MISVATTINGEN#80Nog steeds in Nederland

 1. Huidige situatie: in Nederland worden nog steeds non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) uitgevoerd. Dit wordt ondersteund door wetenschappelijke publicaties, voorlichtingsmateriaal van ziekenhuizen en uitspraken van artsen.
 2. Behandeling bij intersekse kinderen: Dr. Claahsen – van der Grinten beschrijft bijvoorbeeld dat bij meisjes met AGS vaak clitorisreductie en vaginoplastiek worden uitgevoerd.
 3. Redenen voor behandelingen: Gezondheidswerkers voeren deze behandelingen soms uit om cosmetische of psychosociale redenen, hoewel deze niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.
 4. Verdediging door gezondheidswerkers: Diverse gezondheidswerkers en beroepsverenigingen verzetten zich tegen het stopzetten van nnmb’s, ondanks tegenstrijdige standpunten over geïnformeerde toestemming.
 5. Aandacht in medische vakliteratuur: Medische congressen en publicaties besteden nog steeds gedetailleerde aandacht aan nnmb’s bij DSD-behandelingen.
 6. Impact van Chicago Consensus Statement: Onderzoek wijst uit dat het aantal nnmb’s in verschillende landen niet significant is gedaald na de Chicago Consensus Statement.
 7. Financiële aspecten: De hoge kosten gerelateerd aan DSD-diagnoses kunnen een rol spelen in het voortzetten van nnmb’s, gezien de financiële impact ervan op ziekenhuiskosten.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 80

In Nederland worden nog steeds nnmb’s uitgevoerd

In Nederland worden nog steeds nnmb’s uitgevoerd. Gezondheidswerkers maken daar geen geheim van.

Zonder aantallen te noemen, zeggen gezondheidswerkers dat nu nnmb’s controversieel zijn geworden veel kinderen met een DSD met een ‘genitaal verschil’ opgroeien[29]. Toch worden in Nederland nog steeds uitstelbare niet-noodzakelijke medische behandelingen aangeboden en uitgevoerd zonder dat het kind zelf toestemming kan gegeven. Dat blijkt uit wetenschappelijke publicaties[7 , 21 , 25 , 32 , 34], voorlichtingsmateriaal van ziekenhuizen[24 , 31], en wordt bevestigd door uitspraken van direct betrokken artsen in de media[10 , 11 , 12 , 17 , 22 , 23 , 26 , 27].

Voorbeelden

Dat nnmb’s in Nederland nog steeds een vast onderdeel van de behandeling van intersekse kinderen zijn, blijkt ook uit een artikel dat dr. Claahsen – van der Grinten, hoofd van het DSD-centrum in Nijmegen, in 2020 schreef voor het orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG):

Bij meisjes [met AGS] wordt vaak al binnen enkele maanden na de geboorte een zenuwsparende clitorisreductie en een vaginoplastiek verricht om de uitwendige geslachtsdelen te reconstrueren. Goede counseling van ouders over de voor en nadelen van de operatie is noodzakelijk. De operatie is complex en wordt alleen gedaan in gespecialiseerde zieken­huizen. Kinderen worden hiervoor bij voorkeur verwezen naar een van de gespecialiseerde DSD-centra in Nederland.[5]

Het onderzoeksrapport Genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar, waarin op basis van Nederlandse informatie wordt aangetoond dat nnmb’s nog steeds in Nederland worden uitgevoerd, zegt over deze behandelingen:

Een ander deel [van de operaties] wordt volgens hen [de artsen] om zwaarwegende cosmetische en/of psychosociale redenen uitgevoerd. Enkele zorgprofessionals geven aan dat genitale ingrepen op jonge leeftijd minder complicaties kennen en dat de impact op het kind kleiner is dan wanneer op latere leeftijd wordt geopereerd.[16]

Geen van de genoemde redenen en voordelen zijn wetenschappelijk onderbouwd (zie 8484: Nnmb’s kunnen per definitie worden uitgesteld en zijn daarom geen noodzakelijke medische interventies.Het is een misvatting dat een medische behandeling van intersekse kinderen noodzakelijk is.) en de operaties dienen eerder het belang van de ouders dan van het kind (zie7070: Een kind mag niet worden gebruikt voor de behandeling van de problemen van de ouders.Het is een misvatting dat ouders de patiënt zijn.). Zie ook 151151: Argumenten voor nnmb’s zijn gebaseerd op drogredenen.Het is een misvatting dat er goede redenen zijn om nnmb’s niet wettelijk te reguleren. voor door gezondheidswerkers gebruikte frames en 5454: Argumenten van anderen dan de patiënt zelf mogen niet leiden tot een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat jong opereren grote voordelen heeft (en andere argumenten voor vroege chirurgie). onder het kopje Andere argumenten voor NNMB’s voor veelgebruikte argumenten.

