MISVATTINGEN#144Tijdgeest

 1. Beroep doen op de “tijdgeest” om het vroegere gedrag van gezondheidswerkers te rechtvaardigen wordt bekritiseerd. Deze benadering schildert medische professionals af als ‘slachtoffers van de omstandigheden’, wat leidt tot een onrechtvaardige nivellering van verantwoordelijkheden tussen daders en slachtoffers.
 2. Het argument dat medische praktijken nu beter zijn dan vroeger wordt verworpen. Gezondheidswerkers maakten tientallen jaren geleden al soortgelijke claims, terwijl ze toen ook al werden gewezen op de onethische aard van hun handelen.
 3. Medische professionals blijven verantwoordelijk voor de gevolgen van hun handelingen, zelfs als die handelingen lang geleden hebben plaatsgevonden. Dit is vooral relevant omdat veel van de getroffenen nog leven en de gevolgen ervan nog steeds ervaren.
 4. De continue verbetering van medische technieken is geen excuus om bestaande procedures te blijven uitvoeren. Volgens de logica zullen toekomstige generaties artsen nog betere technieken hebben, wat suggereert dat het beter is om te wachten met ingrijpende procedures tot patiënten zelf kunnen beslissen.
 5. Het kernprobleem is de schending van lichamelijke integriteit en autonomie, vooral van kinderen. De nadruk ligt op het blijvende onrecht veroorzaakt door medische handelingen, die niet alleen het recht op een open toekomst schenden maar ook levenslange fysieke en emotionele littekens achterlaten.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 144

Verwijzen naar de tijdgeest is het ontlopen van ver­ant­woor­de­lijk­heid

Gezondheidswerkers bagatelliseren hun handelen in het verleden door te verwijzen naar de ‘tijdgeest’. Daarmee nivelleren zij het onrecht tot een situatie waarin ‘iedereen een beetje dader is en iedereen een beetje slachtoffer’.

Een beroep op de tijdgeest 1Tijdgeest is de kenmerkende manier van denken en handelen van het merendeel van de bevolking in een bepaalde tijd. en iedere andere afwijzing van het handelen in het verleden 2Waaronder ‘we communiceren tegenwoordig beter’, ‘we krijgen hier tegenwoordig ook les in’, we luisteren naar activisten en leren daarvan’, ‘we zijn er niet om mensen kwaad te doen’, ‘artsen zijn geen mensenschenders’, ‘we moeten ons immers houden aan de eed primum non nocere’., vergoelijkt het handelen van gezondheidswerkers en schildert hen bovendien af als ‘slachtoffer van de omstandigheden’.3Tegelijk is het ook een goed teken: wie zegt dat we niet moeten kijken naar nnmb’s van 20 jaar geleden, geeft tenminste toe dat nnmb’s 20 jaar geleden ook al verkeerd waren. Maar dat een dader 4Het woord dader zal veel artsen diep in het hart treffen. Onbedoeld, want natuurlijk staat geen enkele arts ’s ochtends op met de gedachte ‘wat mensenrechten te gaan schenden’; iedere arts wil zich graag houden aan de eed die aan het begin van de opleiding al is afgelegd. Toch is het belangrijk het woord dader te gebruiken, al was het maar om de ernst van de mensenrechtenschendingen te duiden. De VN-Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra’ad Al Hussein, zei in 2015 “Helaas is de mythe dat alle mensen tot een van de twee afzonderlijke geslachten behoren diepgeworteld, en zij draagt bij tot het stigma, en zelfs het taboe, dat verbonden is aan het intersekse-zijn. Dit houdt verband met de zeer ernstige schendingen van de mensenrechten die u hier vandaag bespreekt. Het gaat onder meer om medisch onnodige operaties en andere invasieve behandelingen van intersekse baby’s en -kinderen; kindermoord op intersekse baby’s; en wijdverspreide en levenslange discriminatie, onder meer op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid, sport, toegang tot openbare diensten, geboorteregistratie en het verkrijgen van identiteitsdocumenten. Over dergelijke schendingen wordt zelden gesproken en ze worden nog minder vaak onderzocht of vervolgd. Het resultaat is straffeloosheid voor de daders, gebrek aan rechtsmiddelen voor de slachtoffers en een voortdurende cyclus van onwetendheid en misbruik.”[16]  In de aanbevelingen voor Nederland in 2018 sprak het Comité tegen Foltering ook nadrukkelijk over daders en vervolging: “De Staat die partij is moet: Onderzoek doen naar gevallen van chirurgische ingrepen of andere medische procedures die zijn uitgevoerd op intersekse personen zonder daadwerkelijke toestemming en de daders vervolgen en, indien zij verantwoordelijk worden bevonden, straffen. Zij moet er ook voor zorgen dat de slachtoffers schadeloos worden gesteld, onder meer door een passende schadevergoeding.” [1] (Zie 147147: Er zijn goede redenen om nnmb’s wettelijk te reguleren.Het is een misvatting dat er geen specifieke reden is om nu tot regulering van nnmb’s te komen. voor de volledige aanbevelingen van het Comité tegen Foltering.) zijn modus operandi wijzigt is nog geen reden zijn handelen te vergeten of vergeven. Ook 10 jaar, zelfs meer dan 25 jaar geleden zeiden gezondheidswerkers al dat hun technieken beter waren dan die in het verleden[2] en werden zij er al op gewezen dat hun handelen onethisch was[4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15].

