MISVATTINGEN#97Sekse is een sociale constructie

 1. Sekse als sociale constructie: Hoewel biologische aspecten zoals voortplantingsorganen en chromosomen bestaan, is de hedendaagse interpretatie van sekse sociaal geconstrueerd. Dit blijkt uit praktijken zoals het toewijzen van een sekse via chirurgie, het normaliseren van lichamen voor een duidelijke sekse, en de vereiste lichaamsaanpassingen voor wettelijke geslachtsverandering bij transgender personen.
 2. Culturele en historische invloeden: De perceptie van sekse is beïnvloed door culturele en historische veranderingen, zoals de overgang van het een-sekse-model naar het twee-seksen-model en de evolutie van medische technologieën.
 3. Dubbele standaarden in sekse definities: De maatschappij hanteert inconsistente definities voor man en vrouw, zoals het accepteren van onvruchtbare individuen of transgender personen als man of vrouw, los van hun biologische kenmerken.
 4. Sekse normen en stereotypen: Sociale constructie van sekse wordt verder versterkt door stereotypen en verwachtingen, zoals de voorkeur voor een langere penis of het idee van ‘in het verkeerde lichaam geboren zijn’ bij transpersonen.
 5. Politieke implicaties: De discussie over sekse als sociale constructie is van groot politiek belang. Het helpt bij het identificeren en bestrijden van systematische onrechtvaardigheid, door de rol en betekenis van sekse in verschillende sociale verhoudingen te begrijpen en te bevragen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 97

Sekse is, net als gender, een sociale constructie

Het is algemeen aanvaard dat gender een sociale constructie is. Maar dat sekse geen strikt biologisch gegeven meer is, zal voor veel mensen nog een verrassing zijn. Toch is dit met voorbeelden eenvoudig aan te tonen.

Van voortplantingsorganen, gameten, chromosomen, hormonen en genen kan moeilijk worden gezegd dat het altijd al sociale con­structies waren – ze bestonden lang voordat de mens kon spreken of schrijven. Dat sekse toch (op zijn minst gedeeltelijk) een sociale constructie is, blijkt onder andere uit:

 • het idee dat een sekse kan worden toegewezen of bevestigd via chirurgie[1 , 6 , 15 , 19 , 24],
 • het idee dat bij een onvoldoende duidelijke sekse een gender kan worden toegewezen door het lichaam te ‘normaliseren[7 , 26 , 27],
 • het idee dat transgender personen voor een wettelijke geslachtsverandering verplicht moeten worden hun lichaam zover als medisch/technisch mogelijk is te laten aanpassen aan het gewenste geslacht[2 , 29 , 33],1Deze verplichting wordt als een ernstige schending van de mensenrechten gezien en is daarom in een groeiend aantal landen komen te vervallen. Eind 2020 heeft de Nederlandse Staat hiervoor excuses aangeboden en toegezegd de betrokken trans personen en intersekse personen een vergoeding van 5000 euro te betalen.
 • het idee dat sport eerlijker kan worden door de lichamen van intersekse topsporters te ‘normaliseren’[4 , 10 , 16 , 17 , 18 , 20 , 35],
 • het idee dat een lange penis beter is dan een korte penis[37], terwijl beweren dat iemand een kleine penis heeft een effectieve wijze blijkt om de persoon te beledigen of zelfs sociaal uit te sluiten,2Op internet zoeken naar ‘trump kleine handen’ geeft legio voorbeelden.
 • het bestaan van cosmetische chirurgie die op basis van een stereotiep schoonheidsideaal mannen ‘mannelijker’ en vrouwen ‘vrouwelijker’ kan maken[3 , 8 , 14 , 25],
 • dat over transpersonen gezegd wordt dat ze ‘in het verkeerde lichaam’ zitten / zijn geboren[9 , 21 , 32 , 36],3De stelling dat mensen in het verkeerde lichaam geboren kunnen worden gaat uit van het onjuiste idee dat mannen en vrouwen totaal verschillende soorten mensen zijn – niet alleen reproductief, maar ook mentaal – met verschillende verlangens, verschillende behoeften, verschillende bekwaamheden en met verschillende geesten. Als mensen werkelijk in het verkeerde lichaam zijn geboren, zou gender geen sociale constructie zijn, maar een aangeboren psychologische/biologische status.
 • dat eeuwen lang is uitgegaan van een een-sekse-model, waarbij de vrouw een minder ontwikkelde (en inferieure) versie van de man was, en dat pas in de 18de en 19de eeuw is overgestapt naar het twee-seksen-model[22].

