MISVATTINGEN#154Duidelijkheid

 1. Omschrijving in Wetgeving: Het is onjuist en onpraktisch om in de wettelijke regulering precies te omschrijven welke handelingen wel of niet toegestaan zijn, vergelijkbaar met andere medische wetgeving zoals bij euthanasie of abortus.
 2. Bestaande Wetgevingsaanpak: Veel medische praktijken, zoals euthanasie, abortus en genderbevestigende behandelingen, vereisen van gezondheidswerkers om per geval te beoordelen of hun handelen strafbaar is, zonder dat dit expliciet in de wet is vastgelegd.
 3. Beperkingen van Volledige Beschrijving: Een gedetailleerde beschrijving van toegestane handelingen leidt tot ineffectieve wetgeving, zoals blijkt uit Duits onderzoek waarin behandelaars andere zorgproducten declareerden om vervolging te voorkomen.
 4. Beslisboom als Richtlijn: Een beslisboom kan helpen om te voorkomen dat gezondheidswerkers en ouders nnmb’s verhullen als een andere diagnose of cosmetische behandelingen vermengd met noodzakelijke medische ingrepen.
 5. Leeftijdsgrenzen bij Trans Kinderen: De huidige praktijk bij trans kinderen, waarbij puberteitsremmers, geslachtshormonen en operaties worden ingezet op specifieke leeftijden, kan als model dienen voor nieuwe wetgeving.
 6. Grijs gebied: Er bestaat een ‘grijs gebied’ waarin de noodzaak van een medische ingreep of de geldigheid van geïnformeerde toestemming onduidelijk is. Dit betekent niet dat de betekenissen van ‘noodzakelijkheid’ en de geldigheid van ‘toestemming’ onderhandelbaar zijn, maar zij kunnen variëren in onduidelijke situaties.
 7. Toezicht op gezondheidswerkers: Gezondheidswerkers moeten hun afwegingen kunnen uitleggen aan een toezichtorganisatie, vooral als de indruk bestaat dat zij nnmb’s hebben uitgevoerd.
 8. Comply or explain-regeling: De voorgestelde Wettelijke Regulering kan een ‘comply or explain’-structuur volgen, waarbij gezondheidswerkers de regels volgen of uitleggen waarom hiervan is afgeweken.
 9. Eisen aan de uitleg: De uitleg voor afwijking van de regels moet gebaseerd zijn op spoedeisende, levensbedreigende omstandigheden of gedegen wetenschappelijk onderzoek, en niet op op andere factoren zoals de wensen van ouders.
 10. Toezicht op gezondheidswerkers: Gezondheidswerkers moeten hun afwegingen kunnen uitleggen aan een toezichtorganisatie, vooral als de indruk bestaat dat zij nnmb’s hebben uitgevoerd.
 11. Verbeteren van compliance: Om naleving van de regels te verbeteren, kunnen interventies gericht op kennis, prikkels, en dwang, toezicht en handhaving worden ingezet.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 154

Is het mogelijk om in wetgeving vast te leggen wat onder nnmb’s valt?

Wat verstaan wordt onder medisch noodzakelijk kan in wetgeving worden vastgelegd zonder een uitputtende opsomming van medische handelingen.

Niet alles is vastgelegd in wetgeving 

Vanuit gezondheidswerkers die inzien dat de Wettelijke Regulering onontkoombaar is, komt soms de opmerking dat in zo’n wettelijke regulering precies omschreven moet zijn welke (be)handelingen wel of niet mogen. Die gedachtegang is onjuist 1Wellicht dat het standpunt van deze gezondheidswerkers voortkomt uit de angst voor alles en niets te worden aangeklaagd. Die angst wordt door Tom Baker de mythe over de medische wanpraktijken genoemd. In hoofdlijnen komt die mythe erop neer dat veel klachten over medisch handelen lichtzinnig zijn en resulteren in zware vonnissen hoewel de gedaagden niets verkeerd hebben gedaan – met gevolg dat artsen/ziekenhuizen veel (gemeenschaps)geld verspillen aan defensieve geneeskunde en verzekeringen en goede artsen hun baan opzeggen; uiteindelijk zou dat resulteren in artsen die geen plezier meer hebben in hun werk, hogere zorgkosten, en slechtere zorg, terwijl alleen een paar eisers en hun advocaten erop vooruitgaan [1]. Maar dat alles is dus een mythe., sluit niet bij andere wetgeving 2Een voorbeeld van wetgeving waarin gezondheid een rol speelt zonder dat dit in een lijst met diagnoses is gedefinieerd, is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (zie ook voetnoot 463 op pagina 137). waar gezondheidswerkers mee te maken hebben, en leidt tot wetgeving die niet werkt.

