MISVATTINGEN#161Nnmb’s zijn diagnose-onafhankelijk

 1. Medische behandelingen die niet noodzakelijk zijn en uitgevoerd worden zonder volledige en vrije toestemming van de betrokkene zijn ernstige mensenrechtenschendingen.
 2. De definitie of naamgeving van de aandoening (intersekse, DSD, of specifieke diagnose) is niet relevant voor de wettelijke regulering.
 3. Behandelingen zoals hypospadie-operaties moeten gelijk worden behandeld als clitoris-verkleining of vaginaplastiek, ongeacht de diagnose.
 4. Wettelijke regulering moet zich niet richten op specifieke diagnoses maar moet zich beperken tot behandelingen zonder toestemming: alleen  in geval van een medische noodsituatie is een medische behandeling zonder toestemming van de patiënt zelf toegestaan..
 5. In gevallen zonder duidelijke medische noodsituatie moet er achteraf getoetst kunnen worden, met een strafmaat vergelijkbaar met die van meisjesbesnijdenis indien er geen sprake was van een noodsituatie.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 161

De Wettelijke Regulering moet onafhankelijk zijn van diagnoses

Opname van diagnoses in een Wettelijke Regulering, ongeacht of dat bedoeld is om diagnoses in de wet op te nemen of er juist van uit te sluiten, betekent dat de rechten van sommige kinderen gerespecteerd worden en van andere kinderen niet. Dat is onacceptabel omdat mensenrechten niet ‘een beetje’ gerespecteerd kunnen worden.

Geen uitzondering, geen uitputtende opsomming

De wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen mag geen uitzonderingen bevatten omdat iedere medische behandeling die niet noodzakelijk is en waar de betrokkene niet zelf vrije 1In de betekenis van ‘zonder dat enige druk op de betrokkene is uitgeoefend door de maatschappij in het algemeen en artsen of familie in het bijzonder’. en volledig geïnformeerde toestemming voor heeft gegeven, een ernstige mensen­rechten­schending is – data is irrelevant voor de ethiek rondom nnmb’s [1]. Het is daarbij niet relevant of de groep zichzelf aanduidt met intersekse, DSD, of de naam van een diagnose (zie 162162: De Wettelijke Regulering moet onafhankelijk zijn van classificaties (zoals DSD).Het is een misvatting dat in toekomstige wetgeving het acroniem DSD kan worden gebruikt., 163163: De Wettelijke Regulering moet vrij zijn van woorden die intersekse personen als een minderwaardige groep ten opzichte van de rest van de maatschappij presenteren.Het is een misvatting dat de woorden ‘stoornissen’, ‘verschillen’ of ‘variaties’ bruikbaar zijn in wetgeving of in onderzoek., 164164: De Wettelijke Regulering moet zo inclusief mogelijk zijn, daarom moet het woord intersekse niet worden gebruikt.Het is een misvatting dat in toekomstige wetgeving per se het woord intersekse moet worden gebruikt., en 165165: De Wettelijke Regulering moet voor alle kinderen en in alle situaties gelden.Het is een misvatting dat het uitmaakt of mensen de term intersekse of DSD gebruiken.).2Vanuit het oogpunt van conflictbeperking is het onwenselijk conflictopwekkende factoren, zoals discussies over welke diagnose een kind heeft, in regelgeving op te nemen. Uitzonderingen in regelgeving die mensenrechtelijk niet van andere cases verschillen, leiden tot een verminderde duidelijkheid bij de doelgroep en een verminderde bestendigheid, aangezien de uitzonderingen geen stand zullen houden bij beoordeling vanuit het internationaal/supranationaal recht. betekent dat, bijvoorbeeld, een hypospadie-operatie, niet anders mag worden beschouwd dan een clitoris-verkleining, of een vaginaplastiek.

