MISVATTINGEN#86Interseksegemeenschap

 1. Bestaan van de gemeenschap: Intersekse mensen vormen aantoonbaar gemeenschappen die zich inzetten voor hun rechten, zoals de ISNA in Noord-Amerika en OII in Europa.
 2. Organisatorisch versus maatschappelijk: Naast de organisatorische structuur is er sprake van een maatschappelijke gemeenschap die lijkt op ‘imagined communities’, waarin de leden zich verenigd voelen door gedeelde ervaringen en cultuur.
 3. Etnische groep kenmerken: De interseksegemeenschap vertoont kenmerken van een etnische groep, bepaald door hun eigen identificatie en niet door externe toekenning.
 4. Minoritizing & universalizing: De gemeenschap past strategieën toe van ‘minoritizing’, het benadrukken van een aparte minderheidsidentiteit, en ‘universalizing’, het zich identificeren met een breder sociaal geheel.
 5. Risico’s van strategieën: ‘Minoritizing’ kan leiden tot integratie zonder echte verandering, terwijl ‘universalizing’ kan leiden tot assimilatie zonder het aanpakken van de rechten van intersekse mensen.
 6. Noodzaak van evolutie: Voor ware emancipatie moet erkenning van de gemeenschap komen zonder de noodzaak zichzelf als een beperkte minderheid te presenteren.
 7. Intersekse als minderheid: Intersekse individuen kunnen zich als een minderheid presenteren maar dit brengt het risico mee van segregatie en uitsluiting.
 8. Intersekse als etniciteit: Presenteren als een etnische groep biedt voordelen voor sociaalwetenschappelijk onderzoek en kan helpen bij het vermijden van het label ‘de anderen’.
 9. Diversiteit binnen de gemeenschap: De interseksegemeenschap is heterogeen, en sociaalwetenschappelijk onderzoek zou moeten focussen op gedeelde ervaringen die bijdragen aan hun diversiteit.
 10. Communicatie: De communicatie van de interseksegemeenschap moet gericht zijn op het voorkomen van een wij/zij-situatie en het bevestigen van een gedeelde menselijkheid, zonder de intersekse mensen te isoleren als ‘de anderen’.
 11. Doel: Het uiteindelijke doel van de interseksegemeenschap is inclusie in de maatschappij waarin intersekse mensen gelijk behandeld worden.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 86

De interseksegemeenschap heeft kenmerken van een etnische groep

De interseksegemeenschap is een gemarginaliseerde minderheid die de kenmerken heeft van een etnische groep. Dat laatste heeft zowel voordelen als nadelen.

Het korte antwoord op de vraag of intersekse mensen een gemeenschap vormen is een volmondig ja. Dat antwoord is gebaseerd op waarneming; er is empirisch bewijs dat intersekse mensen zich verenigd hebben in een of meer gemeenschappen waarbinnen intersekse mensen samenwerken aan vertegenwoordiging en bescherming van hun rechten.1De Intersex Society of North America (ISNA) werd in 1993 opgericht door Cheryl Chase (pseudoniem van Bo Laurent) en werd al snel als gesprekspartner erkend door zowel maatschappelijke instanties als door gezondheidswerkers. Organisation Intersex International (OII) is in 2003 opgericht door Curtis Hinkle omdat ISNA gericht was op de Verenigde Staten. In Europa vertegenwoordigt koepelorganisatie OII Europe 29 lidorganisaties in 23 Europese landen.