Een volledige beschrijving sluit niet aan bij bestaande regels

Er zijn veel medische behandelingen waarbij gezondheidswerkers zich bij iedere patiënt opnieuw moeten afvragen of hun handelen strafbaar is of niet. Denk aan euthanasie, abortus, genderbevestigende behandelingen voor trans personen, hulp bij body integrity dysphoria, het verstrekken van verslavende pijnstillers, enzovoort. Maar denk ook aan onderwerpen als het verstrekken van voldoende informatie, het krijgen van geïnformeerde consent en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan deze handelingen worden (wettelijke) eisen gesteld waaraan het handelen van een gezondheidswerker achteraf getoetst kan worden zonder dat de grenzen tussen wel en niet toelaatbaar per wet zijn vastgelegd. Dat wil niet zeggen dat daardoor een situatie van straffeloosheid ontstaat. Ook zonder dat in wetgeving een harde lijn is getrokken tussen wenselijk en strafbaar, kunnen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd[8] of het Openbaar Ministerie[2] besluiten over te gaan tot vervolging.3In gesprekken met gezondheidswerkers is herhaaldelijk de angst naar voren gekomen dat de Wettelijke Regulering leidt tot willekeur van rechters. Die angst is nimmer onderbouwd, en zeker ook niet terecht. Als het OM zou overgaan tot vervolging, kan een rechter bij het ontbreken van precieze richtlijnen in een wet, zich baseren op de memorie van toelichting van de wet (een Kamerstuk dat uitgebreider is dan de wettekst en per artikel inzicht geeft in de bedoeling van de wet), de nota van toelichting ( bij een algemene maatregel van bestuur of een toelichting bij een ministeriële regeling), de grondwet, internationale verdragen, jurisprudentie (eerdere uitspraken), en de zogenaamde discretionaire bevoegdheid (de mogelijkheid naar eigen inzicht te beslissen). De rechter is integer, onafhankelijk, onpartijdig, maatschappelijk betrokken, en deskundig – daar waar zijn kennis tekortschiet kan de rechter zich laten voorlichten door deskundigen. Om willekeur te voorkomen en een eerlijk proces te garanderen, zal de rechter zijn vonnis motiveren. Daarna kan in beroep worden gegaan bij het gerechtshof, en zo nodig daarna in cassatie bij de Hoge Raad. Bij een zaak die mensenrechten betreft, kan vervolgens nog in beroep worden gegaan bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ongeacht of dit tot een veroordeling leidt, zal een uitspraak bijdragen aan jurisprudentie die meer duidelijkheid verschaft hoe de wet in volgende zaken moet worden geïnterpreteerd.

Een volledige beschrijving leidt tot wetgeving die niet werkt

Het precies benoemen van, bijvoorbeeld, zorgproducten is onwenselijk omdat uit onderzoek in Duitsland is gebleken dat behandelaars eenvoudigweg andere zorgproducten gingen declareren om vervolging voorkomen.4Een Duitse arts over verschuivingen in diagnoses die klassiek met intersekse zijn verbonden naar een groep andere diagnoses: “Vroeger werd de aanwezigheid van interseksualiteit gebruikt als een rechtvaardiging voor chirurgie, vandaag wordt de afwezigheid van interseksualiteit gebruikt als een legitimatie voor chirurgie. De diagnose wordt onder meer gesteld op basis van medische behoeften.” [7] Om die reden is het van groot belang dat a) de Wettelijke Regulering zich richt op het verbieden van niet-noodzakelijke medische behandeling van kinderen, en b) voorkomen wordt dat de tekst van de Wettelijke Regulering door ouders of behandelaars kan worden uitgelegd als niet-noodzakelijke medische behandelingen zonder de uitdrukkelijke, vrije en volledig geïnformeerde toestemming van het kind zelf onder bepaalde omstandigheden, in het bijzonder als zij geframed worden als een andere diagnose, toch mogelijk zijn.

