MISVATTINGEN#157Dringend noodzakelijk

 1. Recht op je zelf zijn: Intersekse gaat over het fundamentele recht van iedereen om zichzelf te mogen zijn, niet over speciale rechten voor een kleine groep of een strijd tegen artsen.
 2. Lange historie van rechtenschending: Al 70 jaar lang worden de rechten van kinderen op grote schaal geschonden door non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s).
 3. Gebrek aan verandering ondanks overleg: Ondanks twintig jaar van overleg met artsen, is er geen einde gekomen aan nnmb’s, en een vrijwillige, niet-afdwingbare richtlijn zal waarschijnlijk geen einde maken aan deze praktijken.
 4. Beperkingen in klachtrecht: Kinderen kunnen zelf geen klacht indienen wegens hun niet-handelingsbekwaamheid en volwassenen kunnen vaak geen klacht indienen vanwege verstreken termijnen.
 5. Internationale verplichtingen en wetgevende noodzaak: Het VN-verdragscomité van het Verdrag tegen Foltering dringt aan op maatregelen voor de bescherming van lichamelijke integriteit en autonomie van intersekse personen. Dit maakt de Wettelijke Regulering in Nederland een dringende noodzaak, gezien het internationale recht en de onmogelijkheid om het doel op een andere manier te bereiken (subsidiariteit).


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 157

De Wettelijke Regulering is om tal van redenen noodzakelijk

De Wettelijke Regulering is noodzakelijk om intersekse mensen de kans te bieden zichzelf te zijn en om aan het internationaal recht te voldoen. Bovendien is het ongeloofwaardig als Nederland internationaal meisjesbesnijdenis bestrijdt, maar nnmb’s toestaat.

Het recht jezelf te mogen zijn

Intersekse gaat niet over wetgeving tegen nnmb’s, het gaat niet over ‘slechte’ artsen, het gaat niet om speciale rechten voor een kleine groep mensen. Intersekse gaat over het recht jezelf te mogen zijn – dat is een recht dat voor iedereen geldt. Of zou moeten gelden. Anders dan sommige mensen denken is de strijd voor intersekse rechten geen strijd tegen artsen. Artsen zijn in zekere zin ook slachtoffers van een intolerante maatschappij, maar als zij niet in de gaten hebben dat de maatschappij verandert en zij toch doorgaan met nnmb’s, zijn zij eenduidig daders.1De VN-Hogecommissaris voor de Mensenrechten sprak in dit verband over mensenrechtenschendingen die “zelden [worden] besproken en nog minder vaak onderzocht of vervolgd. Het resultaat is straffeloosheid voor de daders, een gebrek aan rechtsmiddelen voor de slachtoffers en een voortdurende cyclus van onwetendheid en misbruik.” [1]

Voor intersekse mensen, hun ouders en artsen is de Wettelijke Regulering dringend noodzakelijk omdat:

Voor Nederland is de Wettelijke Regulering noodzakelijke omdat is het ongeloofwaardig is als Nederland internationaal meisjesbesnijdenis bestrijdt, maar nnmb’s toestaat.


Deze redenen maken dat de Wettelijke Regulering niet kan worden afgedaan als gebaar van goede wil vanuit de wetgever naar de interseksegemeenschap – er is een dwingende noodzaak die voortkomt uit het internationale recht en er is geen manier om het doel op een andere manier te bereiken (subsidiariteit).

Standpunt NNID

Zonder de Wettelijke Regulering schendt Nederland het internationaal recht

Een Wettelijke Regulering, inclusief de erkenning dat met nnmb’s mensenrechten worden geschonden, is noodzakelijk. Als dat niet gebeurt, ondermijnt Nederland het internationaal recht en wordt het voor Nederland lastig zich internationaal nog in te zetten tegen meisjesbesnijdenis (zie 139139: Nnmb’s zijn de westerse variant van meisjesbesnijdenis.Het is een misvatting dat nnmb’s niets te maken hebben met meisjesbesnijdenis of jongensbesnijdenis.) en andere mensenrechtenschendingen.

Wat mensen zeggen


 • Geen overtuigend bewijs
  Geen overtuigend bewijs lijkt erop te wijzen dat de bevindingen van deze studie met betrekking tot de pychoseksuele oriëntatie en de psychologische aanpassing van hermafrodieten verdacht zouden moeten zijn op grond van het feit dat de 248 verzamelde gevallen niet redelijk typerend zijn voor hermafrodieten in het algemeen. Het feit dat de steekproef waarschijnlijk bevooroordeeld is in het voordeel van de meest dramatische en merkwaardige anatomische en fysiologische ambiguïteiten is eigenlijk in het voordeel van de conclusies die in dit hoofdstuk gepresenteerd zullen worden. De mogelijkheid dat hermafrodieten met psychose niet zo vaak werden gerapporteerd als die zonder psychose kan niet absoluut worden weerlegd, maar opnieuw is er geen overtuigend bewijs dat dit zo was. Integendeel, het is waarschijnlijk dat het samenvallen van psychose en hermafroditisme zeer waarschijnlijk gepubliceerd zou worden; en geen van de vier gevallen die in psychiatrische publicaties gerapporteerd werden, had een psychose of neurose.[a]
  — John Money – 1952