Ook in eigen publicaties verzetten gezondheidswerkers zich tegen een stop op nnmb’s. Twee urologen schreven een brief aan de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa waarin gepleit wordt voor nnmb’s[34] en ESPU/SPU, de beroepsvereniging voor kinderurologen, verdedigt nnmb’s in een officieel standpunt[19]. De beroepsorganisaties voor (kinder)urologen, kindergynaecologen, en kinderendocrinologen in de Verenigde Staten hebben gezamenlijk een pleidooi gepubliceerd voor het uitvoeren van nnmb’s[1]. Maar de redenen waarom deze artsen voor nnmb’s pleiten zijn, als ze al worden genoemd en onderbouwd, in strijd met wat de Brussels Collaboration on Bodily Integrity zegt over nnmb’s en geïnformeerde toestemming (zie 5454: Argumenten van anderen dan de patiënt zelf mogen niet leiden tot een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat jong opereren grote voordelen heeft (en andere argumenten voor vroege chirurgie).).

Op medische congressen wordt in presentaties over DSD nog steeds gedetailleerd ingegaan op casussen en de gebruikte operatietechnieken[14]. Ook in medisch-wetenschappelijke publicaties11) “Dit leidt ertoe dat kinderurologen geconfronteerd worden met complexere vormen van hypospadie, waarbij in sommige gevallen de grenzen van reconstructieve mogelijkheden in zicht komen, met name bij jongens met een beperkte penislengte.”[33]
2) “Bij meisjes met AGS is er in sommige gevallen een indicatie voor vroege operatieve correctie, met name in geval van persisterende ernstige virilisatie[33]
3) “Het aanbod van vervrouwelijkende chirurgie voor meisjes met 46,XX CAH moet worden voorbehouden aan diegenen met een persisterende significante virilisatie, die langer dan 3 maanden aanhoudt na het begin van glucocorticoïdvervanging. De belangrijkste reden hiervoor is dat bijna 95% van deze meisjes, wanneer zij bij de geboorte het vrouwelijk geslacht toegewezen krijgen, in de adolescentie een vrouwelijke geslachtsidentiteit ontwikkelen” [32]
4) “[W]ij respecteren het recht en de verantwoordelijkheid van de familie om beslissingen te nemen over het geslacht van de opvoeding en het tijdstip van de operatie. Na gedetailleerd en gevoelig advies te hebben gegeven, steunen wij de ouders of verzorgers in hun beslissingen.” [9]
5) “De algemene consensus voor het tijdstip van chirurgische reconstructie bij patiënten met DSD blijft in het eerste levensjaar, gebaseerd op de voorkeur van familie, patiënt en chirurg. Gedegen wetenschappelijke gegevens die dit standpunt ondersteunen blijven echter schaars.” [15]
6) “Voor meisjes met aanzienlijke genitale virilisatie (Prader stadium 3 of hoger), kan er een indicatie zijn voor vroege genitale chirurgie (leeftijd < 6 maanden).” [2]
7) “De meerderheid (46/61) van deze groep [chirurgen] zou een clitoroplastiek, een labioplastiek en een vaginoplastiek uitvoeren en een klein percentage (4/61) zou alleen vaginale chirurgie uitvoeren. Wat het tijdstip van de operatie betreft […], zijn de meesten voorstander van een operatie in de eerste twee levensjaren (48/61). Van degenen die voorstander zijn van een vroege operatie, zouden 28 alle onderdelen van de vervrouwelijkende operatie tegelijkertijd uitvoeren en 20 zouden sommige onderdelen uitstellen. Vier respondenten zijn alleen voorstander van een late operatie.” [35]
8) “De meerderheid [van de chirurgen] gaf aan dat de meest geschikte leeftijd voor het uitvoeren van hypospadieoperaties tussen het 1e en 2e levensjaar ligt (52%), anderen geven de voorkeur aan het eerste levensjaar (32%). Een kleiner aantal chirurgen (16%) is van mening dat een operatie na de leeftijd van 2 jaar het meest geschikt is.” [28]
9) ”De belangrijkste boodschap van dit artikel, net als van de vorige artikelen in deze reeks, is het aanmoedigen van zorg waarbij de patiënt en het gezin centraal staan en de behandeling wordt geïndividualiseerd op basis van gedeelde besluitvorming.” [3]
