MISVATTINGEN#166Genitale behandelingen

  1. Een Wettelijke Regulering voor non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) heeft duidelijke grenzen en beoogt de bescherming van het recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking van kinderen, zonder alle genitale behandelingen te verbieden.
  2. Medische behandelingen die onmiddellijke noodzaak vereisen, blijven toegestaan, maar mogen niet worden gecombineerd met niet-noodzakelijke “normaliserende” ingrepen.
  3. Het voorstel van NNID biedt ruimte voor zorgvuldige medische besluitvorming, waarbij gezondheidswerkers moeten documenteren waarom een behandeling noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld tot het kind oud genoeg is om zelf te beslissen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 166

Geen beperking voor behandelingen die medisch noodzakelijke zijn of waarvoor het kind zelf  toestemming heeft gegeven

Sommige gezondheidswerkers zijn bang dat door een Wettelijke Regulering helemaal geen genitale behandelingen meer mogelijk zijn. Dit suggereert een glijdende schaal 1Drogreden van de glijdende schaal: als dit niet meer mag, dan mag dat straks ook niet meer en daarna mag helemaal niets meer. die niet blijkt uit het voorstel van NNID, daarin worden duidelijke grenzen aangegeven.

Alleen echt noodzakelijke behandelingen

De gevraagde regulering van nnmb’s is bedoeld om het recht op lichamelijke integriteit en het recht op zelfbeschikking van het kind te beschermen, niet om medische behandelingen aan het genitaal in het algemeen onmogelijk te maken.

In feite wordt geen enkele behandeling onmogelijk gemaakt. Omdat geen actieve controle plaatsvindt, maar klachten wel over een lange termijn kunnen worden ingediend (zie 152152: NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen.) is het in het belang van de gezondheidswerker zorgvuldig in het dossier vast te leggen welke overwegingen hebben geleid tot het uitvoeren van een behandeling die mogelijk als een nnmb zou kunnen worden beschouwd.

Medische behandelingen die niet kunnen worden uitgesteld tot het kind zelf kan beslissen, bijvoorbeeld als een kind echt niet kan plassen of bij cloacale blaasextrofie, blijven zonder meer mogelijk. Dat wil niet zeggen dat een noodzakelijke behandeling mag worden aangegrepen om tegelijk een niet-noodzakelijke behandeling uit te voeren – daarmee kan immers worden gewacht tot het kind oud genoeg is om zelf te beslissen. Een noodzakelijke operatie combineren met een ‘normaliserende’ behandeling, is even onwenselijk als het uitvoeren van een noodzakelijke genitale operatie bij een meisje in combinatie met een besnijdenis. In 6767: Genitale operaties of behandelingen hoeven niet te worden verboden; nnmb’s moeten wel wettelijk gereguleerd worden.Het is een misvatting dat artsen straks helemaal geen genitale operaties of behandelingen meer kunnen verrichten. wordt dieper ingegaan op deze misvatting.

Standpunt NNID

De Wettelijke Regulering vormt geen beperking voor behandelingen aan het genitaal die aantoonbaar medisch noodzakelijke zijn of waarvoor het kind zelf vrije en volledig geïnformeerde toestemming heeft gegeven

Het in 152152: NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen. beschreven raamwerk behoudt de mogelijkheid om ook op zeer jonge leeftijd een noodzakelijke medische behandeling aan het geniaal uit te voeren. Ook bevat het geen enkele beperking voor medische behandelingen die worden uitgevoerd als het kind in staat is zelf vrije en volledig geïnformeerde toestemming te geven.

Wat mensen zeggen


  • Nog geen citaat
    He, wat jammer! Voor dit hoofdstuk hebben we geen passend citaat gevonden. We zoeken nog steeds deelnemers voor ons oral history-project Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Neem contact op met Miriam van der Have (info@nnid.nl) als je je verhaal wil delen. Misschien komt hier dan een citaat van jou te staan.[a]
    — NNID – 2023
  1. Helaasdit hoofdstuk bevat nog geen citaten uit de praktijk.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma

Dit hoofdstuk bevat geen verwijzingen naar andere artikelen.