MISVATTINGEN#91Niet te genezen

 1. Intersekse is niet te genezen: Intersekse, een ervaring die intrinsiek verbonden is met het individu, kan niet worden ‘genezen’. Medische ingrepen kunnen uiterlijke veranderingen aanbrengen, maar de onderliggende intersekse conditie blijft. Het is geen ziekte en velen accepteren en waarderen zichzelf zoals ze zijn.
 2. Preventie en eugenetica: Technisch is het mogelijk om intersekse te voorkomen door middel van prenatale tests zoals echografie, PGD, cfDNA, en NIPT. Deze praktijk wordt echter steeds vaker gezien als een vorm van eugenetica.
 3. Geen reden voor abortus: Hoewel prenatale tests intersekse kunnen detecteren, is dit geen valide reden voor een abortus. Dit wordt gezien als een poging om te voldoen aan de sociale normen van mannelijkheid en vrouwelijkheid, wat neigt naar eugenetica.
 4. Juridische bescherming van het ongeboren kind: Volgens de Nederlandse wetgeving wordt het ongeboren kind beschouwd als ‘reeds geboren’ wanneer zijn of haar belangen dit vereisen. Dit kan betekenen dat verdragen zoals het Kinderrechtenverdrag en EVRM ook van toepassing zijn op ongeboren kinderen, waardoor prenatale diagnostiek van DSD mogelijk in strijd is met deze verdragen.
 5. Recht van de vrouw op abortus: Terwijl het recht van de vrouw op abortus onbetwist blijft, is het essentieel dat zij volledig geïnformeerd wordt om een vrije en autonome keuze te kunnen maken.
 6. Voorlichting aan aanstaande ouders: NNID benadrukt het belang van eerlijke en volledige voorlichting aan aanstaande ouders voorafgaand aan prenatale tests, om te zorgen dat ze niet impulsief handelen bij onverwachte testresultaten.
 7. Geen verbod op prenatale tests: NNID streeft niet naar een verbod op prenatale tests of zwangerschapsafbreking, maar naar adequate voorlichting voor aanstaande ouders, vooral over veelvoorkomende diagnoses zoals het Syndroom van Klinefelter en het Syndroom van Turner.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 91

Intersekse is niet te genezen en dat is geen reden voor prenatale tests of abortus

Intersekse is niet te genezen en dat is geen reden voor prenatale tests of abortus. Voorkomen van intersekse is een vorm van eugenetica omdat eventueel lijden van intersekse mensen niet voortkomt uit intersekse maar uit de maatschappij.

In grote lijnen houden gezondheidswerkers zich bij intersekse bezig met drie zaken: goede zorg leveren aan intersekse mensen, genezen, en voorkómen. Maar genezen is onmogelijk en iedere poging daartoe is net zo verwerpelijk als conversietherapie bij lhbt-personen. Voorkómen is technisch wél mogelijk, maar wordt door een groeiende groep wetenschappers gezien als eugenetica.

Intersekse is niet te genezen

Ten eerste gaat intersekse over de ervaring van mensen en die ervaringen kunnen nooit worden weggenomen (zie 6363: Intersekse is geen medische conditie die genezen moet worden.Het is een misvatting dat een kind na een nnmb niet meer intersekse is.). Ten tweede kunnen gezondheidswerkers wel cosmetische veranderingen aanbrengen of intensieve psychologische begeleiding geven, maar het is niet mogelijk de oorzaak1De vraag wat de oorzaak is van intersekse wordt nooit beantwoord als er alleen gekeken wordt naar het ‘hoe’. Ieder antwoord op de vraag ‘hoe’ wordt, naarmate kennis en techniek vorderen, voorafgegaan door een nieuwe hoe-vraag. De diagnostiek ging van uiterlijke kenmerken, naar inwendige geslachtsorganen, naar hormonen, naar chromosomen, naar genen, naar epi-genetica,naar… Er is, zonder dat onderzoekers het misschien beseffen, sprake van een zelfde eindeloze regressie die volgens Thomas van Aquino uiteindelijk tot God als oorzaak leidt. van intersekse uit een kind te halen.2De oorzaak van intersekse wordt aangestipt in 88: Sekse is een spectrum, geen dichotomie.Het is een misvatting dat sekse een dichotomie is.. Dat een nnmb niet-noodzakelijk is, wil niet zeggen dat er geen oorzaak bestaat. Die oorzaak is niet het intersekse kind, maar de wens van ouders, gezondheidswerkers, misschien wel grote groepen in de maatschappij om intersekse onzichtbaar te maken en vast te houden aan de dichotomie van man en vrouw. Daarmee hebben nnmb’s feitelijk dezelfde oorzaak als intersekse: homofobie. Ten derde is het de vraag of er iets te genezen is3Uiteraard moeten gezondheidsbedreigende problemen die met intersekse gepaard kunnen gaan wel behandeld worden. Ook lengtegroei is een onderwerp dat losstaat van nnmb’s. Dergelijke behandelingen zijn immers niet uit te stellen tot het kind oud genoeg is om zelf te beslissen. – intersekse is geen ziekte en steeds meer intersekse mensen (en hun ouders!) vinden zichzelf perfect zoals ze zijn.