Maar dat is een organisatorische gemeenschap. Is er ook sprake van een maatschappelijke gemeenschap, in de betekenis van, bijvoorbeeld, Anderson’s imagined communities?2In Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, beschrijft Benedict Anderson groepen waarbinnen mensen elkaar niet allemaal persoonlijk kennen, maar onderling wel een binding voelen. Binnen dergelijke groepen wordt de nadruk gelegd op een gemeenschappelijk verleden en cultuur, in combinatie met taal(gebruik) en (uitgevonden) tradities.[1] Ook die vraag heeft een bevestigend antwoord. Daarvoor moet verder worden gekeken naar de gedeelde doorleefde ervaring zoals die genoemd wordt in de definitie van intersekse (zie 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is.).3De vraag wat de intersekse personen samenbrengt tot een gemeenschap gaat verder dan het woord ervaring dat in de definitie wordt gebruikt. Er is een vergelijking mogelijk met het woord joods; er wordt (ook door joodse mensen zelf) veel gediscussieerd of joods een religie, etniciteit, ras, cultuur, nationaliteit, of volk is. Daardoor lijkt het onduidelijk te zijn of joodse mensen slachtoffer van racisme kunnen zijn: in de Verenigde Staten heeft president Trump in 2019 per decreet bepaald dat slachtoffers van antisemitisme een beroep kunnen doen op Titel VI van de Burgerrechtenwet, een wet die alleen bedoeld is voor discriminatie op grond van ras, etniciteit, en nationaliteit (en niet voor discriminatie op grond van religie) – een decreet waar joodse mensen verdeeld op hebben gereageerd [26]. Ook in Nederland bestaat een dergelijke verwarring: LINK.
Het door Nederland geratificeerde Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie voorkomt dergelijke discussies door in artikel 1 te stellen: “In dit Verdrag wordt onder ‘rassendiscriminatie’ verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft.” LINK
Een volledige uitleg hiervan vraagt meer ruimte dan in dit document beschikbaar is, maar in grote lijnen geldt dat de interseksegemeenschap een minderheids­groepering is die kenmerken heeft die vergelijkbaar zijn met die van etnische groepen4Voor alle duidelijkheid: in tegenstelling tot wat veel mensen denken, staat etniciteit niet voor verschillen [in] fysieke kenmerken, taal, religie, gebruiken, instituties en ‘culturele kenmerken’. [10] Etniciteit is geen synoniem van ras en ook geen synoniem voor nationaliteit – dit onderscheid wordt als sinds de jaren 1990 door wetenschappers benadrukt. [22]. – en voor wat betreft de bescherming van de gemeenschap ook als een (etnische) groep beschouwd moet worden.

Verderop in dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kenmerken van een etnische groep en hoe die van toepassing zijn op de intersekse­gemeenschap. Maar eerst wordt gekeken naar een aantal strategieën die de interseksegemeenschap eventueel kan volgen en wat voor soort minderheid de interseksegemeenschap is.

Minoritizing & Universalizing

In grote lijnen gebruikt de interseksegemeenschap twee strategieën die door de Amerikaans literatuur- en cultuurtheoreticus Eve Kosofsky Sedgwick worden samengevat met de woorden minoritizing (‘minderheidisering’) en universalizing (‘universalisering’)[21]. Soms portretteert de interseksegemeenschap zichzelf als een essentialistisch gedefinieerde minderheid en soms als onderdeel van een geconstrueerd geheel:

Verschil uitsluiting, segregatie, integratie, en inclussie.

Figuur 8 Voordat emancipatie begint, is er sprake van uitsluiting. Als mensen zich verenigen, worden ze nog niet gehoord en gezien door de samenleving – er is dan sprake van segregatie. Als de overheid voor zo’n minderheid beschermende regels opstelt, worden de mensen in de minderheid ‘de anderen’ – ze zijn geïntegreerd in de samenleving, maar blijven buitenbeentjes omdat de maatschappij niet veranderd is. Pas als de maatschappij (samenleving + overheid) zich openstelt voor de minderheid, kunnen de mensen die eerder waren uitgesloten, onvoorwaardelijke deel uitmaken van de maatschappij (inclusie). Als de eerder uitgesloten mensen wel over de samenleving verdeeld worden, maar de maatschappij zich niet heeft opengesteld voor de uitgeslotenen, is sprake van assimilatie.