10) “Voorts erkennen wij dat het gezin de grootste last zal dragen van de opvoeding van een kind met atypische genitaliën. Daarom respecteren wij het recht en de verantwoordelijkheid van het gezin om beslissingen te nemen over het geslacht van de opvoeding en het tijdstip van de operatie. Na uitvoerig en gevoelig advies te hebben gegeven, steunen wij de ouders of verzorgers in hun beslissingen” [9]
,
informatie voor patiënten2“Afhankelijk van de ernst van de aandoening, de wensen van het meisje en/of haar ouders kan er gekozen worden een operatie te verrichten. (…). Soms wordt gezamenlijk besloten al op babyleeftijd te opereren en soms wordt de operatie uitgesteld tot een later moment.” LINK  en informatie voor huisartsen 3“Bij meisjes met afwijkende geslachtskenmerken wordt operatief ingegrepen. Het doel is een anatomisch zo normaal mogelijk genitaal te krijgen, met op latere leeftijd een goede seksuele functionaliteit. De clitorisreductie vindt bij voorkeur plaats in de eerste levensmaanden.” LINK  worden niet-noodzakelijke medische behandelingen bij intersekse kinderen nog gepropageerd[19 , 20]. Regelmatig wordt gesuggereerd dat dit soort operaties toegestaan zijn als sprake is van ‘geïndividualiseerde zorg’ (zie 7979: Een ‘geïndividualiseerde behandeling’ is geen legitimering voor het uitvoeren van nnmb’s.Het is een misvatting dat ‘geïndividualiseerde’ behandeling de oplossing is voor het gebrek aan evidence based medicine.), maar afgezien van het feit dat alle zorg afgestemd behoort te zijn op het individu, blijven nnmb’s een schending van zowel de lichamelijke integriteit als de autonomie van het kind. De oproepen van de voorstanders van vroege chirurgie -vaak urologen- staan haaks op wat een groep (kinder)endocrinologen/gynaecologen en patiëntenorganisaties zegt in een eigen consensus statement[6] (zie 6666: Artsen moeten zich uitspreken tegen nnmb’s, ook als die buiten hun eigen vakgebied liggen.Het is een misvatting dat alle artsen voor vroege operaties zijn. voor meer informatie over artsen die tegen vroege operaties zijn).

Niet minder operaties na Chicago Consensus Statement

Regelmatig wordt gedacht dat na de Chicago Consensus Statement het aantal nnmb’s gedaald is. Maar dat blijkt niet uit onderzoek:

 • Verenigd Koninkrijk: Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk dat de situatie van 2014 vergelijkt met die van 2001 laat zien dat clitorale chirurgie licht is gedaald van 100% naar 93% (historisch cohort vergeleken met huidig cohort), terwijl het aantal gelijktijdig uitgevoerde operaties voor een vaginoplastiek in die periode daalde van 100% naar 80%.[18]
 • Duitsland: Publicaties uit 2016 en 2019 laten zien dat in Duitsland het aantal nnmb’s niet of nauwelijks is gedaald, ondanks dat in Duitsland al langer dan in Nederland ook via wetgeving aandacht besteed wordt aan de mensenrechten van intersekse mensen.[8 , 13]
 • Verenigde Staten: Onderzoek in de Verenigde Staten waarin DSD-behandelingen in de periode 2001-2005 is vergeleken met de periode 2006-2012 laat zien dat na 2005 er een significant hoger percentage van DSD-gerelateerde chirurgische opnames plaatsvond (1,5% tussen 2001 en 2005 tegen 2,4% tussen 2006 en 2012; P = 0.01); de onderzoekers stelden vast dat de percentages bij alle DSD-operaties hoger waren, behalve bij hysterectomie.[30]
 • Europa, Azië, en Zuid-Amerika:Een publicatie uit 2021 over onderzoek in Europa, Azië, en Zuid-Amerika zegt dat voor genitoplastiek bij meisjes met CAH/AGS geen aantoonbare verandering heeft plaatsgevonden; in Europa daalde het percentage vroege operaties na de publicatie van de Chicago Consensus Statement weliswaar met 9,4 procentpunt maar tegelijk is er een duidelijke tendens om te streven naar vaginale chirurgie binnen de eerste twee levensjaren.[7]

