MISVATTINGEN#115Nothing about us, without us

 1. Er is groeiende bezorgdheid onder intersekse mensen dat samenwerking met andere groepen zoals LHBTIQ+ kan leiden tot verwarring en misvattingen over wat intersekse precies inhoudt. Dit kan de effectiviteit van beleid en wetgeving verminderen.
 2. Om de autonomie te behouden, is het cruciaal dat intersekseorganisaties onafhankelijk kunnen functioneren. Samenwerking binnen parapluorganisaties zoals OII Europe kan hieraan bijdragen.
 3. Financiering is een groot knelpunt; een minimaal percentage van de fondsen voor LHBTIQ+ organisaties gaat naar interseksebelangenbehartiging. Dit moet in evenwicht worden gebracht om intersekse mensen een eigen stem te geven.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 115

De intersekse­gemeenschap wordt alleen vertegen­woordigd door mensen uit de gemeenschap zelf

Samenwerking leidt tot meer resultaat, maar kan ook tot verwatering leiden. De interseksegemeenschap beschermt de eigen positie door alleen leden uit de eigen gemeenschap over intersekse te laten spreken.

Onder een groeiende groep intersekse mensen bestaat bezorgdheid dat de nauwe samenwerking met andere groepen een structurerend effect heeft op wat onder intersekse wordt verstaan[6]. Bijvoorbeeld, het toevoegen van de i aan lhbt bij onderwerpen die weinig tot niets met intersekse te maken hebben,1In de ogen van groepen met een langere emancipatiegeschiedenis is de interseksegemeenschap misschien klein en slecht georganiseerd – net zoals zij dat ooit ook waren – maar het helpt de interseksegemeenschap niet als meer ervaren organisaties/groepen het woordvoerderschap overnemen of bepalen welke onderwerpen wel of niet bij intersekse-emancipatie horen. leidt tot misvattingen bij beleidsmakers, wetgevers, lhbtiq+ personen, intersekse personen, enzovoort[1]. Kortom: zonder een eigen gezicht voor de intersekse­gemeenschap bestaat de kans dat de maatschappij intersekse-vraagstukken gaat verwarren met lhbtq+-vraagstukken[3].

Daarom is het belangrijk dat de interseksegemeenschap niet afhankelijk is van strategische partners buiten de interseksegemeenschap. Hiertoe werken intersekseorganisaties in Europa samen binnen de parapluorganisatie OII Europe.

Voor de autonomie van intersekseorganiaties is het belangrijk dat voldoende financiering beschikbaar is voor intersekse­belangen­behartiging én dat die financiering terecht komt bij intersekseorganisaties die door intersekse mensen worden geleid. Op dit moment wordt ongeveer twee procent van financiering voor lhbtiq+ organisaties besteed aan intersekse en slechts een fractie daarvan komt terecht bij intersekseorganisaties die door intersekse personen worden geleid[2 , 4 , 5]. Deze percentages staan niet in verhouding tot het aantal intersekse personen en moeten spoedig in evenwicht worden gebracht om intersekse mensen een stem te geven.

Standpunt NNID

De interseksegemeenschap kan alleen worden vertegenwoordigd door mensen uit de gemeenschap zelf

NNID gaat uit van ‘nothing about us, without us’. Intersekseorganisaties moeten daarvoor zelfstandig kunnen functioneren, onafhankelijk van andere groepen. Daarvoor is een eerlijker verdeling van subsidiegelden noodzakelijk.

Wat mensen zeggen


 • Bruggen bouwen
  Uit de Verklaring van Malta: “Wij roepen mensenrechtenorganisaties op om bruggen te bouwen naar intersekseorganisaties en een basis te leggen voor wederzijdse steun. Dit moet gebeuren in een geest van samenwerking en niemand mag intersekskwesties instrumentaliseren als middel voor andere doeleinden.”[a]
  — 30 Internationale intersekse organisaties – 2013
 1. Third International Intersex Forum. Declaration of Malta – Public Statement by the 3rd International Intersex Forum, Valetta, Malta – English,  2013 [geraadpleegd 31 march 2021]. 1 dec 2013. URL: https://www.seksediversiteit.nl/gevorderd/malta-statement/.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Carpenter M. The human rights of intersex people: addressing harmful practices and rhetoric of change. Reproductive health matters. 2016;24(47):74-84. https://doi.org/10.1016/j.rhm.2016.06.003
 2. Frazer MS, Howe EE, Dumont MS. Resourcing the intersex movement: Preliminary Findings from the 2016 Intersex Organizing and Funding Survey. Strength in Numbers Consulting Group, American Jewish World Service, Astraea Lesbian Foundation for Justice, Global Action for Trans* Equality; 2017. URL: http://www.astraeafoundation.org/uploads/pdf/Resourcing%20the%20Intersex%20Movement%20-%20AJWS,%20Astraea%20and%20GATE.pdf.
 3. Griffiths DA. Georgina Somerset, British Intersex history, and the I in LGBTQI. Journal of homosexuality. 2023:1-24. https://doi.org/10.1080/00918369.2022.2164234
 4. Howe E, Frazer S, Dumont M, Zomorodi G. The State of Intersex Organizing (2nd Edition): Understanding the Needs and Priorities of a Growing but Under-Resourced Movement. New York, NY, USA: American Jewish World Service, Astraea Lesbian Foundation for Justice and Global Action for Trans Equality, 2017.
 5. Kan LM, Maulbeck BF, Wallace A. Global Resources Report 2015/2016: Government and Philanthropic Support for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Communities. New York, NY, USA: Funders for LGBTQ Issues & Global Philantropy Project, April 2018.
 6. Raj S, Dunne P, redactie. The Queer Outside in Law: Recognising LGBTIQ People in the United Kingdom. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2021. ISBN: 978-3-030-48830-7 https://doi.org/10.1007/978-3-030-48830-7