MISVATTINGEN#171Overleg

 1. Door diepgewortelde standpunten van alle betrokken partijen, inclusief jonge artsen in opleiding, heeft meer dan 20 jaar overleg met artsen nauwelijks resultaten opgeleverd .
 2. Er is gebrek aan effectieve patiëntenparticipatie, waarbij de betrokkenheid van patiënten bij de behandeling vaak symbolisch is.
 3. Culturele verschillen tussen artsen, politici, ethici, juristen en activisten bemoeilijken constructieve gesprekken en leiden tot misverstanden.
 4. Mensen binnen dezelfde sociale groep hebben diverse meningen over nnmb’s, wat verder bijdraagt aan de complexiteit van het probleem.
 5. Verschillen tussen internationale verdragen en nationale wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, creëren obstakels voor de bescherming van mensenrechten en de beëindiging van uitzonderingssituaties die mensenrechtenschendingen mogelijk maken. Daarom is Wettelijke Regulering nodig om intersekse personen te beschermen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 171

Overleg over nnmb’s met gezondheidswerkers is bewezen ineffectief gebleken

Minstens twintig jaar is al met gezondheidswerkers gepraat over de demedicalisering van intersekse. Er is enig resultaat, maar het valt niet te verwachten dat gezondheidswerkers zonder een stok achter de deur spoedig zullen stoppen met nnmb’s.

Nauwelijks resultaat

Meer dan 20 jaar is met artsen overlegd over non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s). Met nauwelijks resultaat[8 , 14 , 18]. Er is sprake van een sterke standplaats­gebondenheid 1Standplaatsgebondenheid betekent dat ieders denken en handelen bepaald worden door de positie die zij/hij/hen inneemt ten opzichte van anderen en door de persoonlijke ervaringen., 2Het percentage publicaties met pathologiserend taalgebruik daalde tussen 2006 en 2016 van 95,7 procent naar 92,9 procent [12]. Dit onderzoek uitgevoerd door gezondheidswerkers is gebaseerd op (slechts) 250 artikelen met de MeSH-tag ‘Disorders of Sex Development gevonden op PubMed; waarbij moet worden aangetekend dat het woord ‘disorders’ zelf volgens veel intersekse personen al pathologiserend is. Daarmee bevestigt het onderzoek de standplaatsgebondenheid van gezondheidswerkers eerder dan dat het wordt ontkracht. onder vrijwel alle stakeholders 3Zie de tekst onder het kopje Waarom gebeurt het dan toch? in 8484: Nnmb’s kunnen per definitie worden uitgesteld en zijn daarom geen noodzakelijke medische interventies.Het is een misvatting dat een medische behandeling van intersekse kinderen noodzakelijk is. voor een mogelijke verklaring voor deze standplaatsgebondenheid: de afzonderlijke partijen zijn geen van allen in staat om verandering te bereiken – het is de maatschappij zelf die moet veranderen.; zelfs onder jonge artsen in opleiding 169169: Overleg met jongere artsen leidt te langzaam tot het beëindigen van de mensenrechtenschendingen.Het is een misvatting dat jonge artsen heel anders tegen nnmb’s aankijken..

Patiëntenparticipatie

Er is een gebrek aan patiëntenparticipatie, zo blijkt uit onderzoek [6 , 16]. Op de ‘Participatieladder van Arnstein’, oorspronkelijk een instrument om participatie van burgers bij overheidsbeleid te visualiseren[3] maar ook gebruikt in de gezondheidszorg[19] en door Unicef aangepast voor kinderen[10], komt de empowerment van patiënten niet hoger dan ‘tokenism’ 4 De Participatieladder van Arnstein heeft acht treden: manipulatie, therapie, informeren, consultatie, tevredenstellen, partnerschap, gedelegeerde macht, burgercontrole. De twee laagste treden staan voor ‘nonparticipation’ (geen participatie), de volgende drie treden voor ‘tokenism’ (symbolisme), en de drie hoogste treden voor ‘citizen power’ (burgermacht, besluitvorming met/door burgers). [3]. , 5Tokenisme wordt gebruikt om die situaties te beschrijven waarin kinderen ogenschijnlijk een stem krijgen, maar waarin ze in feite weinig of geen invloed hebben op het onderwerp of de stijl van overbrengen, en weinig of geen gelegenheid krijgen om hun eigen mening te formuleren. […] Er zijn veel meer gevallen van symbolisme dan van echte vormen van kinderparticipatie in projecten. Gewoonlijk zijn de projecten, wat de volwassenen betreft, in het beste belang van de kinderen, maar ze zijn niettemin manipulatief. [10] – de betrokkenheid van patiënten bij de behandeling is symbolisch[17].