Uit het eerder genoemde onderzoek in Duitsland blijkt ook dat wél noodzakelijke operaties vaak gebruikt worden om tegelijk een cosmetische behandeling uit te voeren; zo kan bij een operatie om te voorkomen dat urine niet kan worden afgevoerd, een scrotumachtig uitwendig geslachtsdeel worden ongevormd tot schaamlippen[7]. In analogie met regelgeving tegen meisjesbesnijdenis, is dit net zo onwenselijk als het na een bevalling uitvoeren van een herinfibulatie.

Beslisboom

Schema wel of niet behandelen: als het kan moet de behandeling worden uitgesteld tot het kind zelf kan beslissen. Als direct ingrijpen noodzakelijk is moet de minst ingrijpende en zo mogelijk omkeerbare behandeling worden gekozen. Alle andere opties zijn een nnmb.

Afbeelding 12: Beslisboom.

Om te voorkomen dat gezondheidswerkers en ouders nnmb’s verhullen door ze uit te voeren onder het mom van een andere diagnose, of als cosmetisch onderdeel van een wel noodzakelijke medische behandeling, moet wetgeving gebaseerd zijn op een duidelijke instructie hoe gezondheidswerkers en ouders dienen te handelen, bijvoorbeeld zoals aangegeven in de beslisboom in Figuur 12. De beslisboom komt overeen met wat nu al lange tijd gebeurt bij trans kinderen:

 • voor trans kinderen die nog te jong zijn voor vrije en volledig geïnformeerde toestemming, kan een door het trans kind gewenste behandeling op ongeveer 11-jarige leeftijd beginnen met puberteitsremmers; een omkeerbare behandeling die de puberteit uitstelt,
 • de behandeling met geslachtshormonen start pas als het trans kind oud genoeg is om de niet geheel-omkeerbare gevolgen daarvan te voorzien (16 jaar) en
 • de geslachtsbevestigende operaties worden pas uitgevoerd als het trans kind 18 jaar is geworden en als volwassene de gevolgen van die beslissing kan overzien.

De hierboven genoemde, niet in steen gebeitelde 5Er zijn uitzonderingen waarbij (delen van) een genderbevestigende behandeling op jongere leeftijd wordt begonnen. Voor transgender jongens is het gangbaar om al op 16-jarige leeftijd de borsten te laten verwijderen. Leeftijd is niet het enige criterium, waardoor transgender kinderen soms juist langer moeten wachten., leeftijden worden op dit moment gehanteerd voor trans kinderen. In 152152: NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen. staan leeftijdsgrenzen die in nieuwe wetgeving kunnen gelden voor zowel intersekse kinderen als trans kinderen.

Werken in een ‘grijs gebied’

Dezelfde stappen als in de beslisboom zijn in een recente publicatie als een tabel weergegeven waarbij specifiek aandacht is besteed aan het ‘grijze gebied’: de situatie waarbij niet zeker is dat een medische ingreep noodzakelijk is en/of er twijfel bestaat over de status van de volledig geïnformeerde toestemming [3].

Grafische weergave van een'grijs gebied' tussen (mogelijk) toegestane en ontoelaatbare genitale chirurgische interventies.

