MISVATTINGEN#111Transgenderrechten

 1. Intersekse is biologisch van aard, terwijl transgender zijn oorsprong vindt in de sociologie, maar beiden vragen om lichaamsautonomie
 2. Uitspraken als ‘intersekse is een genderidentiteit’ of ‘transgender is een vorm van intersekse op hersenniveau’ zijn misleidend en belemmeren emancipatie.
 3. Trans en intersekse personen steunen elkaar in de praktijk, waarbij ze elkaars unieke rechten en standpunten respecteren.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 111

Trans en intersekse hebben vaak, maar niet altijd, gezamenlijke belangen

De transgender gemeenschap en intersekse gemeenschap werken vooral op beleidsniveau vaak samen en voorkomen dat de rechten die de ene groep vraagt, ten koste gaan van de rechten van de andere groep.

Verschillende oorsprong

Intersekse vindt zijn oorsprong in de biologie en transgender vindt zijn oorsprong in de sociologie. Er zijn veel raakvlakken, bijvoorbeeld dat beide groepen autonomie over hun lichaam vragen, maar transgenderrechten bestaan onafhankelijk van intersekserechten. Dat geldt ook omgekeerd. Om elkaars positie te begrijpen en te helpen versterken moeten beide groepen appropriatie (toe-eigening) voorkomen en elkaars zelfstandigheid respecteren (zie ook 123123: Uitsluiting van trans personen leidt tot uitsluiting van intersekse personen.Het is een misvatting dat trans-exclusie zich niet richt op intersekse mensen.). Opmerkingen als ‘intersekse is een genderidentiteit’ of ‘transgender is een vorm van intersekse op hersenniveau’1De stelling ‘transgender is een vorm van intersekse op hersenniveau’ suggereert dat er mannelijke en vrouwelijke hersenen zijn. Onderzoek laat zie dat ongeacht de oorzaak van waargenomen sekse/genderverschillen in hersenen en gedrag (nature of nurture), menselijke hersenen niet in twee verschillende klassen kunnen worden ingedeeld: mannelijke hersenen/vrouwelijke hersenen [2]. Hersenen bestaan uit een steeds veranderend heterogeen mozaïek van ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ hersenkenmerken (in plaats van helemaal ‘mannelijk’ of helemaal ‘vrouwelijk’ te zijn) dat niet op een continuüm tussen een ‘mannelijk brein’ en een ‘vrouwelijk brein’ kan worden uitgelijnd [1]. zijn onjuist en staan de emancipatie van beide groepen in de weg.

Steunen

In de praktijk steunen trans personen en intersekse personen elkaar waar mogelijk. Dat betekent dat de rechten die de ene groep vraagt, niet ten koste mogen gaan van de rechten van de andere groep. Transorganisaties die samenwerken met intersekseorganisaties zullen daarom niet zeggen dat er geen enkele leeftijdsgrens mag worden gesteld aan genderbevestigende behandelingen van trans kinderen en omgekeerd zullen intersekseorganisaties niet eisen dat genderbevestigende operaties nooit mogen plaatsvinden (zie ook 152152: NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen.).

Standpunt NNID

De transgendergemeenschap en de intersekse­gemeenschap hebben vaak, maar niet altijd, gezamenlijke belangen

NNID werkt sinds 2018 nauw samen met Transgender Netwerk en COC Nederland. Vanaf 2023 is Bi+ Nederland aan de alliantie toegevoegd. De vier partijen zorgen ervoor dat zij in hun handelen elkaars achterban steunen.

Wat mensen zeggen


 • Trans-non-binaire zaak
  Binnen een gemengde trans en inters [groep], zijn intersekse mensen in de minderheid waarnaar niet wordt geluisterd. Bovendien worden ze gebruikt om de trans-non-binaire zaak te bevorderen. Dus conflictueus en niet veilig voor een openlijk intersekse persoon.[a]
  — Intersekse persoon (52 jaar) – 2023
 1. Burgwal A, Van Wiele J, Motmans J. Genoeg Enough Assez: Onderzoek naar de ervaringen met geweld van LGBTI-personen in Vlaanderen. Brussel, België: Agentschap Binnenlands Bestuur, maart 2023. Rapport Nr. D/2023/3241/090.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Joel D. Male or Female? Brains are Intersex. Frontiers in Integrative Neuroscience. 2011;5:57. https://doi.org/10.3389/fnint.2011.00057
 2. Joel D, Berman Z, Tavor I, Wexler N, Gaber O, Stein Y, et al. Sex beyond the genitalia: The human brain mosaic. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2015. https://doi.org/10.1073/pnas.1509654112