 • In het eerste geval wordt vanuit een voornamelijk essentialistisch vertrekpunt gediscussieerd hoe kan worden bepaald wie wel of niet bij de interseksegemeenschap behoort en hoeveel procent van de bevolking dat is (zie o.a. 1212: Intersekse is niet zeldzaam.Het is een misvatting dat intersekse zeldzaam is. en [h29] Figuur 4) – daarmee lijkt gesuggereerd te worden dat de ‘echte man’ en de ‘echte vrouw’ bestaan en dat die twee niet beïnvloed worden door de veranderingen die intersekse mensen vragen. Minoritizing leidt tot integratie. Zie Figuur 8 en Tabel 4  voor de verschillen tussen integratie en inclusie.
 • In het tweede geval wordt betoogd dat de ideale man of vrouw uit de biologieboekjes juist niet bestaan, dat alle mensen een plaatsje hebben op het sekse-spectrum en dat daarom alle mensen belang hebben bij de veranderingen die intersekse mensen vragen5Om een voorbeeld te noemen: het aantal uitgevoerde labiaplastiekoperaties in de Verenigde Staten nam in de jaren 2011 tot 2018 met meer dan 600% toe van 2142 tot 12.756. [24] Op het moment dat de genitaliën van een intersekse meisje niet meer in termen als ‘normaal’ en ‘abnormaal’ wordt beschreven, wordt erkend dat er pakweg 3,5 miljard verschillende labia/vagina-vormen bestaan. Dat kan vrouwen die onzeker/ontevreden zijn over hun labia misschien overtuigen dat een cosmetische operatie om hun labia ‘mooier’ te maken niet nodig is.(zie o.a. 2929: De meeste intersekse mensen zijn man of vrouw.Het is een misvatting dat intersekse mensen geen man of vrouw kunnen zijn. Figuur 5). Universalizing leidt tot inclusie, maar kan ook leiden tot assimilatie.

In beide gevallen geldt dat er sprake is van een groep die via politiek en het rechtssysteem pleit voor de bescherming van hun recht op zelfbeschikking en hun recht op lichamelijke integriteit. Maar de manier van pleiten verschilt.

Het verschil is dat bij minoritizing het risico bestaat dat de minderheid erkend wordt en blijft bestaan (integratie): in plaats dat de meerderheid de normen voor sekse aanpast, wordt de interseksegemeenschap neergezet als ‘de anderen’ die zielig zijn, waarvoor de maatschappij zich zou moeten inspannen en die anders behandeld willen/moeten worden dan de rest van de maatschappij [23].

Bij universalizing bestaat het risico dat de interseksegemeenschap opgaat in de rest van de samenleving zonder dat de maatschappij een einde heeft gemaakt aan de schending van de rechten van mensen (assimilatie) [15].

Minoritizing en Universalizing kunnen, in zekere mate, naast elkaar bestaan en zijn in verschillende fases van de emancipatie van intersekse mensen noodzakelijk. Voordat een overheid de emancipatie van een groep wil faciliteren, moet bijvoorbeeld eerst uitgebreid ‘bewijs’ worden overgelegd waaruit blijkt dat die groep werkelijk bestaat; cijfers en definities zijn dan belangrijk (=minoritizing).6Hoewel de kans groot is dat die informatie later onjuist zal blijken – de essentialistische definitie zal afwijken van de later gebruikte ruimere definitie en daardoor zullen de aantallen later ook toenemen. Omdat de interseksebeweging geen speciale behandeling vraagt, maar juist dezelfde rechten wil hebben als niet-intersekse mensen, is de emancipatie na die eerste fase meer gebaat bij het zichzelf onderdeel maken van de gehele maatschappij en sekse te beschrijven als een spectrum met een oneindig aantal posities (=universalizing). Maar in de fase van universalizing kan geen beroep meer worden gedaan op het beeld van intersekse als een begrensde minderheid die zich tussen man en vrouw bevindt – dat zou immers op zijn minst tot verwarring leiden en mogelijk tot gevolg kunnen hebben dat de intersekse mensen moeten veranderen in plaats van de samenleving. Dat probleem is op te lossen door de interseksegemeenschap als een etnische groep te presenteren.

Beide mogelijkheden – interseksegemeenschap als minderheid en intersekse als etnische groep – worden hieronder behandeld. In beide gevallen wordt het woord interseksegemeenschap gebruikt, maar het is belangrijk in te zien dat, zoals eerder beschreven onder het kopje Minoritizing & Universalizing, het niet per se dezelfde personen betreft en dat de groepen waarschijnlijk niet dezelfde omvang hebben: het gaat over deelgroepen die zich in een andere fase van hun emancipatie bevinden.