Culturele verschillen

De denk- en leefwereld van artsen, politici, ethici, juristen, en activisten verschilt zoveel van elkaar dat alleen al de culturele verschillen een oplossing in de weg staan. Om enkele voorbeelden te noemen:

Dit zijn maar een paar voorbeelden, maar wie bij ‘de anderen’ aan tafel heeft gezeten, weet dat tussen de partijen grote culturele verschillen bestaan, die met grote regelmaat een constructief gesprek in de weg staan. 6Zie ook de citaten in 4545: De introductie van DSD heeft de emancipatie van intersekse personen vertraagd.Het is een misvatting dat de introductie van DSD geen schade voor de intersekse-emancipatie heeft opgeleverd. van Alice Dreger en Tiger Devor die sinds de introductie van het begrip DSD in 2006 professioneel betrokken waren bij de communicatie tussen gezondheidswerkers en intersekse personen; 10 jaar later gaven zij toe dat die communicatie vruchteloos is gebleven. Als gevolg van het onvoldoende bewust zijn van de culturele verschillen, en een gebrek aan culturele intelligentie 7Culturele intelligentie is de mogelijkheid van een individu om te functioneren in en effectief om te gaan met verschillende culturele omgevingen.die nodig is om de verschillen te overbruggen, ontbreekt dikwijls het vertrouwen om zelfs maar aan een gesprek te beginnen[2 , 7].

Bijkomende problemen

Een gerelateerd probleem is dat mensen die in eenzelfde sociale groep verkeren, gemakkelijk aannemen dat iedereen in de groep min-of-meer hetzelfde denkt. Hoewel de meningen van de personen binnen een groep meer met elkaar in overeenstemming zijn dan met mensen buiten deze groep, verschillen de meningen binnen de groep meer dan leden van elkaar denken, zelfs bij onderwerpen die onderling besproken worden. Blijkbaar infereren personen meningen van vrienden gedeeltelijk op basis van stereotypen van hun vrienden en gedeeltelijk door hun eigen meningen te projecteren.[9]

Behalve dat medische zelfregulering duidelijk niet de sleutel is tot het oplossen van de problemen rond nnmb’s,8 Meer informatie over zelfregulering is te vinden in 147147: Er zijn goede redenen om nnmb’s wettelijk te reguleren.Het is een misvatting dat er geen specifieke reden is om nu tot regulering van nnmb’s te komen. onder het kopje Zelfregulering werkt niet. 159159: Zelfregulering van gezondheidswerkers via medische richtlijnen voor nnmb’s is bewezen ineffectief.Het is een misvatting dat een richtlijn de Wettelijke Regulering overbodig maakt. gaat in op de zelfregulering die uitgaat van medische richtlijnen. 6666: Artsen moeten zich uitspreken tegen nnmb’s, ook als die buiten hun eigen vakgebied liggen.Het is een misvatting dat alle artsen voor vroege operaties zijn. bevat de nog vrij korte lijst van gezondheidswerkers die zich wél uitgesproken hebben tegen nnmb’s. zijn het de verschillen tussen internationale verdragen 147147: Er zijn goede redenen om nnmb’s wettelijk te reguleren.Het is een misvatting dat er geen specifieke reden is om nu tot regulering van nnmb’s te komen. en nationale wetten –in het bijzonder de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)– over de rechten van ouders die een oplossing in de weg staan. Wettelijke Regulering zal de bescherming van de mensenrechten moeten regelen, maar moet ook de bestaande ‘uitzonderingssituaties’ beëindigen die mensenrechtenschendingen nu nog mogelijk maken.[5]

Na 70 jaar nnmb’s en na meer dan 20 jaar vruchteloos overleg, is het tijd dat de politiek ingrijpt en zorgt dat de mensenrechten van intersekse personen wettelijk beschermd worden.