Kosten

Wie denkt dat nnmb’s niet meer voorkomen, wordt waarschijnlijk verrast door de kosten die er mee gemoeid zijn: voorlopige schattingen wijzen op een financiële impact van DSD-diagnoses in de Verenigde Staten van meer dan US$ 111 miljoen aan ziekenhuis­kosten per jaar[4 , 30]. Dit bedrag is wellicht ook een van de redenen waarom sommige gezondheidswerkers zo fervent tegen een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen zijn: het is niet alleen hun carrière, het is ook een financieel belang.

Dit toont aan dat goede intenties in richtlijnen niet voldoende zijn en dat wetgeving gepaard moet gaan met handhaving.

Standpunt NNID

Nnmb’s komen in Nederland nog steeds voor

Er is ruim bewijs dat nnmb’s in Nederland nog vaak voorkomen.

Wat mensen zeggen


 • Ze gaan niet naar school en komen niet buiten
  We kijken altijd naar de omgeving waarin een kind opgroeit. In sommige landen worden deze kinderen volledig buiten de maatschappij gehouden. Ze gaan niet naar school en komen niet buiten. Dat kan meer kwaad veroorzaken dan een operatie.[a]
  — Barbara Kortmann, kinderuroloog – 2021

 • Medisch maakt het niet uit
  Je wil dat het kind een piemel heeft die eruitziet als een andere piemel, waar hij mee kan plassen en in de toekomst mee kan vrijen.” Het internationale advies is om te opereren tussen één en anderhalf jaar. “Dus voordat het jongetje zich bewust wordt dat hij een ander piemeltje heeft.” Eenmaal twee jaar, dan gaan ze er mee spelen. “Na de operatie kan dat pijnlijk zijn. En het moet wel een plezierig orgaan blijven.” Rond drie jaar is ook geen geschikte leeftijd voor een operatie, omdat kinderen dan vaak al (een beetje) zindelijk zijn. Omdat plassen na de operatie pijn kan doen, houden sommigen de plas op. Kortom: Dan kom je op een leeftijd van vijf à zes jaar. Bij ongeveer 25 kinderen van Amsterdam UMC is de operatie nu zo ver vooruitgeschoven, dat de grens van anderhalf jaar is verstreken. Zij wachten nu een paar jaar extra. “Medisch maakt het niet uit,” zegt Kuijper. “Maar we weten minder goed hoe kinderen op die leeftijd op de operatie reageren. Mijn ervaring is dat kinderen in die leeftijd minder relaxed een operatie in gaan. Na de ingreep komt de piemel toch een beetje verfomfaaid uit het verband, ook dat kan best wat impact hebben.”.[b]
  — Caroline Kuijper, kinderuroloog – 2021

 • Dat soort operaties doen wij ook
  En in een heel groot deel van de kinderen die geboren worden met een beetje onduidelijk geslacht vinden we geen oorzaak en noem je het uiteindelijk een ernstige vorm van een hypospadie. Zo ook bij dit jongetje. En deze ouders hadden een sterke wens om dit kind te laten opereren zodat het er iets jongensachtiger uitziet. Dat soort operaties doen wij ook.[c]
  — Barbara Kortmann, kinderuroloog – 2019

 • Nog wel wat te leren
  Artsen hebben nog wel wat te leren, maar in de afgelopen dertien jaar heb ik veel positieve veranderingen gezien. Wij hadden onszelf goed geïnformeerd en stelden het kind centraal. Maar als je als ouder met veel vragen zit en de dokter voelt zich uitgenodigd om antwoord te geven op een vraag of je kind nou een jongen of een meisje is, dan komen er problemen. Ik kan me goed voorstellen dat dit nog steeds voorkomt, omdat artsen druk voelen. Eigenlijk moet een arts dan sterk genoeg zijn om te zeggen dat die het antwoord niet altijd kan geven.[d]
  — Nelson, vader van Else (13 jaar) – 2020