  Integratie Inclusie
Uitkomst van het proces Oplossing voor de noden van intersekse personen Rechten van Intersekse personen
Realiseerbaarheid Makkelijk en snel Moeilijk en langzaam
Duurzaamheid Laag, want afhankelijk van enkele personen Hoog, want er is sprake van sociale verandering
Risico Othering: intersekse personen blijven ‘abnormaal’ Assimilatie
Best mogelijke uitkomst Gelijke behandeling Gelijkwaardigheid
Doel van het proces Aanpassen intersekse personen aan maatschappij / acceptatie intersekse door intersekse persoon Aanpassen maatschappij
Wie leidt het proces Professionals / Experts / intersekse personen Intersekse personen
Wie levert de kennis Professionals / experts Intersekse personen
De nadruk ligt op… Proces en input Uitkomst
Vereiste inzet intersekse personen Laag Hoog
Veilige omgeving Vereniging / gemeenschap De maatschappij
Vereist primaire inzet van Professionals / Experts /
Intersekse personen
Intersekse personen
Vereiste openheid naar de maatschappij Laag Hoog
Plaats van actie Ziekenhuis / Vereniging Samenleving / Politiek
Aanpak Kleinschalig en
gespecialiseerd
Mainstreaming
Vereiste assertiviteit Laag Hoog
Op wie richt het proces zich Intersekse personen Maatschappij
Secundair resultaat Normen over gender en sekse worden in stand gehouden Sekse en genderverschillen nivelleren – dit heeft invloed op acceptatie van diversiteit in seksuele oriëntatie en genderidentiteit/-expressie
Voordeel voor Intersekse personen Iedereen
 Tabel 4     Verschillen tussen integratie en inclusie
 

Intersekse als minderheid

Zoals eerder aangegeven kan de presentatie van de interseksegemeenschap als een minderheid tot gevolg hebben dat de minderheid als zodanig erkend wordt en dat zo wordt bijgedragen aan het instandhouden van het idee dat sekse een dichotomie is waarin alleen geïdealiseerde mannen en geïdealiseerde vrouwen bestaan en intersekse personen worden gezien als ‘de anderen’ die zielig zijn.

Het is mogelijk de interseksegemeenschap voor te stellen als een minderheid.

Wat voor minderheid vormt de interseksegemeenschap dan wel? Dat is een discussie die de interseksegemeenschap al lang bezighoudt. Als gekeken wordt naar de symptomen van de diagnoses die gezondheidswerkers gebruiken, lijkt er weinig overeenkomst te bestaan tussen intersekse mensen – alsof het een samenraapsel is van mensen met allemaal verschillende medische problemen en nauwelijks vergelijkbare lichamelijke kenmerken.

Ervaringen zoals afgebroken opleidingen, laag inkomen, zwakke fysieke gezond, psychische problemen, gepest worden, niet-westerse achtergrond, en gescheiden ouders, komen (om een veelheid aan redenen) vaker dan gemiddeld voor bij intersekse mensen9Zie de pagina Sociale gevolgen: LINK ., maar het zijn geen bepalende kenmerken voor ‘de’ interseksegemeenschap; binnen de gehele samenleving zijn immers meer mensen die daar mee te maken hebben.

Eigenlijk is er geen ander verschil tussen intersekse mensen en niet-intersekse mensen, dan dat de eerste groep niet voldoet aan de norm voor man en vrouw en de tweede groep wel. Dat kunstmatige verschil kan worden gebruikt om de groep als minderheid te beschrijven. De gezochte minderheid is de groep mensen die is geboren met een lichaam dat niet past binnen de normatieve sociale constructie van man en vrouw.10Dit lijkt op de definitie van intersekse, maar de definitie is uitgebreider. Zie hoofdstuk 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is. voor de definitie van intersekse

Etniciteit

Hoewel veel gepubliceerd is over etnische groepen, hebben wetenschappers verschillende ideeën over de kenmerken die een etnische groep heeft – door de tijd heen is de definitie van het begrip etniciteit een aantal maal veranderd [13]. Die definities worden vaak nog naast of door elkaar gebruikt. In het algemeen wordt tegenwoordig aangenomen dat het bestaan van een etnische groep bepaald wordt door de mensen binnen de etnische groep en niet door mensen buiten de groep[5 , 10 , 13]. Andere kenmerken die genoemd worden zijn o.a.:

 • de groep bestaat omdat mensen binnen én buiten de groep praten, voelen en handelen alsof het een groep is,
 • het is vast te stellen wie wel en wie niet bij de groep hoort,
 • een persoon leert van jongs af aan, intens en meestal onomkeerbaar, bij welke groep hij hoort, en
 • als het eenvoudig is om uit een groep te stappen, is het geen echte etnische groep[10].