De meest gangbare medische/biologische beschrijving van het kenmerkende verschil tussen man en vrouw zegt dat een man kleine, meestal beweeglijke gameten (sperma) maakt terwijl de vrouw grote gameten (eicellen) maakt. Maar de definities voor man en vrouw worden niet consequent aangehouden:

 • De zin ‘vogels leggen eieren’ wordt als juist herkend; dat is niet omdat we denken dat vogels geen geslacht hebben, want de zin ‘vogels zijn vrouw’ wordt direct herkend als onjuist [23]. Blijkbaar verbinden we aan het biologisch geslacht van dieren niet hetzelfde (sociaal) belang aan dat van mensen.
 • Een transgender persoon die bij de geboorte het mannelijk geslacht is toegekend, wordt in de geneeskunde en in de maatschappij als vrouw erkend – ook als geen genderbevestigende behandeling is ondergaan. Blijkbaar maakt het voor de maatschappij niet uit of je grote of kleine gameten maakt.
 • Een onvruchtbaar persoon, zo geboren of zo later geworden, is voor de maatschappij een man of een vrouw. Blijkbaar maakt het niet uit of je wel of geen gameten maakt.

Kortom, de medische of biologische definitie van sekse is een versimpeling die geen rekening houdt met de sociale aspecten van sekse; in werkelijkheid zijn aan ‘man’ en ‘vrouw’ een aantal veronderstelde kenmerken verbonden die weinig tot niets met biologie of geneeskunde te maken hebben en die bovendien niet consequent bij iedere persoon worden vereist.4In de even beroemde als achterhaalde (40 jaar oude) bestseller Men are from Mars, Women are from Venus leidt dit tot een berg boude beweringen[11], die in het minder bekende, maar stuk leesbaarder, boek The myth of Mars and Venus: do men and women really speak different languages? zorgvuldig worden weerlegd[5]. Samengevat: sekse is (op zijn mist gedeeltelijk) een sociale constructie.

Naast deze praktische voorbeelden, zijn er verschillende auteurs die een theoretische onderbouwing bieden.

De Amerikaanse genderhistoricus Joan Scott zegt dat het seksuele verschil (de tegenstelling mannelijk/vrouwelijk) in het patriarchale discours gebruikt wordt om betekenissen te coderen of vast te stel­len die letterlijk niets te maken hebben met sekse of het lichaam. Op die manier worden de betekenissen van sekse verbonden met vele soorten culturele voorstellingen, en die stellen op hun beurt termen vast waarmee de relaties tussen vrouwen en mannen georganiseerd en begrepen worden.[30]

Volgens Scott is het gender dat betekenissen voortbrengt voor sekse en seksuele verschillen, niet sekse dat de betekenissen van gender bepaalt. Als dat het geval is, zegt zij, dan is er (zoals sommige feministen al lang zeggen) niet alleen geen onderscheid tussen sekse en gender, maar is gender de sleutel tot sekse.[31]

Ook de Amerikaanse filosofe en feministe Judith Butler zegt dat er feitelijk geen onderscheid is tussen gender en sekse (zie 2727: Intersekse en transgender hebben belangrijke raakvlakken.Het is een misvatting dat intersekse en trans over iets anders gaan.).