 • Hoe kunnen dit soort dingen gebeuren in Nederland?
  Op het moment dat ik ging praten over wat daar gebeurd was, schrok iedereen. Dat ze echt dachten: hoe kunnen dit soort dingen gebeuren in Nederland?[e]
  — Annelies, 35 jaar – 2020

 • Verwarrend
  Wat ook best wel verwarrend is: sommige artsen willen nu al een operatie aan de vagina uitvoeren, anderen willen daarmee wachten. Hier zijn ze het niet over eens. Het liefst betrekken wij onze dochter bij deze keuze, maar daar is ze nu nog te jong voor.[v]
  — Nienke, moeder van Mette (2 jaar) – 2020
 1. Hulshof A. Kinderen met een onduidelijk geslacht: soms is vroeg opereren beter dan niets doen: Interview Kinderuroloog Barbara Kortmann, Trouw Amsterdam, Nederland2021 [bewerkt 24 februari 2021; geraadpleegd 26 maart 2021 2021]. 24 februari 2021. URL: https://www.trouw.nl/zorg/kinderen-met-een-onduidelijk-geslacht-soms-is-vroeg-opereren-beter-dan-niets-doen~b5f57d61/.
 2. Sevil M. Wachtlijst voor kinderoperaties verdubbeld: ‘Hij kon zijn nekje bijna niet meer bewegen’, Het Parool [Newspaper]. Amsterdam, Nederland: DPG Media; 2021 [geraadpleegd 9 juni 2023]. URL: https://www.parool.nl/amsterdam/wachtlijst-voor-kinderoperaties-verdubbeld-hij-kon-zijn-nekje-bijna-niet-meer-bewegen~bdd8de94/.
 3. Kortmann B. Genitale chirurgie bij DSD. “Ik kan niet toveren” (Transcript presentatie).  NVVS Najaarscongress 2019: Geslachtsvaratie en Seksualiteit: voorbij het binaire denken; 29 November 2019; De Reehorst, Ede: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie; 2019.
 4. van Lisdonk J, van Ditzhuijzen J, Kelders Y, de Vries J. Tot mijn kind zelf kan kiezen: Ervaringsverhalen van ouders van kinderen met een vorm van intersekse/DSD. Utrecht, Nederland: 2020.
 5. Houtveen A. Podcast #6 “Mensen hebben over het algemeen geen idee wat intersekse is”, Komt een mens bij de dokter [Podcast]. Utrecht: Alliantie Gezondheid op Maat; 2020 [geraadpleegd 8 juli 2023]. juli 2020. URL: https://www.komteenmensbijdedokter.nl/knowledge/podcast-6-mensen-hebben-over-het-algemeen-geen-idee-wat-intersekse-is/.
 6. van Lisdonk J, van Ditzhuijzen J, Kelders Y, de Vries J. Tot mijn kind zelf kan kiezen: Ervaringsverhalen van ouders van kinderen met een vorm van intersekse/DSD. Utrecht, Nederland: 2020.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. American Association of Clinical Urologists, American Association of Pediatric Urologists, Pediatric Endocrine Society, Societies for Pediatric Urology, The North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology (NASPAG), Society of Academic Urologists. RE: HRW and interACT Report, “I Want to Be Like Nature Made Me”2016 16 November.
 2. Auchus RJ, Witchel SF, Leight KR, Aisenberg J, Azziz R, Bachega TA, et al. Guidelines for the development of comprehensive care centers for congenital adrenal hyperplasia: guidance from the CARES foundation initiative. Int J Pediatr Endocrinol. 2010;2010:1-17. https://doi.org/10.1155/2010/275213
 3. Bangalore Krishna K, Kogan BA, Mazur T, Hoebeke P, Bogaert G, Lee PA. Individualized care for patients with intersex (differences of sex development): part 4/5.Considering the Ifs, Whens, and Whats regarding sexual-reproductive system surgery. J Pediatr Urol. 2021;17(3):338-345. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2021.02.011
 4. Boucher NA, Alkazemi MH, Tejwani R, Routh JC. Parents of Children With Newly Diagnosed Disorders of Sex Development Identify Major Concerns: A Qualitative Study. Urology. 2022;164:218-223. https://doi.org/10.1016/j.urology.2022.01.001