Standpunt NNID

Overleg over nnmb’s met gezondheidswerkers is bewezen ineffectief gebleken

Na meer dan twintig jaar met gezondheidswerkers te hebben gesproken zonder dat er wezenlijke verandering is opgetreden, is het niet reëel om te verwachten dat de komende tien jaar praten wel tot verandering zal leiden. Omdat zelfregulering van artsen niet gelukt is, is het tijd om nnmb’s wettelijk te reguleren.

Wat mensen zeggen


 • Ik stop
  Al twintig jaar probeer ik intersekse mensen te helpen om op te komen voor de rechten van kinderen die geboren zijn met intersekse-condities.
  […]
  Maar de artsen blijven deze electieve chirurgische en hormonale ingrepen bij baby’s en jonge kinderen aanbieden en uitvoeren.
  […]
  Dus ik stop met deze projecten. Ik kan niet doorgaan met het helpen ontwikkelen van “gesprekken” rond “gedeelde besluitvorming” die het mogelijk maken dat er beslissingen worden genomen die naar mijn mening de meest fundamentele rechten van deze kinderen schenden. Van binnenuit werken was een belangrijk doel van ons vroege interseksewerk – de medische wereld binnendringen en van binnenuit veranderen. Maar de waarheid is dat de geneeskunde onze meest fundamentele kritiek, ons meest fundamentele inzicht, niet echt heeft toegelaten en het ziet ernaar uit dat dit ook niet snel zal gebeuren.
  De geneeskunde zal dit zelf moeten oplossen. Dit kan niet opgelost worden door ons historici, filosofen, juristen, ethici en activisten. Het moet opgelost worden door artsen die wakker worden en zich realiseren dat wat ze doen zo ver voorbij het punt is dat het moreel legitiem is, dat ze over dertig jaar moeite zullen hebben om aan mensen uit te leggen waarom ze hier deel van uitmaakten.[a]
  — Alice Dreger, voormalig voorstander DSD-terminologie – 20159Alice Dreger was in 2006 een van de wetenschappers die de introductie van DSD verdedigde met het argument dat dit tot een betere samenwerking met  gezondheidswerkers zou leiden en daarmee tot een einde aan nnmb’s.