Voorkomen

Intersekse is soms wel te voorkomen. Daar zijn verschillende testen voor beschikbaar: via echografie[4], PGD (Preïmplantatie Genetische Diagnostiek)4De in Australië werkzame filosoof/bio-ethicus Robert Sparrow, gespecialiseerd in ‘de vaak ongemakkelijke ethische implicaties van nieuwe technologieën’, zegt in een artikel uit 2013 “Hoewel chirurgie er misschien niet in slaagt een lichaam van het aangewezen geslacht te produceren, worden kinderen die na PGD geboren worden bijna altijd geboren met het gewenste chromosomale, endocrinologische en anatomische geslacht.”[25] Verderop schrijft hij: “Verschillende technische beperkingen van de bestaande PGD-protocollen betekenen dat er een zeer kleine kans is dat een embryo met niet-gewenste genetische eigenschappen toch wordt geïmplanteerd. Evenzo zal er een kleine kans zijn dat een intersekse geboorte ontstaat door afwijkingen in het normale verloop van de embryonale ontwikkeling, zelfs na implantatie van een embryo zonder genetische factoren die tot intersekse bijdragen. Tenslotte kan PGD natuurlijk niet het gender van het kind garanderen – opgevat als de sociale presentatie en erkenning van de seksuele identiteit – omdat gendervariatie kan optreden zonder intersekse-conditie of zelfs zonder genetische determinanten.” [25], Cell-free DNA (cfDNA) [1 , 21 , 23 , 24] en NIPT5Inmiddels wordt ook door genetici en ethici de vraag gesteld of NIPT bedoeld is om chromosoomvariaties te voorkomen.[22] (Niet-Invasieve Prenatale Test)[3 , 7 , 10 , 12 , 15 , 27 , 28].

Ondanks dat hierover ethische vragen zijn[5 , 14],  wordt het Syndroom van Klinefelter steeds vaker opgenomen in de NIPT-test[13] (inmiddels in 23 van 31 Europese landen – in 2023 is dat in Nederland nog niet het geval[26]), waardoor deze chromosoomvariatie ook steeds vaker wordt vastgesteld[16]. Hierdoor, maar ook door de inzet van cfDNA-testen [21], zal het aantal verwijzingen voor genetisch advies navenant toenemen; hetgeen niet eenvoudig is door de tijdsdruk op ouders om beslissingen te nemen over voortzetting van de zwangerschap en de schaarste aan langetermijngegevens over het Syndroom van Klinefelter[27] en andere chromosoomvariaties. Hetzelfde geldt voor het Syndroom van Turner en andere variaties van de geslachtschromosomen [21]. In België worden NIPT-testen al op grote schaal uitgevoerd; onderzoek heeft aangetoond dat routinematig uitgevoerde NIPT-testen vaak ook 46,XY-DSD’s en 46,XX-DSD’s in een vroeg stadium van de zwangerschap aantonen[8]. Het valt te verwachten dat NIPT en cfDNA door tijddruk en het ontbreken van duidelijke informatie voor de aanstaande ouders, zal bijdragen aan een hoger aantal zwangerschapsbeëindigingen bij variaties van de geslachtschromosomen 46XY- en 46XX-DSD’s.

