MISVATTINGEN#96Normativiteit in EBM

 1. Evidence Based Medicine en mensenrechten: NNID steunt Evidence Based Medicine (EBM), maar benadrukt dat behandelingen ook de mensenrechten moeten respecteren. EBM focust vaak meer op statistiek dan op mensenrechten.
 2. Onderzoekskwaliteit: Er is zorg over de kwaliteit van medisch onderzoek. Soms wordt opinion-based medicine als EBM gepresenteerd, door beïnvloeding van artsen en redacteuren van medische publicaties.
 3. Uitdagingen in dataverzameling: Grootschalig onderzoek is noodzakelijk voor betrouwbare EBM, maar eerdere pogingen tonen aan dat resultaten vaak niet toereikend zijn voor EBM-toepassingen.
 4. Normatieve waarden in EBM: EBM biedt ruimte voor het hanteren van normatieve waarden, die niet altijd zijn gebaseerd op mensenrechten. Dit kan leiden tot verschillende interpretaties van bijvoorbeeld ‘autonomie’ binnen de geneeskunde.
 5. Gevolgen van verborgen waarden: De verborgenheid van normatieve waarden in EBM kan misleidend zijn, waardoor patiënten en ouders onterecht denken dat ze onpartijdig en onafhankelijk advies krijgen. Dit versterkt de medische autoriteit onjuist en draagt niet bij aan de werkelijke gezondheid van de patiënt.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 96

Evidence based medicine en (verborgen) normatieve waarden

Normatieve waarden zullen altijd een rol spelen, ze vormen pas een probleem als onduidelijk is welke normen en waarden gehanteerd worden.

Evidence based vs opinion-based

NNID is een voorstander van Evidence Based Medicine (EBM) en Evidence Based Health Care (EBHC). Als EBM niet mogelijk is, moet op zijn minst deugdelijk uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek gedaan zijn. Maar behandelingen die worden uitgevoerd bij kinderen die in staat zijn zelf vrije en volledig geïnformeerde toestemming te geven, moeten gebaseerd zijn op kwalitatief hoogwaardig onderzoek én moeten de mensenrechten van de patiënt respecteren. Het is niet voldoende om alleen uit te gaan van EBM omdat daarin meestal aanmerkelijk meer aandacht is voor statistiek dan voor mensenrechten. Daarnaast kan door slecht uitgevoerd onderzoek, bijvoorbeeld wanneer de vraagstelling en het onderzoek gefilterd worden door artsen en redacteuren van medische publicaties, opinion-based medicine gepresenteerd worden als EMB[1] (zie ook 7777: Nnmb’s zijn gebaseerd op meningen, niet op wetenschappelijk bewijs.Het is een misvatting dat artsen bij gebrek aan EBM op hun ervaring mogen vertrouwen.). Verder is het de vraag of het mogelijk is onderzoek uit te voeren op een schaal die voldoende gegevens oplevert om EBM mogelijk te maken[7]; van een eerdere poging om grootschalig onderzoek uit te voeren, is aannemelijk gemaakt dat de resultaten niet gebruikt kunnen worden voor EBM[2].

Zelfs als wel voldoende data beschikbaar is, is binnen EBM volop ruimte voor het hanteren van normatieve waarden[3 , 8] en die waarden zijn niet per se gebaseerd op mensenrechten.1Dit probleem is niet uniek voor medisch-wetenschappelijk onderzoek ; bij al het wetenschappelijk onderzoek bestaat de kans dat waarden een ongewenste rol spelen[4 , 6] Alleen al voor ‘autonomie’ zijn binnen de geneeskunde acht verschillende definities denkbaar, inclusief paternalistische definities die ervan uitgaan dat alle beslissingen beter kunnen worden overgelaten aan de arts[9]. Op zich is dat niet het probleem – wetenschap die geheel vrij is van waarden bestaat niet; op zijn best kunnen waarden als onpartijdigheid en neutraliteit worden nagestreefd zoals die op dat moment gelden binnen de wetenschappelijke gemeenschap[4 , 5]. Maar als die normen verborgen blijven is er wel een probleem.

Gevolgen verborgenheid van normatieve waarden

De verborgenheid van de normatieve waarden binnen EBM is wél een belangrijk probleem. Hierdoor wordt bij patiënten en ouders de indruk gewekt dat gezondheidswerkers een onpartijdig, onafhankelijk, niet door normatieve waarden gekleurd advies geven, terwijl dat niet zo is.

Onderzoek dat gebaseerd is op onvoldoende data en waarin de normen van de gezondheidswerkers verborgen zijn opgenomen, draagt op onjuiste gronden bij aan de medische autoriteit van de gezondheidswerker, en niet aan de gezondheid van de patiënt.

Standpunt NNID

Evidence Based Medicine is niet vrij van waarden

Ongeacht of EBM bij intersekse kan worden gerealiseerd, is het duidelijk dat bij medisch-wetenschappelijk onderzoek naar intersekse normen worden gehanteerd die haaks staan op mensenrechten. Hierdoor denken gezondheidswerkers dat nnmb’s zijn toegestaan, terwijl in werkelijkheid hun moreel kompas niet meer het juiste doel aanwijst. Anders gezegd, artsen hebben blijkbaar niet in de gaten dat de maatschappij tegenwoordig voor intersekse andere normen hanteert.

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Hampton JR. Evidence-based medicine, opinion-based medicine, and real-world medicine. Perspect Biol Med. 2002;45(4):549-568. https://doi.org/10.1353/pbm.2002.0070
 2. van der Have MJ. Handreiking DSD & Mensenrechten: Over grondrechten in kwaliteitsstandaarden voor Differences of Sex Development. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID, 2018. Rapport Nr. 2018-01. ISBN 978-94-93106-00-0.
 3. Kelly MP, Heath I, Howick J, Greenhalgh T. The importance of values in evidence-based medicine. BMC Medical Ethics. 2015;16(1):69. https://doi.org/10.1186/s12910-015-0063-3
 4. Lacey H. Is Science Value Free? Values and scientific understanding. Philosophical Issues in Science, Newton-Smith WH, reeksredactie. London, UK: Routledge; 1999. ISBN: 0-203-98319-X
 5. Liao L-M, Simmonds M. A values-driven and evidence-based health care psychology for diverse sex development. Psychology & Sexuality. 2014;5(1):83-101. https://doi.org/10.1080/19419899.2013.831217
 6. Longino HE. Science as social knowledge: Values and objectivity in scientific inquiry. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press; 1990. ISBN: 0-691-07342-2
 7. Lundberg T. Knowing bodies: Making sense of intersex/DSD a decade post-consensus [PhD Thesis]. Oslo, Norway: Unversity of Oslo; 2017.
 8. Molewijk AC, Stiggelbout AM, Otten W, Dupuis HM, Kievit J. Implicit Normativity in Evidence-Based Medicine: A Plea for Integrated Empirical Ethics Research. Health care analysis. 2003;11(1):69-92. https://doi.org/10.1023/A:1025390030467
 9. Stiggelbout AM, Molewijk AC, Otten W, Timmermans DRM, van Bockel JH, Kievit J. Ideals of patient autonomy in clinical decision making: a study on the development of a scale to assess patients’ and physicians’ views. Journal of medical ethics. 2004;30(3):268-274. https://doi.org/10.1136/jme.2003.003095