Voor de interseksegemeenschap geldt dat het bestaan van de groep niet voortvloeit uit de (meest voor de hand liggende) verschillen ten opzichte van anderen, maar uit hetgeen de leden van de groep juist verbindt. Het gaat dus niet over diagnoses en de verschillen daartussen, maar over de doorleefde ervaring van intersekse mensen, het gaat over de gevolgen die intersekse mensen ondervinden van een samenleving die weigert sekse als een spectrum te zien en het gaat over het verschil tussen hoe de maatschappij denkt en hoe intersekse mensen daar zelf over denken.

Het bovenstaande betekent dat de interseksegemeenschap de kenmerken van een etniciteit heeft. Het betekent ook dat de interseksegemeenschap niet is ontstaan op het moment dat intersekse mensen zich gingen verenigen, maar op het moment dat intersekse mensen in de gaten kregen dat de rest van de maatschappij hen had uitgesloten, ongeacht welke naam voor intersekse werd of wordt gebruikt.12In de huidige betekenis is intersekse of intersex niet alleen een relatief nieuw begrip, maar vooral ook een zeer westers woord. In bijlageEE: Intersekse is een relatief nieuw begrip, maar vooral ook een zeer westers woord.Het is een misvatting dat het woord intersekse in alle talen bestaat. wordt hier verder op ingagaan. Intersekse is dan ook geen keuze; intersekse wordt opgelegd door de maatschappij die eisen stelt aan het recht man of vrouw te zijn. Intersekse is dan ook een sociale constructie.

Wel kenmerken van een etnische groep, maar niet homogeen

Dat de interseksegemeenschap de kenmerken van een etnische groep heeft, wil niet zeggen dat er sprake is van een homogene gelijkvormigheid – een grijze massa waarvoor geldt ‘ken je er een, dan ken je ze allemaal’. Integendeel. De interseksegemeenschap wordt juist gekenmerkt door een grote heterogeniteit in tal van identiteitskenmerken. Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar intersekse moet daarom niet uitgaan van medische diagnoses (zie 8787: De DSD-classificatie is niet geschikt voor sociaalwetenschappelijk onderzoek.Het is een misvatting dat sociaalwetenschappelijk onderzoek de DSD-classificatie kan volgen.), maar van ervaringen die binnen de gehele interseksegemeenschap voorkomen en die tegelijk bijdragen aan de heterogeniteit. Denk daarbij aan de verschillen in omgang met geheimhouding, schaamte, acceptatie of uitsluiting door de samenleving (familie, school, werk), beschikbaarheid van zorg en of die wordt geaccepteerd of gemeden.

Voordeel van presentatie als etnische groep

De interseksegemeenschap heeft kenmerken van een etnische groep. Dat heeft als voordeel dat de interseksegemeenschap in sociaalwetenschappelijk onderzoek omschreven kan worden zonder te leunen op medische omschrijvingen.

Iedere omschrijving op basis van medische kennis, verzandt uiteindelijk in een opsomming van diagnoses en symptomen die niet aan sociale situaties te relateren zijn (zie ook 8787: De DSD-classificatie is niet geschikt voor sociaalwetenschappelijk onderzoek.Het is een misvatting dat sociaalwetenschappelijk onderzoek de DSD-classificatie kan volgen.). Dat is anders als wordt uitgegaan van:

 • de ervaringen die volgen uit het geboren worden met een lichaam dat niet voldoet aan de normen die de maatschappij stelt aan man en vrouw, en
 • de visie die in de interseksegemeenschap bestaat op de noodzakelijke veranderingen om die normen intersekse-inclusief te maken.13Dit is ook een belangrijke reden waarom het onzinnig is om te spreken over interseksevariaties – een woord dat feitelijk een eufemisme is voor diagnoses. Er is maar één ‘soort’ intersekse – zie 44: Er is maar één soort intersekse.Het is een misvatting dat er verschillende soorten intersekse zijn. voor meer informatie.