Maar ook als strikt wordt uitgegaan van ‘biologisch geslacht’ is er meer dan genoeg reden om aan te nemen dat sekse een sociale constructie is. Sekse is feitelijk een verzamelvat van indicatoren die in de loop van de tijd zijn veranderd. Voor de 18de eeuw werd aangenomen dat man en vrouw twee vormen zijn die voortkomen uit één sekse – dit wordt het een-sekse-model genoemd[22]. Pas later kreeg de mens de technologie om voortplantingsorganen, chromosomen, hormonen en genen in het lichaam te bestuderen[13]. Met iedere volgende stap in het verkrijgen van die technologie, werd ook de ‘definitie’ van man en vrouw aangepast. Tegenwoordig is een groot aantal genen bekend die van invloed zijn op iemands sekse. Wat niet veranderd is, is dat ondanks de veelheid aan indicatoren nog steeds wordt uitgegaan van maar twee geslachten. Dat, ondanks het bestaan van intersekse mensen, niet gekeken wordt naar de vraag of er echt maar twee geslachten bestaan, is misschien wel de belangrijkste aanwijzing dat sekse sociaal geconstrueerd is: in een maatschappij die twee geslachten als norm beschouwt, is de oversimplificatie van het ‘biologisch geslacht’ vooral een middel om de die norm in stand te houden, en niet een biologisch kenmerk.5Hier is sprake van cultural lag (culturele vertraging). Dit begrip wordt gebruikt als de toekomst met verschillende snelheden het heden binnendringt waardoor processen zich niet op hetzelfde moment ontvouwen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen materiële cultuur (onderzoek dat bevestigt dat sekse meer is dan XX en XY-chromosomen) en niet-materiële cultuur (scholen of religies die uitdragen dat er maar twee geslachten zijn, man en vrouw). Culturele vertraging kan leiden tot een gebrek aan sociale solidariteit en sociale conflicten.[28 , 34] Feitelijk biedt culturele vertraging hoop voor de toekomst: mensen zijn niet uit volle overtuiging tegen de verandering, maar de verandering gaat ze te snel om bij te houden.

De vraag of sekse sociaal geconstrueerd is of niet, gaat niet over biologie of geneeskunde, maar over politiek.

De kern van de discussie of sekse sociaal geconstrueerd is, of juist niet, is dan ook niet om het concept sekse te verklaren, maar om de plaats van de categorie sekse te duiden in de werkelijkheid zoals die door de samenleving wordt waargenomen. De discussie is van politiek belang, want door te theoretiseren over de plaats en betekenis van sekse in verschillende sociale verhoudingen, zijn we beter in staat vormen van systematische onrechtvaardigheid op te sporen en te bestrijden.[12]

Standpunt NNID

Sekse is, net als gender, een sociale constructie

Sekse heeft een biologische kern met daaromheen een grote en goed georganiseerde ruimte die gevuld is met sociale constructies. Het geheel is zo groot geworden dat de sociale constructie, in ieder geval voor intersekse, overheersend is.

Wat mensen zeggen


 • Medische afwijking bewijst dat er twee geslachten zijn
  Het gaat bij intersekse echter om een medische afwijking die juist impliceert dat de mens maar twee geslachten kent. Het is een wetenschappelijk feit dat mensen, bijna zonder uitzondering, biologisch mannelijk of vrouwelijk zijn.[a]
  — Michael Egnor, kinderneurochirurg – 2020