Figuur 13 Bij nnmb’s bestaat een ‘grijs gebied’ waarin de status van de medische noodzaak onduidelijke is en/of twijfel bestaat over de geldigheid van de door de betrokkene gegeven geïnformeerde toestemming. Tabel overgenomen uit ‘Child genital cutting and surgery’. [3]

In 5454: Argumenten van anderen dan de patiënt zelf mogen niet leiden tot een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat jong opereren grote voordelen heeft (en andere argumenten voor vroege chirurgie). is al uitgebreid besproken wat onder ‘noodzakelijk’ wordt verstaan én dat met argumenten die worden aangevoerd om nnmb’s uit te voeren geen sprake is van noodzakelijkheid. In 141141: De betekenis van ‘noodzakelijk’ is goed gedefinieerd en niet onderhandelbaar.Het is een misvatting dat de betekenis van 'noodzakelijk' onderhandelbaar is. is nog eens benadrukt dat de betekenis van noodzakelijk niet onderhandelbaar is. Toch is het mogelijk, zoals Figuur 13 aangeeft, dat er een grijs gebied is waar onduidelijkheid kan bestaan over de geldigheid van de geïnformeerde toestemming en/of de medische noodzakelijkheid van de behandeling. Voor deze situaties, in Figuur 13 zichtbaar als het witte veld en de oranje velden 6Gemarkeerd met ‘???’, ‘waarschijnlijk toegestaan’, ‘mogelijke toegestaan’, en ‘waarschijnlijk ontoelaatbaar’. is in de voorgestelde Wettelijk Regulering een comply or explain-regeling opgenomen.

Comply or explain

De Wettelijke Regulering kan worden opgezet volgens een ‘comply or explain-structuur 7In Nederland bekend als pas toe of leg uit, afgekort tot ptolu. Deze wijze van het afdwingen van ethisch verantwoorde keuzes wordt ook gebruikt bij governance codes en de toepassing van open standaarden binnen de overheid. Zo bestaat al lange tijd regelgeving die op basis van ‘pas toe of leg uit’ (PTOLU) overheidsinstanties bij verwerving van ICT-producten of diensten boven de 50.000 euro, verplicht te kiezen voor ICT die open standaarden gebruikt, óf in hun jaarverslag uit te leggen welke zwaarwegende redenen ze hebben gehad om dat niet te doen., 8Comply or explain komt oorspronkelijk uit de binnen de economie gebruikte agentschapstheorie van Amerikaanse economen Michael Jensen en William Meckling; een van de oplossingsrichtingen die daarin gebruikt wordt om agency-problemen te minimaliseren, is het geven van opening van zaken [5]. In een latere publicatie beschrijven dezelfde auteurs dat de mens werkt volgens het ‘Resourceful, Evaluative, Maximizing Model’: de mens probeert nieuwe kansen te bedenken, ontdekken, en pakken en daarbij het onderste uit de kan te halen – dikwijls zelfs als dat tegen de regels is [6]. Comply or explain heeft tot doel informatieasymmetrie en opportunistisch gedrag te verminderen, maar bij bedrijven is aangetoond dat de kwaliteit van de uitleg bij niet-naleving te wensen overlaat [4]. Het risico bestaat dat dit ook het geval zal zijn bij het gebruik van comply or explain bij instituties die betrokken zijn bij nnmb’s – dit kan onderzocht worden bij de evaluatie van de Wettelijke Regulering.: volg de regels, of zorg dat kan worden uitgelegd waarom van de regels is afgeweken. In Figuur 12 staat groen voor comply, geel en oranje voor explain en rood voor strafbaar. In het geval van explain, moet de uitleg gebaseerd zijn op een spoedeisend levensbedreigend gezondheidsprobleem en gedegen wetenschappelijk onderzoek, en niet op, bijvoorbeeld,

Gezondheidswerkers waarvan de indruk bestaat dat zij toch nnmb’s hebben uitgevoerd, moet kunnen worden gevraagd hun afwegingen, eventueel geanonimiseerd, ter beschikking te stellen aan een nog te bepalen toezichtorganisatie.