Mensen van ‘toen’ leven nu nog met de gevolgen

Zeggen dat iets nu niet meer gebeurt, gaat over vergeten. Vergeten welk leed is aangedaan. Maar ook over negeren. Negeren dat deze mensen nog steeds leven. En het gaat over ontkennen. Ontkennen dat wat 10 of 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden nog vermeldenswaardig is. Daarmee worden de daden van artsen toegedekt en tot onbespreekbaar verklaard. Dat vertekent de waarheid. Dit nivelleert het onrecht tot een situatie waarin ‘iedereen een beetje dader is en iedereen een beetje slachtoffer’.5Historica Evelien Gans beschrijft nivelleren als ‘het vervagen van de grenzen tussen daders, slachtoffers, omstanders, medeplichtigen. De verschillen tussen die vier groepen worden kleiner gemaakt dan ze in de historische context waren’. Zie ook laatste alinea 105105: Intersekse mensen worden gepest, gediscrimineerd, en buitengesloten.Het is een misvatting dat intersekse mensen niet gepest, gediscrimineerd, buitengesloten, en aangevallen worden..

De tijdgeest kan misschien een verklaring voor het handelen zijn, maar kan op geen enkele manier aangedaan onrecht goedpraten. Als dat wel zo zou zijn, dan is iedere mensenrechtenschending -inclusief slavernij, racisme, volkerenmoord, noem maar op- te vergoelijken 6Vergoelijken is het framen van fout handelen als iets dat gebaseerd is op goed handelen. Frames die gezondheidswerkers hierbij gebruiken zijn, bijvoorbeeld, ‘We communiceren tegenwoordig beter’; ‘We krijgen hier ook les in’; ‘We luisteren naar activisten’; ‘We zijn er toch niet om mensen kwaad te doen’; ‘Artsen zijn geen mensenschenders’; ‘We moeten toch aan onze eed houden’. Hoewel ieder frame zou moeten leiden tot het beëindigen van nnmb’s, worden ze juist gebruikt in situaties waarin gezondheidswerkers de uitvoering van nnmb’s verdedigen. als het maar voldoende lang geleden heeft plaatsgevonden.

En over welke ‘tijdgeest’ spreken we? Volgens veel artsen die nnmb’s hebben uitgevoerd is ‘het verleden’ een periode die 10 tot 50 jaar achter ons ligt. Dat betekent dat verreweg de meeste mensen uit dat ‘verleden’ nog leven. En nog tientallen jaren te leven hebben. Voor deze mensen zijn de gevolgen van de nnmb’s nog steeds onvoltooid tegenwoordige tijd. Daarom mogen nnmb’s uit het verleden niet afgedaan worden als iets dat er niet meer toe doet. Artsen blijven verantwoordelijk voor de gevolgen van operaties, zelfs als ze de gebruikte techniek al 10 jaar niet meer toepassen.

De verantwoordelijkheid voor het verleden geldt ook voor de nnmb’s die nog verricht gaan worden. Want hoewel artsen ervan overtuigd zijn dat dat ze betere kwaliteit afleveren dan hun voorgangers – dat zijn ze al 70 jaar- is het onaannemelijk dat techniek niet meer verbeterd kan worden. De logica zegt dat hun opvolgers over 15 jaar nog steeds zullen vinden dat zij betere kwaliteit afleveren dan de huidige artsen. Dat moet toch voor iedere arts voldoende zijn kinderen te laten wachten tot ze zelf kunnen beslissen én kunnen profiteren van die betere techniek?

Geen technisch probleem, maar een ethisch probleem

Per saldo geldt dat niet de tijdgeest of de inferieure techniek het probleem is, maar het schenden van de lichamelijke integriteit en autonomie van kinderen. Kinderen die door niemand tegen de daders werden beschermd. Het echte probleem is dat nog steeds niet geluisterd wordt naar mensen die een leven lang een gemutileerd lichaam hebben waar ze nauwelijks over durven praten. Een mutilatie waarmee ze niet alleen het recht op het ontwikkelen van een eigen (gender)identiteit 7Preciezer gezegd: het recht op een open toekomst[3]. is ontzegd maar mogelijk ook de rest van hun leven seksueel genot is ontzegd[3]. Alleen maar omdat gezond­heids­werkers doorgingen waar ze al veel eerder hadden moeten stoppen.