Het voorkómen van intersekse omdat het intersekse lichaam niet past binnen de normatieve sociale constructie van man en vrouw is te beschouwen als een vorm van (of voortkomend uit) eugenetica6Eugenetica is een beladen woord dat meteen doet denken aan de ergste misdaden tegen de menselijkheid uit de 20ste eeuw. Maar dat mag geen reden zijn om meteen te zeggen dat een handeling van nu niet eugenetisch kan zijn. Het woord eugenetica werd aan het einde van de 19de eeuw, een tijd waarin gedacht werd dat een misdadig karakter erfelijk zou zijn, geïntroduceerd door Francis Dalton: “Eugenetica. Dat wil zeggen, met vragen over wat in het Grieks eugenes wordt genoemd, namelijk goed van afkomst, erfelijk begiftigd met edele eigenschappen. Dit, en de verwante woorden, eugeneia, enz. zijn evenzeer van toepassing op mensen, dieren en planten. We willen heel kort de wetenschap van het verbeteren van de stamboom uitdrukken, die geenszins beperkt is tot kwesties van verstandig voortplanten, maar die, vooral in het geval van de mens, kennisneemt van alle invloeden die, in welke mate dan ook, de meer geschikte rassen of bloedstammen een betere kans geven om snel de overhand te krijgen over de minder geschikte dan ze anders gehad zouden hebben. Het woord eugenetica zou het idee voldoende uitdrukken; het is in ieder geval een netter en algemener woord dan viricultuur, dat ik ooit heb durven gebruiken. [9]”. De ideeën van Galton over eugenetica kwamen voort uit wat Charles Darwin (een halfneef van Galton) had ontdekt over erfelijkheid. 7In hun publicatie Ethics in genetic counselling geven de genetici Angus J. Clarke en Carina Wallgren-Pettersson een overzicht van de ethische kant van genetische testen, die volgens hen op zijn minst dicht in de buurt van eugenetica komen. Zij schrijven: “Eugenetica is een woord dat voor het eerst gebruikt is in het begin van de negentiende eeuw door Francis Galton voor zijn pogingen de genetische gezondheid van mensen te verbeteren; zijn visie werd overgenomen door filantropen en politici en leidde tot de ideeën van positieve eugenetica (het aanmoedigen van sommigen zich voort te planten) en negatieve eugenetica (het ontmoedigen van anderen) – hoewel weinig regeringen nu een expliciet eugenetische aanpak van de genetische gezondheid van de bevolking zouden omhelzen, kan de onderliggende motivatie voor sommige prenatale screeningsprogramma’s in dit opzicht zeer “traditioneel” zijn, ondanks een vernisje van politiek correcte retoriek. […] beslissingen [van gezinnen bij prenatale screening] zijn misschien wel hun eigen beslissingen, maar ze kunnen enigszins door de omstandigheden worden ingeperkt en zullen niet altijd hun eigen wensen en waarden weerspiegelen.” [6][2 , 11 , 17 , 18 , 19 , 20 , 29].

Art. 1:2 BW zegt dat ‘[h]et kind waarvan een vrouw zwanger is […] als reeds geboren [wordt] aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert.’ Dit betekent dat verdragen zoals het Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ook van toepassing zijn voor ongeboren kinderen. Vroege diagnostiek van een DSD met als doel ouders in staat te stellen de zwangerschap te laten beëindigen is hierdoor mogelijk in strijd met deze verdragen.8De verantwoordelijkheid voor het diagnosticeren van het ongeboren kind moet los worden gezien van het recht van de vrouw op abortus. Het laatste staat voor NNID niet ter discussie. Hoewel vóór de bevruchting een dergelijke bescherming niet geldt, is het onduidelijk waarom voor een aantal DSD-diagnoses gebruik kan worden gemaakt van Preïmplantatie Genetische Diagnostiek; PGD lijkt eerder de ongeruste ouders te dienen dan het toekomstige kind lijden te besparen.

Tegelijk moet duidelijk zijn dat zwangerschapsafbreking een recht van de vrouw is – het is haar keuze. Zij kan echter alleen een vrije, autonome keuze maken als zij volledig geïnformeerd is. Om de rechten van intersekse mensen én aanstaande ouders te respecteren, streeft NNID streeft naar eerlijke en volledige voorlichting voor aanstaande ouders die een prenatale test vragen, niet naar een verbod van prenatale testen of zwangerschapsafbreking. Om te voorkomen dat ouders opeens met een volstrekt onverwachte uitslag worden geconfronteerd, en dan in paniek handelen, is het belangrijk dat ouders al voor de test informatie ontvangen over veelvoorkomende diagnoses als het Syndroom van Klinefelter en het Syndroom van Turner.

