MISVATTINGEN#106Maatschappelijke verandering

 1. Uitsluiting van intersekse mensen: Onderzoek toont aan dat intersekse mensen worden uitgesloten, wat negatieve gevolgen heeft voor hun sociale situatie.
 2. Behoefte aan gericht beleid: Er is specifiek beleid nodig dat zich richt op het verbeteren van de sociale omstandigheden van intersekse personen. Beleid voor intersekse moet worden toegevoegd aan tal van beleidsterreinen/portefuilles.
 3. Noodzaak van maatschappelijke verandering: Naast individueel gericht beleid is er ook behoefte aan beleid dat gericht is op brede maatschappelijke verandering om uitsluiting tegen te gaan.
 4. Emancipatiestrategieën: Er zijn twee emancipatiestrategieën – Minoritizing, waarbij een groep speciale bescherming zoekt, en Universalizing, dat streeft naar maatschappelijke verandering om uitsluiting te beëindigen.
 5. Focus op seksediversiteit: Beleid moet niet alleen op intersekse gericht zijn, maar ook op seksediversiteit in het algemeen, omdat emancipatie een continu proces is en seksediversiteit zal blijven bestaan en het begrip intersekse in de toekomst kan verdwijnen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 106

Beleid voor de maatschappij, niet voor intersekse mensen

Effectief beleid moet niet alleen gericht zijn op intersekse, maar ook op bredere maatschappelijke veranderingen, inclusief seksediversiteit, om discriminatie en uitsluiting duurzaam aan te pakken.

Uit onderzoek blijkt dat intersekse mensen worden uitgesloten (zie hoofdstuk 105105: Intersekse mensen worden gepest, gediscrimineerd, en buitengesloten.Het is een misvatting dat intersekse mensen niet gepest, gediscrimineerd, buitengesloten, en aangevallen worden.) en dat dit gevolgen heeft op de sociale situatie van intersekse mensen[2 , 3 , 4 , 5]. Om daar iets aan te doen, is op intersekse personen gericht beleid nodig dat hun sociale omstandigheden zal verbeteren. Maar er is ook beleid nodig dat gericht is op maatschappelijke verandering zodat de uitsluiting niet blijft bestaan. Dit betekent dat intersekse moet worden toegevoegd aan veel verschillende beleidsterreinen1Beleidsterreinen/portefeuilles waar intersekse aan kan worden toegevoegd zijn, onder andere: arbeidsomstandigheden, armoede, buitenlandse zaken, emancipatie, gezondheidszorg, integratie, jeugdzorg, kinderopvang, kinderbescherming, maatschappelijke opvang, mensen met een beperking, diversiteit, mensen met een niet-westerse culturele achtergrond, mensenrechten, milieu en klimaat, onderwijs, ouderenzorg, privacy, statushouders, uitkeringen/toeslagen/subsidies, vluchtelingen, werk, wetgeving.– soms met een enkele alinea2Al is het maar met een alinea waarin staat dat gegevens over intersekse mensen ontbreken en dat meer onderzoek nodig is. en soms met een onderzoek of een op verandering gericht project.

In 8686: De interseksegemeenschap bestaat en heeft altijd al deel uitgemaakt van de samenleving.Het is een misvatting dat er geen interseksegemeenschap bestaat. wordt besproken dat er twee manieren zijn om te emanciperen: Minoritizing & Universalizing. Bij het eerste stelt een groep zich op als minderheid die voor de bescherming speciale wet- en regelgeving nodig heeft; daarbij blijft de maatschappij zoals hij was en worden alleen discriminerende uitingen aangepakt. Maar bij Universalizing wordt aangetoond dat het de normen van de maatschappij zijn waardoor een kleinere groep wordt uitgesloten en dat verandering van de maatschappij nodig is om een einde te maken aan de uitsluiting. Als de maatschappij verandert verdwijnt de discriminatiegrond. Dit is de belangrijkste reden waarom beleid juist niet alleen op intersekse mensen gericht moet zijn.

Een andere reden om beleid niet alleen op intersekse personen te richten, zit opgesloten in de definitie van intersekse; elk van de drie dynamische elementen kan ertoe leiden dat intersekse in de toekomst niet meer bestaat (zie ook 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is.). Maar daarna zal seksediversiteit nog wel bestaan. Omdat emancipatie nimmer vanzelfsprekend is, nimmer voltooid is, en onderhoud vraagt[1], zal beleid ook op seksediversiteit in het algemeen gericht moeten zijn.

Standpunt NNID

Interseksebeleid moet op de maatschappij gericht zijn, niet op intersekse mensen

Intersekse mensen zijn het meest gebaat bij een maatschappij die erkent dat sekse een spectrum is met eindeloos veel variaties en waarop intersekse geen klein afgebakend gebiedje is. Daarom is het voor de succesvolle emancipatie van intersekse personen noodzakelijk dat de maatschappij verandert en dat intersekse mensen mogen zijn wie ze zijn.

Wat mensen zeggen


 • Vertellen wat intersekse is
   [We] gaan in Nederland vertellen […] wat intersekse is, daar zijn we al een stuk verder mee, maar ook wat er dus met intersekse mensen gebeurd is. Dus hoe sturend en ingrijpend onze maatschappij en de medische wereld is om een soort normaal te behouden. Dat de maatschappij weet dat er meer is dan man en vrouw, dus dat het zo wel voor intersekse kinderen gemakkelijker wordt om op te groeien als ze niet geopereerd zijn..[a]
  — Marleen Hendrickx – 2023

 • Buitenbeentje zijn paria’s en worden verworpen
  Ik denk dat de maatschappij moet leren respect te hebben voor iedereen en ik denk dat dat nog wel ver te zoeken is. De maatschappij is veel meer gericht op het individu of de groepen die al bekend zijn en daar meer aandacht aan schenkt. Maar mensen die voor de maatschappij een buitenbeentje kunnen zijn, zijn paria’s en worden verworpen. De maatschappij moet leren dat iedereen mag zijn zoals ie is, ongeacht geloof, ras, aandoening of whatever. Dat je daarom gerespecteerd wordt en dat je daarom geen mensen kunt uitsluiten van de maatschappij, wat helaas nog wel gebeurt..[b]
  — Alfred Jonker – 2023
 1. Hendrickx M, van der Have MJ. Het verhaal van Marleen Hendrickx – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106161
 2. Jonker A, van der Have MJ. Het verhaal van Alfred Jonker – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106086
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Bussemaker J. Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016. Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Den Haag: Rijksoverheid, 2013.
 2. European Union Agency for Fundamental Rights. The fundamental rights situation of intersex people. Focus Paper. Wien, Österreich: FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, 2015.
 3. European Union Agency for Fundamental Rights. EU-LGBTI II: A long way to go for LGBTI equality. Luxembourg: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2020. Rapport Nr. TK-02-20-297-EN-N. ISBN 978-92-9474-968-0. https://doi.org/10.2811/348583
 4. FRA – European Union Agency for Fundamental Rights. Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in the EU: Comparative legal analysis Update 2015. Vienna, Austria: FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, 2015. Rapport Nr. 978-92-9239-892-7. https://doi.org/10.2811/556190
 5. Jones T, Hart B, Carpenter M, Ansara G, Leonard W, Lucke J. Intersex: Stories and Statistics from Australia: Open Book Publishers; 2016.