 • Ik kan niet langer mijn tijd verspillen
  Het is nu overduidelijk dat de geneeskunde en de onderzoeksgemeenschap door blijven gaan met het coöpteren van patiëntenvoorvechters om hen het zwijgen op te leggen door ons de indruk te geven dat we toegang hebben tot het beïnvloeden van medische praktijken en onderzoek.
  Ik kan niet langer mijn tijd verspillen […] Ik moet mijn inspanningen en tijd daar inzetten waar vooruitgang mogelijk is en mijn tijd productief is.[…] Het experiment operaties uit te voeren op genitaliën te ‘normalisere’ die natuurlijk voorkomende varianten zijn, en die geen medisch risico vormen, is mislukt. Hoe sneller de medische gemeenschap dit erkent en stopt met deze arrogante praktijk, hoe kleiner de schikkingsgelden voor experimentele proefpersonen zonder toestemming zoals ik zullen moeten zijn.[b]
  — Tiger Devore, voormalig voorstander DSD-terminologie – 201510Tiger Devore was in 2006 een van de intersekse personen die de introductie van DSD verdedigde met het argument dat dit tot een betere samenwerking met  gezondheidswerkers zou leiden en daarmee tot een einde aan nnmb’s.
 1. Dreger AD. Rejecting the Tranquilizing Drug of Gradualism in Intersex Care [Blog]. 2015 [bewerkt 21 november 2015; geraadpleegd 24 november 2015]. URL: http://www.alicedreger.com/DSD_human_rights.
 2. Devore T. To my colleagues – Statement from Tiger Devore [Blog]. 2015 [bewerkt 21 november 2015; geraadpleegd 24 november 2015]. URL: http://alicedreger.com/Tiger_Devore.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Ahmed FS, Nordenstrom A, Quigley CA, Butler G, Cassorla F, Drop S, et al. Letter to Mr. J.E. Mendez, Special Rapporteur on Torture. 2013.
 2. Ang S, Van Dyne L. Conceptualization of cultural intelligence: Definition, distinctiveness, and nomological network. In: Ang S, Van Dyne L, redactie. Handbook of cultural intelligence: Theory, measurement, and applications. Armonk, NY, USA: M.E. Sharpe; 2008. p. 3-15.
 3. Arnstein SR. A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners. 1969;35(4):216-224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
 4. Cannoot P. Let it be: het recht op persoonlijke autonomie van personen met intersekse/DSD. Tijdschrift voor Seksuologie. 2017;41(2).
 5. Crocetti D, Arfini EAG, Monro S, Yeadon-Lee T. ‘You’re basically calling doctors torturers’: stakeholder framing issues around naming intersex rights claims as human rights abuses. Sociology of health & illness. 2020. https://doi.org/10.1111/1467-9566.13072
 6. Crocetti D, Monro S, Vecchietti V, Yeadon-Lee T. Towards an agency-based model of intersex, variations of sex characteristics (VSC) and DSD/dsd health. Culture, Health & Sexuality. 2020:1-16. https://doi.org/10.1080/13691058.2020.1825815
 7. Earley PC, Mosakowski E. Cultural intelligence. Harvard business review. 2004;82(10):139-146.
 8. Garland J, Slokenberga S. Protecting the Rights of Children with Intersex Conditions from Nonconsensual Gender-Conforming Medical Interventions: The View from Europe. Medical Law Review. 2018;fwy039. https://doi.org/10.1093/medlaw/fwy039
 9. Goel S, Mason W, Watts DJ. Real and perceived attitude agreement in social networks. Journal of Personality and Social Psychology. 2010;99(4):611. https://doi.org/10.1037/a0020697
 10. Hart R. Children’s participation: From tokenism to citizenship. Florence, Italy: UNICEF International Child Development Centre / Spedale degli lnnocenti, March 1992. ISBN 88-85401-05-8.
 11. Hoenes J, Januschke E, Klöppel U. Häufigkeit normangleichender Operationen „uneindeutiger“ Genitalien im Kindesalter: Follow Up-Studie. Bochum, Deutschland: Ruhr-Universtität Bochum, Fakultät für Sozialwissenschaft; 2019. https://doi.org/10.13154/rub.113.99
 12. Jewell TI, Whelan RJ, Mattson G, Heiliger EM, Ernst MM. 37. The Impact of the 2006 Consensus Statement on Medical Discourse on Differences of Sex Development (DSD). Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2019;32(2):209. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2019.02.038
 13. Klöppel U. Zur Aktualität kosmetischer Operationen „uneindeutiger“ Genitalien im Kindesalter. Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien, Dezember 2016. Rapport Nr. 42. https://doi.org/10.25595/12
 14. Lampalzer U, Briken P, Schweizer K. ‘That decision really was mine…’. Insider perspectives on health care controversies about intersex/diverse sex development. Culture, Health & Sexuality. 2021:1-13. https://doi.org/10.1080/13691058.2021.1892828
 15. Leemrijse C, Dulmen Sv. Genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar. Utrecht, Nederland: Nivel, Oktober 2022. ISBN 978-94-6122-769-0.
 16. Monro S, Crocetti D, Yeadon-Lee T. Intersex/variations of sex characteristics and DSD citizenship in the UK, Italy and Switzerland. Citizenship Studies. 2019:1-18. https://doi.org/10.1080/13621025.2019.1645813
 17. Ocloo J, Matthews R. From tokenism to empowerment: progressing patient and public involvement in healthcare improvement. BMJ Quality & Safety. 2016;25(8):626-632. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2015-004839
 18. Reis E. Did Bioethics Matter? A History of Autonomy, Consent, and Intersex Genital Surgery. Medical Law Review. 2019(fwz007):1-17. https://doi.org/10.1093/medlaw/fwz007
 19. Tritter JQ, McCallum A. The snakes and ladders of user involvement: Moving beyond Arnstein. Health Policy. 2006;76(2):156-168. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2005.05.008
 20. Wiesemann C. Ethical Guidelines for the Clinical Management of Intersex. Sexual Development. 2010;4(4-5):300-303. https://doi.org/10.1159/000316232