 • Een punt is duidelijk
  Maar één punt is duidelijk, namelijk dat neurotische stoornissen geen noodzakelijke bijkomstigheid zijn van de ambiseksuele lichaamsmorfologie, ook al hebben psychoseksuele onzekerheid en conflicten alle reden om te bestaan en worden ze vaak waargenomen. Dus de toeschrijving van neurose aan psychoseksuele conflicten, zonder verdere aanpassing, is niet verdedigbaar.[b]
  — John Money – 1952

 • Onthutsend
  De bevindingen zijn enigszins onthutsend, want men zou niet verbaasd zijn geweest als de paradox van hermafroditisme een vruchtbare bron van psychose en neurose was geweest. Het bewijs toont echter aan dat de incidentie van de zogenaamde functionele psychoses bij de meest ambiseksuele van de hermaforodieten -bij degenen die er niets aan konden doen dat ze zich bewust waren van het feit dat ze seksueel dubbelzinnig waren- buitengewoon laag was. De incidentie van neurotische psychopathologie van de klassieke types, voldoende ernstig en invaliderend om onmiskenbaar te zijn, was ook opvallend laag.[c]
  — John Money – 1952

 • Minder kans op psychopathologie?
  Om dit hermafroditische bewijs in verband te brengen met theorieën over psychopathologie bij anatomisch normale mensen, moet men aannemen dat hermafrodieten en anatomisch normale individuen in alle opzichten vergelijkbaar zijn, behalve de genitale afwijking en de afgeleide manifestaties.
  Het zou dan logisch zijn om aan te nemen dat hermafrodieten, die onderworpen zijn aan een duidelijke bron van seksueel conflict, meer kans lopen om psychisch van streek te raken en symptomen van psychopathologie te ontwikkelen. Aangezien de bevindingen deze veronderstelling niet ondersteunen, zou men het omgekeerde kunnen veronderstellen, namelijk dat hermafrodieten minder kans hebben dan normale individuen om symptomen van psychopathologie te ontwikkelen, omdat hun seksuele conflicten – en de casuïstiek laat er geen twijfel over bestaan dat ze die hadden – gemakkelijker te hanteren zijn, omdat ze tastbaarder zijn.[d]
  — John Money – 1952

 • Bijna 70 jaar later…
  Psychiatrische stoornissen werden gerapporteerd bij 45,2% en suïcidepogingen bij 6,8% van alle personen met DSD en er waren meer mannen dan vrouwen bij betrokken. […] Het hoge percentage van suïcidepogingen is zeer zorgwekkend. Bovendien gaven sommige personen (3,9%) er de voorkeur aan deze vraag niet te beantwoorden, wat er voor sommigen op kan duiden dat ze eerder een suïcidepoging hadden ondernomen maar dit niet bekend wilden maken of dat ze suïcidale gedachten hadden gehad. Zelfmoord en suïcidepogingen zijn nauwelijks eerder onderzocht bij DSD.[e]
  — Europees onderzoek onder 1040 DSD-patiënten – 2018
 1. Money J. Hermaphroditism: An Inquiry Into the Nature of a Human Paradox [PhD thesis]. Cambridge, MA, USA: Harvard University; 1952.
 2. Money J. Hermaphroditism: An Inquiry Into the Nature of a Human Paradox [PhD thesis]. Cambridge, MA, USA: Harvard University; 1952.
 3. Money J. Hermaphroditism: An Inquiry Into the Nature of a Human Paradox [PhD thesis]. Cambridge, MA, USA: Harvard University; 1952.
 4. Money J. Hermaphroditism: An Inquiry Into the Nature of a Human Paradox [PhD thesis]. Cambridge, MA, USA: Harvard University; 1952.
 5. Falhammar H, Claahsen-van der Grinten HL, Reisch N, Slowikowska-Hilczer J, Nordenstrom A, Roehle R, et al. Health status in 1040 adults with disorders of sex development (DSD): a European multicenter study. Endocrine Connections. 2018. https://doi.org/10.1530/ec-18-0031
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Cappon D, Ezrin C, Lynes P. Psychosexual identification (psychogender) in the intersexed. Canadian Psychiatric Association Journal. 1959;4(2):90.
 2. Falhammar H, Claahsen-van der Grinten HL, Reisch N, Slowikowska-Hilczer J, Nordenstrom A, Roehle R, et al. Health status in 1040 adults with disorders of sex development (DSD): a European multicenter study. Endocrine Connections. 2018. https://doi.org/10.1530/ec-18-0031
 3. Money J. Hermaphroditism: An Inquiry Into the Nature of a Human Paradox [PhD thesis]. Cambridge, MA, USA: Harvard University; 1952.
 4. Money J, Hampson JG, Hampson JL. Imprinting and the establishment of gender role. AMA Archives of Neurology & Psychiatry. 1957;77(3):333-336. https://doi.org/10.1001/archneurpsyc.1957.02330330119019
 5. Zeid Ra’ad Al Hussein. Opening remarks by Zeid Ra’ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights at the Expert meeting on ending human rights violations against intersex persons, [Press release]. United Nations; 2015 [bewerkt 16 sept 2015; geraadpleegd 19 sept 2015]. URL: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16431&LangID=E#sthash.TTMfNnJr.dpuf.