Nadeel van presentatie als etnische groep

Het risico dat de interseksegemeenschap wordt neergezet als ‘de anderen’ die zielig zijn, waarvoor de maatschappij zich zou moeten inspannen en die anders behandeld willen/moeten worden dan de rest van de maatschappij [23] is geringer dan bij de representatie als een minderheid. Maar niet geheel afwezig. Daarom is het belangrijk om in alle communicatie het hoofddoel van de interseksebeweging te noemen: een maatschappij waarin intersekse mensen niet anders worden behandeld dan andere mensen.

Intersekse mensen zijn door de maatschappij tot ‘de anderen’ gemaakt – het is geen keuze, intersekse mensen willen die positie juist beëindigen. Communicatie die het beeld van intersekse mensen als ‘de anderen’ doet verdwijnen moet gericht zijn op het voorkomen van een wij/zij-situatie. Lukt dat niet dan bevestigt de interseksegemeenschap juist het beeld ‘de anderen’ te zijn.

Standpunt NNID

De interseksegemeenschap bestaat en heeft altijd al deel uitgemaakt van de samenleving

De interseksegemeenschap bestaat. De interseksegemeenschap is geen ‘zielige minderheid die hulp nodig heeft’ maar een heterogene groep die gedeelde ervaringen heeft. Die overeenkomsten zien intersekse mensen pas als ze afstappen van het idee dat ze verschillend zouden zijn omdat ze verschillende diagnoses hebben. NNID gebruikt minoritizing (‘minderheidisering’) in situaties waar de emancipatie van intersekse nog niet of nauwelijks is gestart en universalizing (‘universalisering’) in situaties waar de uitsluiting van interseke personen al als onrechtvaardig wordt gezien.