 • Zeldzame gevallen
  Maar de voorstanders van de genderideologie misbruiken deze zeldzame gevallen van intersekse om het geslacht van een mens fluïde te maken, betogen Wright en Hilton. Alsof er zich een heel spectrum van tussenvormen tussen man en vrouw zou bevinden.[b]
  — Emma Hilton en Colin Wright, biologen6Colin Wright doet onderzoek naar collectief gedrag bij insecten, Emma Hilton is ontwikkelingsbioloog en bestudeert mutaties. Zij zijn vooral bekend vanwege hun anti-gender-standpunten. – 2020
 1. van den Dikkenburg B. “Zelf je geslacht kiezen is ontkenning van feiten”. Reformatorisch Dagblad. dinsdag 25 februari 2020, Pagina 10-11 Sect. Wetenschap & Techniek. URL: https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/biologen-zelf-je-geslacht-kiezen-is-ontkenning-van-biologisch-feit-1.1634966.
 2. van den Dikkenburg B. “Zelf je geslacht kiezen is ontkenning van feiten”. Reformatorisch Dagblad. dinsdag 25 februari 2020, Pagina 10-11 Sect. Wetenschap & Techniek. URL: https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/biologen-zelf-je-geslacht-kiezen-is-ontkenning-van-biologisch-feit-1.1634966.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Ahmed SF, Achermann JC, Arlt W, Balen A, Conway G, Edwards Z, et al. Society for Endocrinology UK guidance on the initial evaluation of an infant or an adolescent with a suspected disorder of sex development (Revised 2015). Clin Endocrinol (Oxf). 2015:n/a-n/a. https://doi.org/10.1111/cen.12857
 2. American Psychological Association. Guidelines for psychological practice with transgender and gender nonconforming people. The American psychologist. 2015;70(9):832. https://doi.org/10.1037/a0039906
 3. Blum VL. Flesh wounds: The culture of cosmetic surgery: Univ of California Press; 2003.
 4. Brodsky JL, Genel M. The 2015 Pediatric Endocrine Society Ethics Symposium: Controversies Regarding ‘Gender Verification’of Elite Female Athletes-Sex Testing to Hyperandrogenism. Hormone Research in Paediatrics. 2016;85(4):273-277.
 5. Cameron D. The myth of mars and venus: do men and women really speak different languages? New York, NY, USA: Oxford University Press; 2007.
 6. Davis G, Dewey JM, Murphy EL. Giving sex: Deconstructing Intersex and Trans Medicalization Practices. Gender & society. 2015. https://doi.org/10.1177/0891243215602102
 7. Davis G, Murphy EL. Intersex bodies as states of exception: An empirical explanation for unnecessary surgical modification. Feminist Formations. 2013;25(2):129-152. https://doi.org/10.1353/ff.2013.0022
 8. Davis K. Dubious equalities and embodied differences: Cultural studies on cosmetic surgery: Rowman & Littlefield; 2003.
 9. Felten H, Meijsen E. LHBT-Jongeren. Maatwerk. 2016;17(1):30-31. https://doi.org/10.1007/s12459-016-0014-1
 10. Fenichel P, Paris F, Philibert P, Hieronimus S, Gaspari L, Kurzenne JY, et al. Molecular diagnosis of 5alpha-reductase deficiency in 4 elite young female athletes through hormonal screening for hyperandrogenism. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2013;98(6):E1055-1059. https://doi.org/10.1210/jc.2012-3893
 11. Gray J. Men Are from Mars, Women Are from Venus: A Practical Guide for Improving Communication and Getting What You Want in Your Relationships. New York, NY, USA: HarperCollins; 1993. ISBN: 006016848X
 12. Haslanger S. Resisting Reality: Social Construction and Social Critique. New York, NY, USA: Oxford University Press; 2012. ISBN: 978-0-19-989262-4
 13. van Heesch MA. Ze wisten niet of ik een jongen of meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties – Over het leven met en kennen van intersekse condities in Nederland [Proefschrift]. Vossiuspers, Amsterdam, Nederland: Universiteit van Amsterdam; 2015. ISBN: 978 90 562 97640
 14. Heyes CJ, Jones M, redactie. Cosmetic surgery: A feminist primer. Farnham, Surrey, UK: Ashgate Publishing; 2009.
