MISVATTINGEN#88Onderzoeksresultaten gelden niet voor iedereen

 1. Toegankelijkheid van de interseksegemeenschap: Onderzoekers hebben beperkte toegang tot de interseksegemeenschap. Veel intersekse mensen houden hun ervaringen privé vanwege een cultuur van geheimhouding en wantrouwen jegens de zorgsector en medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit gebrek aan openheid en het hoge percentage van lost to follow-up (tot 80%) beïnvloeden de representativiteit van onderzoeksresultaten.
 2. Gebrek aan vertrouwen: De opvoeding gericht op geheimhouding leidt tot een gebrek aan vertrouwen in onderzoekers en gezondheidswerkers. Veel intersekse mensen zijn hierdoor terughoudend om hun ervaringen te delen, wat het moeilijk maakt een nauwkeurige onderzoekspopulatie te verkrijgen.
 3. Verborgen transcripten: Intersekse personen die wel bereikt kunnen worden, uiten zich anders in contacten met gezondheidswerkers of onderzoekers dan in de interseksegemeenschap. Dit verschil in communicatie staat bekend als publieke en verborgen transcripten.
 4. Impact van verborgen transcripten op onderzoek: Onderzoek dat alleen gebaseerd is op publieke interacties en geen rekening houdt met verborgen transcripten, kan een misleidend beeld geven van de realiteit van intersekse personen en hun ervaringen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 88

Onderzoek zegt alleen iets over de onderzochte groep

Onderzoekers hebben toegang tot slechts een beperkt deel van de interseksegemeenschap. Door lost to follow-up en verborgen transcripten zijn de resultaten van onderzoek niet generaliseerbaar naar alle intersekse mensen.

De interseksegemeenschap bestaat (zie 8686: De interseksegemeenschap bestaat en heeft altijd al deel uitgemaakt van de samenleving.Het is een misvatting dat er geen interseksegemeenschap bestaat.), maar dat wil niet zeggen dat de gemeenschap zich eenvoudig laat bestuderen. Dat heeft tenminste twee oorzaken: gebrek aan vertrouwen en verborgen transcripten.

Gebrek aan vertrouwen

Intersekse mensen zijn (en worden soms nog steeds) letterlijk opgevoed met de boodschap dat geheimhouding noodzakelijk is[2 , 6]. Deze geheimhouding vereist een cognitieve onderdrukking die na verloop van tijd emoties van velerlei aard kan intensiveren[5].1Het is dan ook begrijpelijk dat intersekseorganisaties zich al decennialang inzetten voor het beëindigen van deze geheimhouding en voor professionele psychologische begeleiding voor de slachtoffers[3 , 9]. Ook binnen de interseksegemeenschap zijn veel mensen nog niet uit de kast. Het praktische, om niet te zeggen beoogde, resultaat van geheimhouding is dat deze intersekse mensen niet snel bereid zijn om met onbekenden te praten over hun ervaringen. Het vertrouwen in onderzoekers wordt bovendien negatief beïnvloed door slechte ervaringen met de zorg en medisch-wetenschappelijk onderzoek. Een deel (tot ongeveer 80 procent [1]) van deze mensen staat bij artsen bekend als lost to follow-up (missing not at random, zie ook 8989: Patiëntenpopulaties leiden tot een grote selectiebias waardoor onderzoeksresultaten niet generaliseerbaar zijn.Het is een misvatting dat onderzoekspopulaties probleemloos uit patiëntenpopulaties kunnen worden geselecteerd.). Maar ook mensen die wel door een arts worden gezien kunnen vanwege een gebrek aan vertrouwen weigeren aan onderzoek deel te nemen. Door de aard van de weigering is het niet mogelijk onderzoek te doen naar de precieze beweegredenen en het is ook niet bekend wat de invloed is op onderzoeksresultaten.

Verborgen transcripten

Voor de intersekse mensen die wel bereikt kunnen worden, geldt dat zij zich in contacten met gezondheidswerkers of onderzoekers anders uiten dan in contacten in de interseksegemeenschap[4]. Door de Amerikaanse politicoloog en antropoloog James C. Scott is dit effect beschreven als interactie via publieke transcripten en via verborgen transcripten; het eerste staat voor de openlijke en zichtbare interacties, terwijl het tweede gebruikt wordt als aanduiding voor interacties die praktisch onzichtbaar zijn voor de andere partij [7].2Scott begint zijn boek Domination and the arts of resistance : hidden transcript met een spreekwoord uit Ethiopië dat weinig verfijnd is, maar waarschijnlijk ook de kortst mogelijke uitleg is van het verschil tussen openbare transcripten en verborgen transcripten: “Als de hoge heer passeert, buigt de wijze boer diep en laat in stilte een scheet. [7] Onderzoek dat geen rekening houdt met dit effect geeft een onjuist beeld van het onderwerp intersekse en/of intersekse personen. Scott zegt hierover dat:

 […]elke analyse die uitsluitend op het publieke transcript gebaseerd is, waarschijnlijk tot de conclusie zal leiden dat ondergeschikte groepen de voorwaarden van hun ondergeschiktheid onderschrijven en bereid zijn, zelfs enthousiast, partners te zijn in die ondergeschiktheid. [8]

Standpunt NNID

Onderzoekers hebben toegang tot slechts een beperkt deel van de interseksegemeenschap

Onderzoeksresultaten worden vaak vertekend doordat onderzoekers niet in staat zijn alle relevante intersekse mensen te bereiken en de mensen die wel bereikt worden niet altijd in staat zijn hun mening vrij te uiten. De uitkomsten zeggen alleen iets over de onderzochte groep personen en zijn niet generaliseerbaar voor alle intersekse personen.

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Bouvattier C. [Colloque] Cycle droit et bioéthique : identité, sexe et genre – 2/6, Paris, France: Cour de Cassation (France); 2019. 25 janvier 2019. URL: https://vimeo.com/314728446.
 2. van Heesch MA. Ze wisten niet of ik een jongen of meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties – Over het leven met en kennen van intersekse condities in Nederland [Proefschrift]. Vossiuspers, Amsterdam, Nederland: Universiteit van Amsterdam; 2015. ISBN: 978 90 562 97640
 3. Intersex Society of North America. A world free of shame, secrecy, and unwanted genital surgery, 2008 [geraadpleegd 29 july 2013]. URL: http://www.isna.org/.
 4. Jones T, Hart B, Carpenter M, Ansara G, Leonard W, Lucke J. Intersex: Stories and Statistics from Australia: Open Book Publishers; 2016.
 5. Lane JD, Wegner DM. The cognitive consequences of secrecy. Journal of Personality and Social Psychology. 1995;69(2):237-253. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.2.237
 6. Meoded-Danon L, Yanay N. Intersexuality: On Secret Bodies and Secrecy. Studies in Gender and Sexuality. 2016;17(1):57-72. https://doi.org/10.1080/15240657.2016.1135684
 7. Scott JC. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven, CT, USA: Yale University Press; 1990. ISBN: 0-300-04705-3
 8. Scott WJ. PTSD in DSM-III: A case in the politics of diagnosis and disease. Social problems. 1990:294-310. https://doi.org/10.2307/800744
 9. Third International Intersex Forum. Declaration of Malta – Public Statement by the 3rd International Intersex Forum, Valetta, Malta – English, 2013 [geraadpleegd 31 march 2021]. 1 dec 2013. URL: https://www.seksediversiteit.nl/gevorderd/malta-statement/.