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised 2nd Edition ed. London, UK: Verso; 2006. ISBN: 978-1-84467-086-4
 2. Androgen Insensitivity Support Syndrome Support Group Australia, Intersex Trust Aotearoa New Zealand, Organisation Intersex International Australia, Black E, Bond K, Briffa T, et al. Darlington Statement: Joint consensus statement from the intersex community retreat in Darlington. Darlington, Australia: Androgen Insensitivity Support Syndrome Support Group Australia, Intersex Trust Aotearoa New Zealand, Organisation Intersex International Australia,; 2017. URL: https://eprints.qut.edu.au/104412/.
 3. Bauer M, Truffer D, Crocetti D. Intersex human rights. International Journal of Human Rights. 2019. https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1671354
 4. Crocetti D, Arfini EAG, Monro S, Yeadon-Lee T. ‘You’re basically calling doctors torturers’: stakeholder framing issues around naming intersex rights claims as human rights abuses. Sociology of health & illness. 2020. https://doi.org/10.1111/1467-9566.13072
 5. Eriksen TH. Ethnicity and Nationalism: Definitions and Critical Reflections. Bulletin of Peace Proposals. 1992;23(2):219-224. https://doi.org/10.1177/096701069202300214
 6. First African Intersex Meeting. Public Statement by the African Intersex Movement, 2017 [geraadpleegd 21 December 2017]. 14 December. URL: https://www.astraeafoundation.org/stories/public-statement-african-intersex-movement.
 7. First Latin American Regional Conference of Intersex Persons. Statement of the first Latin American and Caribbean conference of intersex persons, San José, Costa Rica: Intersexday.org; 2018 [geraadpleegd 29 April 2018]. 30 March 2018. URL: https://intersexday.org/en/san-jose-costa-rica-statement/.
 8. Ghattas DC. Standing up for the human rights of intersex people: how can you help. Brussels: ILGA Europe & OII Europe, 2015.
 9. van Heesch MA. Ze wisten niet of ik een jongen of meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties – Over het leven met en kennen van intersekse condities in Nederland [Proefschrift]. Vossiuspers, Amsterdam, Nederland: Universiteit van Amsterdam; 2015. ISBN: 978 90 562 97640
 10. Hughes EC. The sociological eye: Selected papers. 2nd ed. New Brunswick, NJ, USA: Transaction publishers; 1984 (1971).
 11. Intersex Asia. Public Statement by the Asian Intersex Movement, Bangkok, Thailand: Intersexday.org; 2018 [geraadpleegd 29 April 2018]. 11 February 2018. URL: https://intersexday.org/en/intersex-asia-2018/.
 12. Intersex Pre-conference ILGA Asia. Statement of the Intersex Pre-conference – 7th ILGA Asia Regional Conference, Phnom Penh, Cambodia: ILGA ASIA; 2017 [bewerkt 15 December 2017; geraadpleegd 26 April 2018 2018]. 5 December 2017. URL: https://ilgaasia2017.com/2017/12/15/statement-of-the-intersex-pre-conference/.
 13. Isajiw WW. Definition and Dimensions of Ethnicity: A Theoretical Framework. In: Goldmann GJ, Almey M, McKenney NR, Cresce AR, redactie. Challenges of Measuring an Ethnic World: Science, politics and reality. Washington, DC, USA: U.S. Government Printing Office; 1993. ISBN: 0-16-042049-0
 14. Lane JD, Wegner DM. The cognitive consequences of secrecy. Journal of Personality and Social Psychology. 1995;69(2):237-253. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.2.237
 15. Massey DS, Denton NA. The dimensions of residential segregation. Social forces. 1988;67(2):281-315. https://doi.org/10.2307/2579183
 16. Mediå LM, Fauske L, Sigurdardottir S, Feragen KJB, Heggeli C, Wæhre A. ‘It was Supposed to be a Secret’: a study of disclosure and stigma as experienced by adults with differences of sex development. Health Psychology and Behavioral Medicine. 2022;10(1):579-595. https://doi.org/10.1080/21642850.2022.2102018
 17. Monro S, Crocetti D, Yeadon-Lee T. Intersex/variations of sex characteristics and DSD citizenship in the UK, Italy and Switzerland. Citizenship Studies. 2019:1-18. https://doi.org/10.1080/13621025.2019.1645813
 18. OII Europe. Statement the 1st European Intersex Community Event (Vienna, 30st – 31st of March 2017), Vienna, Austria: OII Europe; 2017 [geraadpleegd 29 April 2018]. 20 April 2018. URL: https://oiieurope.org/statement-1st-european-intersex-community-event-vienna-30st-31st-march-2017/.
 19. Organisation Intersex International Europe. Statement of OII Europe on Intersex, Disability and the UN Convention on the Rights of People with Disabilities. Berlin, Deutschland: 2015.
 20. Pikramenou N. Intersex Rights: Living Between Sexes. Cham, Switzerland: Springer Nature; 2019. ISBN: 978-3-030-27553-2 https://doi.org/10.1007/978-3-030-27554-9
 21. Sedgwick EK. Epistemology of the closet. Berkeley, CA, USA: University of California Press; 1990. ISBN: 978-0-520-07874-1
 22. Senior PA, Bhopal R. Ethnicity as a variable in epidemiological research. Bmj. 1994;309(6950):327-330. https://doi.org/10.1136/bmj.309.6950.327
 23. Sinfield A. Queer Identities and the Ethnicity Model. In: Segal L, redactie. New Sexual Agendas. London: Palgrave Macmillan UK; 1997. p. 196-204. ISBN: 978-1-349-25549-8 https://doi.org/10.1007/978-1-349-25549-8_15
 24. Sorice-Virk S, Li AY, Canales FL, Furnas HJ. The Role of Pornography, Physical Symptoms, and Appearance in Labiaplasty Interest. Aesthetic Surgery Journal. 2020;40(8):876-883. https://doi.org/10.1093/asj/sjz254
 25. Third International Intersex Forum. Declaration of Malta – Public Statement by the 3rd International Intersex Forum, Valetta, Malta – English, 2013 [geraadpleegd 31 march 2021]. 1 dec 2013. URL: https://www.seksediversiteit.nl/gevorderd/malta-statement/.
 26. Zauzmer J. Is Judaism an ethnicity? A race? A nationality? Trump signs an order and provokes an identity crisis., Washington, DC, USA: The Washinton Post; 2019 [2021]. 19 december 2019: 25 mei 2021. URL: https://www.washingtonpost.com/religion/2019/12/19/is-judaism-an-ethnicity-race-nationality-trump-signs-an-order-provokes-an-identity-crisis/.
 27. Zeid Ra’ad Al Hussein. Opening remarks by Zeid Ra’ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights at the Expert meeting on ending human rights violations against intersex persons, [Press release]. United Nations; 2015 [bewerkt 16 sept 2015; geraadpleegd 19 sept 2015]. URL: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16431&LangID=E#sthash.TTMfNnJr.dpuf.