 15. Holmes M. Intersex: a perilous difference: Associated University Presse; 2008. ISBN: 1575911175
 16. ILGA-Europe, a EuroCentralAsian Lesbian* Community (EL*C), TGEU, Intersex O, International Europe (OII Europe), European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF). LBTI women in sport: violence, discrimination, and lived experiences. European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF), 10 August 2021.
 17. International Association of Athlethics Federations. IAAF regulations governing eligibility of females with hyperandrogenism to compete in women’s competition: in force as from 1st May 2011. 2011.
 18. Jordan-Young RM, Sönksen PH, Karkazis K. Sex, health, and athletes. Bmj. 2014;348. https://doi.org/10.1136/bmj.g2926
 19. Karkazis K. Fixing Sex: intersex, medical authority, and lived experience. Durham, NC, USA: Duke University Press; 2008.
 20. Karkazis K, Jordan-Young R. Debating a testosterone “sex gap”. Science. 2015;348(6237):858-860. https://doi.org/10.1126/science.aab1057
 21. Keuzenkamp S. Worden wie je bent: het leven van transgenders in Nederland: Sociaal Cultureel Planbureau; 2012 11/17. 114 p. ISBN: 978 90 377 0625 3
 22. Laqueur TW. Making sex: Body and gender from the greeks to Freud. Cambridge. MA, USA: Harvard University Press; 1990. ISBN: 0-674-54349-1
 23. Leslie S-J. Generics: Cognition and Acquisition. The Philosophical Review. 2008;117(1):1-47. https://doi.org/10.1215/00318108-2007-023
 24. Money J. This week’s citation classic: Money J & Ehrhardt A A. Man & woman, boy & girl: the differentiation and dimorphism of gender identity from conception to maturity. Current Contents. 1987;1987(11):12.
 25. Morgan KP. Women and the knife: Cosmetic surgery and the colonization of women’s bodies. Hypatia. 1991;6(3):25-53. https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1991.tb00254.x
 26. Mouriquand P, Caldamone A, Malone P, Frank JD, Hoebeke P. The ESPU/SPU standpoint on the surgical management of Disorders of Sex Development (DSD). J Pediatr Urol. 2014;10(1):8-10. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2013.10.023
 27. Mouriquand PDE, Gorduza DB, Gay C-L, Meyer-Bahlburg HFL, Baker L, Baskin LS, et al. Surgery in disorders of sex development (DSD) with a gender issue: If (why), when, and how? J Pediatr Urol. 2016. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2016.04.001
 28. Ogburn WF. Social change: with respect to culture and original nature. New York, NY, USA: B.W. Huebsch; 1922.
 29. Raad van de Europese Unie. Guidelines to promote and to protect the enjoyment of all human rights by lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons. Foreign Affairs Council meeting; 06/24/2013; Luxembourg: Raad van de Europese Unie / Council of the European Union; 2013.
 30. Scott JW. Deconstructing Equality-versus-Difference: Or, the Uses of Poststructuralist Theory for Feminism. Feminist studies. 1988;14(1 (Spring)):32-50.
 31. Scott JW. Gender: Still a Useful Category of Analysis? Diogenes. 2010;57(1):7-14. https://doi.org/10.1177/0392192110369316
 32. de Sutter P, Lahousse E. [Over]leven: mijn strijd als transvrouw arts en politica. Antwerpen, België: Manteau; 2016.
 33. Theilen JT. Depathologisation of Transgenderism and International Human Rights Law. Human Rights Law Review. 2014;14(2):327-342. https://doi.org/10.1093/hrlr/ngu010
 34. Toffler A. Future Shock. New York, NY, USA: Random House; 1970. ISBN: 9780553277371
 35. de Visser E. Topatletes laten teelballen verwijderen op last van IAAF. Volkskrant. 2013 05 25.
 36. Vloet L, Colot d’Escury K. Transgenders en sport: Richtlijnen voor sportbonden, -verenigingen en sporters ten behoeve van de sportdeelname van transgenders. Arnhem, Nederland: NOC*NSF, 2015.
 37. Wylie KR, Eardley I. Penile size and the ‘small penis syndrome’. BJU international. 2007;99(6):1449-1455. https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2007.06806.x