebruikt wordt, maar dat er nog een lange weg te gaan is.

Engelstalige publicatie met Nederlandse samenvatting.

Auteur: Lisanne Gijben
December 2021 – ISBN 978-94-93106-04-8
Download (PDF – 40 pag – 1,1 MB)

aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties

Definitie en typologie voor intersekse
Voorstel voor een typologische classificatie t.b.v. sociaalwetenschappelijk onderzoek

Intersekse is niet hetzelfde als DSD, maar intersekse kan niet worden gedefinieerd als niet-DSD. Voor zowel sociaalwetenschappelijk onderzoek als voor de interseksegemeenschap is het belangrijk dat een eenduidige en toekomstbestendige definitie van het begrip intersekse beschikbaar is. In deze publicatie wordt dieper ingegaan op een definitie die de auteur een aantal jaar geleden heeft ontwikkeld in samenwerking met Margriet van Heesch. In hoofdstuk 1 wordt behandeld op welke overwegingen deze post-medische definitie gebaseerd is en wordt het verschil met de definitie van DSD besproken. In  hoofdstuk 2 wordt een aanzet voor een typologische classificatie gegeven omdat de medische DSD-classificatie niet geschikt is voor sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Auteur: Miriam van der Have
Winter 2022/2022 – ISBN nog niet bekend
Binnenkort beschikbaar

Het verschil tussen DSD en  Intersekse
In 2006 nog een synoniem, in 2020 een wereld van verschil

De kern van dit position paper is in een paar woorden samen te vatten: DSD en intersekse zijn twee verschillende zaken en daarom moet de schrijfwijze intersekse/DSD of DSD/intersekse niet worden gebruikt. Intersekse staat voor maatschappij, mensenrechten, en emancipatie. DSD staat voor ziekenhuis, ziekte, en lotgenotencontact.

Dat resulteert in de belangrijke verschillen die op de volgende pagina’s behandeld zullen worden. Ondanks de verschillen, gaat het wel over (ongeveer) dezelfde groep personen. Maar misschien is het daarom des te belangrijker DSD en intersekse goed uit elkaar te houden.

Juni 2020 – ISBN 978-94-93106-02-4
Download (PDF – 76 pag – 13 MB)

aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties

Auteursrecht

Documenten op deze pagina geplaatst kunnen zonder kosten worden gedownload. Verdere niet-commerciële verspreiding van de PDF-bestanden is toegestaan op voorwaarde dat de bestanden niet worden gewijzigd. Bij verdere verspreiding blijft het auteursrecht eigendom van Stichting NNID.