Standpunt NNID

Intersekse kan niet en hoeft niet te worden genezen

Intersekse kan niet worden genezen met nnmb’s. Voorkómen met medische testen is net zo verwerpelijk als kinderen aanpassen met nnmb’s en bovendien een vorm van eugenetica. Intersekse personen kunnen zonder nnmb’s een rijk en betekenisvol leven leiden waarin zij gelukkig zijn.

Wat mensen zeggen


 • Abortus
  In de vereniging [Turner Contact Nederland] hoorden we ook dat er mensen zijn die abortus laten plegen als ze na genetisch onderzoek horen dat er sprake is van het Syndroom van Turner. Dat vind ik heel jammer. Je zit misschien wat meer in het medische circuit, maar verder kun je een vrij normaal leven hebben. Dit is echt geen reden om het weg te laten halen. De artsen noemen alle problemen die een kind kan krijgen. Dat is een hele waslijst, maar dat wil niet zeggen dat het kind die allemaal gaat krijgen.[a]
  — Marianne, moeder van Martha (20 jaar)– 2020

 • Abortus bij 5 maanden
  Abortus bij vijf maanden, alleen omdat het geen jongetje of meisje is? Ik vond dat bizar![b]
  — Janis Geraedts (moeder van Mila) – 2023
 1. van Lisdonk J, van Ditzhuijzen J, Kelders Y, de Vries J. Tot mijn kind zelf kan kiezen: Ervaringsverhalen van ouders van kinderen met een vorm van intersekse/DSD. Utrecht, Nederland: 2020.
 2. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Bedei I, Gehrke T, Gloning K-P, Meyer-Wittkopf M, Willner D, Krapp M, et al. Multicenter clinical experience with non-invasive cell-free DNA screening for monosomy X and related X-chromosome variants. Prenatal diagnosis. 2023;43(2):192-206.
 2. Bentwich M. On the Inseparability of Gender Eugenics, Ethics, and Public Policy: An Israeli Perspective. The American Journal of Bioethics. 2013;13(10):43-45. https://doi.org/10.1080/15265161.2013.828128
 3. van Bever Y, Brüggenwirth H, Dessens A, Hannema S, Wolffenbuttel K, DeBaere E, et al. Diagnostiek bij Disorders/Differences of Sex Development (DSD): Multidiciplinaire richtlijn (Juni 2017). 2017.
 4. van Bever Y, Groenenberg IAL, Knapen MFCM, Dessens AB, Hannema SE, Wolffenbuttel KP, et al. Prenatal ultrasound finding of atypical genitalia: Counseling, genetic testing and outcomes. Prenatal diagnosis. 2023;43(2):162-182. https://doi.org/10.1002/pd.6205
 5. Claesen Z, Crombag N, Henneman L, Vermeesch JR, Borry P. Expanded Non-invasive Prenatal Testing (NIPT). Journal of bioethical inquiry. 2023;20(1):41-49. https://doi.org/10.1007/s11673-022-10222-7
 6. Clarke AJ, Wallgren-Pettersson C. Ethics in genetic counselling. Journal of Community Genetics. 2019;10(1):3-33. https://doi.org/10.1007/s12687-018-0371-7
 7. Danon LM. Comparing contemporary medical treatment practices aimed at intersex/DSD bodies in Israel and Germany. Sociology of health & illness. 2019;41(1):143-164. https://doi.org/10.1111/1467-9566.12812
 8. Doupagne A, Laterre M, Capelle X, Grandfils S, Chantraine F, Fudvoye J, et al. Routine NIPT: the rise in fetal sex discordance and earlier diagnosis of disorders of sex development. European Gynecology & Obstertrics. 2022;4(2-3):95-102. https://doi.org/10.53260/EGO.22402037
 9. Galton F. Inquiries into human faculty and its development. New York, NY, USA: Macmillan and Co.; 1883.
 10. Gezondheidsraad. NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening. 2013. Rapport Nr. 2013/34. ISBN 978-90-5549-983-0.
 11. Gibson MF. Intersecting deviance: Social work, difference and the legacy of eugenics. British Journal of Social Work. 2015;45(1):313-330. https://doi.org/10.1093/bjsw/bct131
 12. Guerra-Junior G, Andrade KC, Barcelos IHK, Maciel-Guerra AT. Imaging Techniques in the Diagnostic Journey of Disorders of Sex Development. Sexual Development. 2018;12(1-3):95-99. https://doi.org/10.1159/000479453