Daar komt bij dat een uitputtende opsomming van diagnoses in wetgeving niet haalbaar is. Veel syndromen hebben invloed op het genitaal, maar worden niet automatisch onder DSD’s gerekend (zie 4242: DSD is duidelijk gedefinieerd, maar de voorbeeld-classificatie is, hoewel veel gebruikt, niet volledig..Het is een misvatting dat er meerdere definities van DSD zijn., specifiek voetnoot 186 op pagina 61). Het spreekt voor zich dat de bescherming van de lichamelijke integriteit van kinderen niet afhankelijk mag zijn van de diagnose.

Door in de Wettelijke Regulering geen diagnoses te noemen, maar behandeling zonder consent alleen toe te staan als sprake is van een relevante medische noodsituatie, wordt voorkomen dat de wetgever op de stoel van de behandelaar gaat zitten. Of sprake is geweest van een noodsituatie, kan achteraf getoetst worden via de (tucht)rechter, waarbij dient te worden aangesloten bij de wijze van vervolging en de strafmaat die voor meisjesbesnijdenis geldt, indien niet kan worden aangetoond dat sprake was van een medische noodsituatie.3Zie 139139: Nnmb’s zijn de westerse variant van meisjesbesnijdenis.Het is een misvatting dat nnmb’s niets te maken hebben met meisjesbesnijdenis of jongensbesnijdenis. voor uitleg waarom het belangrijk is dat vervolging en strafmaat moeten aansluiten bij die van meisjesbesnijdenis.

(Zie 5454: Argumenten van anderen dan de patiënt zelf mogen niet leiden tot een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat jong opereren grote voordelen heeft (en andere argumenten voor vroege chirurgie). voor een uitleg waarom cosmetische genitale operaties volgens de Brussels Collaboration on Bodily Integrity hooguit kunnen worden beschouwd als een ‘medisch nuttige interventie’ en niet als een ‘medisch noodzakelijke interventie’.)

Standpunt NNID

De Wettelijke Regulering moet onafhankelijk zijn van diagnoses

Nnmb’s worden als volgt gekenmerkt:

 • nnmb’s zijn bedoeld of onbedoeld sekse- of gender-bevestigend,
 • nnmb’s kunnen worden uitgesteld tot het kind oud genoeg is om zelf vrije en volledig geïnformeerde toestemming te geven, en
 • nnmb’s worden uitgevoerd zonder de vrije en geheel geïnformeerde toestemming van het kind zelf.

Nnmb’s staan dus los van een diagnose. Pogingen om een bepaalde diagnose uit te sluiten van de Wettelijke Regulering is een onomwonden poging om de rechten van kinderen legitiem te mogen schenden. Zelfs als een of meer diagnoses worden uitgesloten, blijft ook voor kinderen met die diagnoses gelden dat nnmb’s een schending van hun rechten is; in de aanbevelingen van de VN (zie 147147: Er zijn goede redenen om nnmb’s wettelijk te reguleren.Het is een misvatting dat er geen specifieke reden is om nu tot regulering van nnmb’s te komen.) worden immers geen diagnoses genoemd.

Vermelding van diagnosenamen in wetgeving moet worden voorkomen.

Wat mensen zeggen


 • Alleen maar een verkleining gedaan
  Ik was bij (naam dokter) op gesprek, dus ik heb documenten naar haar doorgestuurd, ik wilde weten: wat is er aan de hand? Toen zei zij dat ik niet intersekse ben. Echt zo’n stapel documenten, toen dacht ik echt: hè? Ja, er is alleen maar een verkleining gedaan en of even iemand mag kijken. [a]
  — Jip, 36 jaar – 2023
 1. Cense M, Marinus MA. Als seks(e) niet vanzelfsprekend is: Een levensloopperspectief op de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Nijmegen/Utrecht: Rutgers / Stichting NNID, 16 februari 2023 2023. Rapport Nr. NNID Onderzoek 2023-01. ISBN 9789493106062.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Reis-Dennis S, Reis E. The Irrelevance of Data to the Ethics of Intersex Surgery. Journal of Pediatric Ethics. 2021;1(4):162-164.