Standpunt NNID

De ervaringen van intersekse volwassenen zijn net zo relevant als de meer recente ervaringen van kinderen

Intersekse mensen die nnmb’s hebben ondergaan, kunnen daar hun hele leven last van hebben. Daarom is het onethisch nnmb’s ‘in het verleden’ als niet of minder relevant te beschouwen.

Wat mensen zeggen


 • Verouderd
  Het is belangrijk om te begrijpen dat de resultaten die men vandaag beoordeelt het resultaat zijn van operaties die 20 jaar of langer geleden zijn uitgevoerd met technieken die nu als verouderd worden beschouwd.[a]
  — Pierre Mouriquand, kinderuroloog – 2014

 • Weinig bewijs van verandering
  Bij gebrek aan langetermijnresultaten die het uitstellen van genitale chirurgie ondersteunen of afwijzen, is er momenteel weinig bewijs dat de chirurgische praktijk de afgelopen jaren drastisch veranderd is.[b]
  — Cools  et. al8Martine Cools, Anna Nordenström, Ralitsa Robeva, Joanne Hall, Puck Westerveld, Christa Flück, Birgit Köhler, Marta Berra, Alexander Springer, Katinka Schweizer & Vickie Pasterski on behalf of the COST Action BM1303 working group 1 – 2018

 • Flikker op met je tijdgeest
  Maar artsen blijven zich verschuilen achter de ‘tijdgeest’ van vroeger. Flikker op met je tijdgeest, het was zware kindermishandeling.[c]
  — Geert de Vocht – 2023
 1. Mouriquand P, Caldamone A, Malone P, Frank JD, Hoebeke P. The ESPU/SPU standpoint on the surgical management of Disorders of Sex Development (DSD). J Pediatr Urol. 2014;10(1):8-10. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2013.10.023
 2. Cools M, Nordenström A, Robeva R, Hall J, Westerveld P, Flück C, et al. Caring for individuals with a difference of sex development (DSD): a Consensus Statement. Nature Reviews Endocrinology. 2018;14(7):415-429. https://doi.org/10.1038/s41574-018-0010-8
 3. van Wolfswinkel A. Foto-expo in Eindhoven doorbreekt taboe rond intersekse: ‘Het was zware kindermishandeling’, ED – Eindhovens Dagblad [Krant]. Amsterdam: DPG Media; 2023 [geraadpleegd 7 juli 2023]. 29 juni 2023. URL: https://www.ed.nl/eindhoven/foto-expo-in-eindhoven-doorbreekt-taboe-rond-intersekse-het-was-zware-kindermishandeling~aa559d75/.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Committee against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Concluding observations on the seventh periodic report of the Netherlands*. CAT/C/NLD/CO/7. United Nations, 18 december 2018.
 2. Gearhart JP, Burnett A, Owen JH. In reply: Re: measurement of pudendal evoked potentials during feminizing genitoplasty: technique and applications. The Journal of urology. 1996;156(3):1140. https://doi.org/10.1016/S0022-5347(01)65737-9
 3. Gorduza DB, Quigley CA, Caldamone AA, Mouriquand PDE. Surgery of Anomalies of Gonadal and Genital Development in the “Post-Truth Era”. Urologic Clinics of North America. 2018;45(4):659-669. https://doi.org/10.1016/j.ucl.2018.06.012
 4. Intersex Society of North America. Hermaphrodites with Attitude. 1994;1(1, Winter 1994).
 5. Intersex Society of North America. Hermaphrodites with Attitude. 1995(Summer 1995).
 6. Intersex Society of North America. Hermaphrodites with Attitude. 1995(Spring 1995).
 7. Intersex Society of North America. Hermaphrodites with Attitude. 1996(Fall/Winter 1995-96).
 8. Intersex Society of North America. Hermaphrodites with Attitude. 1997(Fall 1997).
 9. Intersex Society of North America. Hermaphrodites with Attitude. 1998(Summer 1998).
 10. Intersex Society of North America. Hermaphrodites with Attitude. 1999(Fall 1999).
 11. Intersex Society of North America. ISNA News. 2001(February 2001).
 12. Intersex Society of North America. ISNA News. 2001(May 2001).
 13. Intersex Society of North America. ISNA News. 2002(Fall 2002).
 14. Intersex Society of North America. ISNA News. 2003(Spring 2003).
 15. Intersex Society of North America. ISNA News. 2003(Summer 2003).
 16. Zeid Ra’ad Al Hussein. Opening remarks by Zeid Ra’ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights at the Expert meeting on ending human rights violations against intersex persons [Press release]. United Nations; 2015 [bewerkt 16 sept 2015; geraadpleegd 19 sept 2015]. URL: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16431&LangID=E#sthash.TTMfNnJr.dpuf.