 13. Hui L, Langlois S. Prenatal screening and diagnosis of sex chromosome conditions: The new normal? Prenatal diagnosis. 2023;43(2):131-132. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pd.6323
 14. Johnston M, Warton C, Pertile MD, Taylor-Sands M, Delatycki MB, Hui L, et al. Ethical issues associated with prenatal screening using non-invasive prenatal testing for sex chromosome aneuploidy. Prenatal diagnosis. 2023;43(2):226-234. https://doi.org/10.1002/pd.6217
 15. Lindeman R. Keuzevrijheid, [Blog]. Downpride: diversity is our business; 2015 [geraadpleegd 4 aug 2016]. 18 dec 2015. URL: https://downpride.com/2015/12/18/keuzevrijheid/.
 16. Loughry L, Pynaker C, White M, Halliday J, Hui L. State-wide increase in prenatal diagnosis of klinefelter syndrome on amniocentesis and chorionic villus sampling: Impact of non-invasive prenatal testing for sex chromosome conditions. Prenatal diagnosis. 2023;43(2):156-161. https://doi.org/10.1002/pd.6103
 17. Meoded Danon L. Time matters for intersex bodies: Between socio-medical time and somatic time. Social Science & Medicine. 2018;208:89-97. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.05.019
 18. Meoded Danon L. The Geneticisation of Intersex Bodies in Israel. In: Walker M, redactie. Interdisciplinary and Global Perspectives on Intersex. Cham: Springer International Publishing; 2022. p. 219-239. ISBN: 978-3-030-91475-2 https://doi.org/10.1007/978-3-030-91475-2_13
 19. Orr C. Eliminating intersex babies is not a legitimate use of genetic embryo testing, The Guardian [Newspaper]. London, UK: Guardian News & Media Limited; 2015 [geraadpleegd 26 mei 2021]. 10 july 2015: Opinion. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/10/intersex-babies-genetic-embryo-testing.
 20. Pikramenou N. Intersex Rights: Living Between Sexes. Cham, Switzerland: Springer Nature; 2019. ISBN: 978-3-030-27553-2 https://doi.org/10.1007/978-3-030-27554-9
 21. Reimers R, High F, Kremen J, Wilkins-Haug L. Prenatal diagnosis of sex chromosome aneuploidy—What do we tell the prospective parents? Prenatal diagnosis. 2023;43(2):250-260. https://doi.org/10.1002/pd.6256
 22. Saulnier KM, Gallois H, Joly Y. Prenatal Genetic Testing for Intersex Conditions in Canada. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada. 2021;43(3):369-371. https://doi.org/10.1016/j.jogc.2020.05.015
 23. Scarff KL, Flowers N, Love CJ, Archibald AD, Hunt CE, Giouzeppos O, et al. Performance of a cell-free DNA prenatal screening test, choice of prenatal procedure, and chromosome conditions identified during pregnancy after low-risk cell-free DNA screening. Prenatal diagnosis. 2023;43(2):213-225. https://doi.org/10.1002/pd.6307
 24. Shear MA, Swanson K, Garg R, Jelin AC, Boscardin J, Norton ME, Sparks TN. A systematic review and meta-analysis of cell-free DNA testing for detection of fetal sex chromosome aneuploidy. Prenatal diagnosis. 2023;43(2):133-143. https://doi.org/10.1002/pd.6298
 25. Sparrow R. Gender eugenics? The ethics of PGD for intersex conditions. American Journal of Bioethics. 2013;13(10):29-38.
 26. Steffensen EH, Skakkebæk A, Gadsbøll K, Petersen OB, Westover T, Strange H, et al. Inclusion of sex chromosomes in noninvasive prenatal testing in Asia, Australia, Europe and the USA: A survey study. Prenatal diagnosis. 2023;43(2):144-155. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pd.6322
 27. White M, Zacharin MR, Fawcett S, McGillivray G. Klinefelter Syndrome: What should we tell prospective parents? Prenatal diagnosis. 2023;43(2):240-249. https://doi.org/10.1002/pd.6250
 28. Wolffenbuttel KP. A holistic approach in children with DSD. J Pediatr Urol. 2019;15(2):124-125. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2019.02.022
 29. Zwitter M. Medical Ethics in Clinical Practice: Springer; 2019. ISBN: 978-3-030-00718-8 https://doi.org/10.1007/978-3-030-00719-5