Over deze site

Seksediversiteit.nl is een uitgave van Stichting NNID. De website gaat over seksediversiteit in het algemeen en over intersekse in het bijzonder. 1Stichting NNID gebruikt bij voorkeur het woord intersekse omdat dit woord ook wordt gebruikt door juristen, sociaal wetenschappers en politici. Gezondheidswerkers en patiëntenorganisaties gebruiken voor dezelfde groep mensen vaak andere namen: disorders of sex development, differences of sex development, stoornissen van de geslachtelijke ontwikkeling, geslachtsvariaties, enzovoort. Seksediversiteit.nl…

 • is objectief, maar niet zonder visie,
 • is een vrij toegankelijke publicatie met een onafhankelijke redactie,
 • deelt informatie over seksediversiteit die accuraat, zo mogelijk wetenschappelijk verantwoord, en voor algemeen publiek begrijpelijk en aantrekkelijk is, en
 • stelt wetenschappelijk onderbouwde informatie ter beschikking aan personen en organisaties die beroepsmatig betrokken zijn bij het onderwerp seksediversiteit.

De website werkt met een redactiestatuut.

Over NNID

Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (Stichting NNID)  is op 8 juli 2013 opgericht met als als doel:

 • Het bevorderen van de zichtbaarheid en de acceptatie van seksediversiteit,
  en intersekse in het bijzonder, in de maatschappij.
 • Het bevorderen van de gelijkberechtiging en emancipatie van intersekse personen.
 • Het behartigen van de (maatschappelijke) belangen van intersekse personen.

Daarbij gaat NNID uit van een mensenrechtenperspectief waarbij demedicalisering en depathologisering een belangrijke rol spelen.

Strikt genomen is intersekse geen medisch probleem. Wij hebben immers geen pijn, zijn niet te genezen en gaan er niet aan dood. Maar intersekse kan gepaard gaan met problemen die een goede medische en/of psychosociale zorg vereisen. Demedicalisering is daarom niet hetzelfde als het verbreken van de contacten met artsen. In tegendeel. Demedicalisering richt zich op het beëindigen van de onnodige ‘normaliserende’ medische behandeling van intersekse personen, terwijl tegelijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de wel noodzakelijke zorg.

De bestaande medicalisering is een van de belangrijkste redenen waarom emancipatie van intersekse personen meer aandacht behoort te krijgen. Hoewel intersekse altijd al heeft bestaan, is het minder dan een eeuw geleden dat aan artsen werd gevraagd een ‘oplossing’ te bieden voor dat wat de maatschappij blijkbaar niet kon of wilde aanvaarden. In de Tweede Wereldoorlog was veel ervaring opgedaan met het herstellen van beschadigde lichaamsdelen middels huidtransplantatie. Ook werden de technieken om mensen te verdoven minder risicovol en werd het zelfs mogelijk kinderen onder anesthesie te brengen. Zo werd intersekse in de jaren 1950 operabel en ook gepathologiseerd. Daarom is de oproep om te demedicaliseren is niet iets nieuws – we vragen de maatschappij om net als eerder intersekse te accepteren als een natuurlijke variatie.

De focus van NNID in vergelijking met de focus van patiëntenverenigingen en artsen/behandelaars, heel globaal, in een paar lijntjes weergegeven.

De kernwaarden die de overheid hanteert binnen het emancipatiebeleid zijn autonomie, weerbaarheid en gelijkwaardigheid. Dat zijn onderwerpen waarop intersekse personen nog veel hebben in te halen. In de samenleving is nog te weinig expertise over intersekse-emancipatie, maar toch wordt intersekse steeds vaker aan beleid toegevoegd. Dat is inhoudsloos en moet veranderen. Daarom is NNID een actieve gesprekspartner voor de instanties, organisaties en bedrijven die actief willen bijdragen aan de emancipatie van intersekse personen.

Om te bepalen hoe de stichtingsdoelen het best kunnen worden gerealiseerd, voeren wij regelmatig gesprekken met individuen en groepen waarin enerzijds wordt gesproken over wat intersekse personen bezighoudt en anderzijds onderzocht wordt hoe intersekse personen voortaan wel gehoord kunnen worden. Deze informatie wordt vastgelegd in een Theory of Change en een Strategisch Plan. Het huidige vijf-jarenbeleidsplan is goedgekeurd in 2023 en loopt tot eind 2027.

Intersekse is geen specifiek Nederlands onderwerp en om verandering in eigen land te bewerkstelligen, is NNID ook actief op Europees- en VN-niveau.


Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting NNID wordt sinds 17 juni 2021 bestuurd via het Raad van Toezicht-model. De Raad is verantwoordelijk voor het opstellen van de doelen en het beleid van de stichting. De directeur-bestuurder zorgt samen met de medewerkers dat dit beleid wordt uitgevoerd en legt hiervoor verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht:

 • Inge Intven, voorzitter van de Raad van Toezicht,
 • Kirstin van Knippenberg, lid van de Raad van Toezicht,
 • (vacant), lid van de Raad van toezicht.

Wetenschappelijk adviseur:

 • Dr. Margriet van Heesch (Universiteit van Amsterdam)

Bestuur:

 • Miriam van der Have, directeur-bestuurder.