Uit andere comply or explain-trajecten blijkt dat de compliance vaak te wensen overlaat doordat veel gevraagd wordt van het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van de betrokkenen. Om de compliance te verbeteren, kan gebruik worden gemaakt van drie groepen in druk toenemende interventies:

 • interventie op kennis,10Bijvoorbeeld geaccrediteerde e-learning trajecten voor gezondheidswerkers, gastcolleges voor opleidingen van gezondheidswerkers, bijeenkomsten met medewerkers van multidisciplinaire DSD-teams, online informatie voor ouders, voorlichting gericht op besturen van patiëntenorganisaties, enzovoort.
 • interventie op prikkels,11Bijvoorbeeld ranglijsten van best presterende / bijdragende multidisciplinaire DSD-teams, gefilmde narratieven van gezondheidswerkers die zich inzetten voor compliance, certificering van organisaties na deelname aan kennis-sessies, enzovoort.
 • interventie door dwang, toezicht en handhaving.12Bijvoorbeeld vanuit de overheid ziekenhuizen dwingen tot compliance als individuele zorgmedewerkers de regulering van nnmb’s negeren. Maar ook vervolging van individuele zorgmedewerkers die hardnekkig weigeren zich aan de Wettelijke Regulering te houden. NNID beveelt aan hierin de strafmaat te volgen zoals die ook voor meisjesbesnijdenis geldt.

Standpunt NNID

Wat verstaan wordt onder medisch noodzakelijk kan in wetgeving worden vastgelegd zonder een uitputtende opsomming van medische handelingen

‘Bij twijfel, niet inhalen.’ Dit advies geldt ook voor gezondheidswerkers: voor tal van aspecten van hun werk gelden ongeschreven, niet woordelijk in een wet vastgelegde, grenzen. Voor het overschrijden van die grenzen moeten zij achteraf verantwoording afleggen. Er is dan ook geen enkele reden om in een wet vast te leggen welke behandelingen wel en welke niet als nnmb gelden, temeer daar de Brussels Collaboration on Bodily Integrity een goede en bruikbare beschrijving heeft gegeven van het verschil tussen ‘medische noodzakelijk’ en ‘medisch nuttig’. 5454: Argumenten van anderen dan de patiënt zelf mogen niet leiden tot een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat jong opereren grote voordelen heeft (en andere argumenten voor vroege chirurgie).

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen, ongeacht het paradigma

 1. Baker T. The medical malpractice myth. Chicago, IL, USA: The University of Chicago Press; 2007. ISBN: 978-0-226-03648-9
 2. College van procureurs-generaal Openbaar Ministerie. Aanwijzing feitenonderzoek / strafrechtelijk onderzoek en vervolging in medische zaken (2010A022gh): Openbaar Ministerie; 2010 [geraadpleegd 18 april 2021]. 12 september 2010. URL: https://www.om.nl/onderwerpen/beleidsregels/aanwijzingen/specialistisch/aanwijzing-feitenonderzoek—strafrechtelijk-onderzoek-en-vervolging-in-medische-zaken-2010a022gh.
 3. Earp BD, Abdulcadir J, Liao L-M. Child genital cutting and surgery across cultures, sex, and gender. Part 2: assessing consent and medical necessity in “endosex” modifications. International Journal of Impotence Research. 2023;35(3):173-178. https://doi.org/10.1038/s41443-023-00698-1
 4. Galle JGCM, Ewelt-Knauer C. Onvoldoende uitleg bij toepassing van het ‘comply or explain’-principe in Europa: Een vergelijking tussen Nederland, België, Duitsland, Italië en het VK. MAB. 2013;87(5):207-216. https://doi.org/10.5117/mab.87.16952
 5. Jensen MC, Meckling WH. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics. 1976;3(4):305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
 6. Jensen MC, Meckling WH. The Nature of Man*. Journal of Applied Corporate Finance. 1994;7(2):4-19. https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1994.tb00401.x
 7. Klöppel U. Zur Aktualität kosmetischer Operationen „uneindeutiger“ Genitalien im Kindesalter. Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien, Dezember 2016. Rapport Nr. 42. https://doi.org/10.25595/12
 8. Leistikow I, Driesprong A. Artsen die door de inspectie worden aangeklaagd – feiten en cijfers: Deze overwegingen hanteert de IGJ om een tuchtklacht in te dienen. Medisch Contact. 2019;2019(33-34):21-23.