 5. Claahsen – van der Grinten HL. Het adrenogenitaal syndroom (AGS). Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie. 2020;133(03):136-139.
 6. Cools M, Nordenström A, Robeva R, Hall J, Westerveld P, Flück C, et al. Caring for individuals with a difference of sex development (DSD): a Consensus Statement. Nature Reviews Endocrinology. 2018;14(7):415-429. https://doi.org/10.1038/s41574-018-0010-8
 7. Hebenstreit D, Ahmed SF, Krone N, Krall C, Bryce J, Alvi S, et al. Surgical Practice in Girls with Congenital Adrenal Hyperplasia: An International Registry Study. Sexual Development. 2021;15(4):229-235. https://doi.org/10.1159/000517055
 8. Hoenes J, Januschke E, Klöppel U. Häufigkeit normangleichender Operationen „uneindeutiger“ Genitalien im Kindesalter: Follow Up-Studie. Bochum, Deutschland: Ruhr-Universtität Bochum, Fakultät für Sozialwissenschaft; 2019. https://doi.org/10.13154/rub.113.99
 9. Houk CP, Baskin LS, Levitsky LL. Management of the infant with atypical genitalia (disorders of sex development), UpToDate [UpToDate]. Waltham, MA, USA: Wolters Kluwer; 2019 [bewerkt 09 January 2019; geraadpleegd 25 August 2019]. URL: https://www.uptodate.com/.
 10. Hulshof A. Kinderen met een onduidelijk geslacht: soms is vroeg opereren beter dan niets doen: Interview Kinderuroloog Barbara Kortmann, Trouw Amsterdam, Nederland2021 [bewerkt 24 februari 2021; geraadpleegd 26 maart 2021 2021]. 24 februari 2021. URL: https://www.trouw.nl/zorg/kinderen-met-een-onduidelijk-geslacht-soms-is-vroeg-opereren-beter-dan-niets-doen~b5f57d61/.
 11. de Jong TPVM, Salvatore C. Achterhaalde misstanden. De Volkskrant. 6 juni 2015, Pagina 21 Sect. Opinie en Debat, Rubriek U.
 12. Joosten O. Iedere week wordt er in Nederland een kindje geboren met een onduidelijk geslacht, Brandpunt [Brandpunt]. Hilversum, Nederland: KRO-NCRV; 2016 [geraadpleegd 22 mei 2016]. 26 april 2016. URL: http://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/iedere-week-wordt-er-in-nederland-een-kindje-geboren-met-een-onduidelijk-geslacht/.
 13. Klöppel U. Zur Aktualität kosmetischer Operationen „uneindeutiger“ Genitalien im Kindesalter. Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien, Dezember 2016. Rapport Nr. 42. https://doi.org/10.25595/12
 14. Kortmann B. Genitale chirurgie bij DSD. “Ik kan niet toveren” (Transcript presentatie). NVVS Najaarscongress 2019: Geslachtsvaratie en Seksualiteit: voorbij het binaire denken; 29 November 2019; De Reehorst, Ede: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie; 2019.
 15. Lee P, Wisniewski A, Baskin L, Vogiatzi M, Vilain E, Rosenthal S, Houk C. Advances in diagnosis and care of persons with DSD over the last decade. Int J Pediatr Endocrinol. 2014;2014(1):19. https://doi.org/10.1186/1687-9856-2014-19
 16. Leemrijse C, Dulmen Sv. Genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar. Utrecht, Nederland: Nivel, Oktober 2022. ISBN 978-94-6122-769-0.
 17. Mastebroek R. Sekse is zo zwart-wit nog niet (Interview met Martin den Heijer). Nederlands Dagblad. 6 nov. 2021 2021, Pagina Sect. De Week.
 18. Michala L, Liao L-M, Wood D, Conway GS, Creighton SM. Practice changes in childhood surgery for ambiguous genitalia? J Pediatr Urol. 2014;2014(10):934-940. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2014.01.030
 19. Mouriquand P, Caldamone A, Malone P, Frank JD, Hoebeke P. The ESPU/SPU standpoint on the surgical management of Disorders of Sex Development (DSD). J Pediatr Urol. 2014;10(1):8-10. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2013.10.023
 20. Mouriquand PDE, Gorduza DB, Gay C-L, Meyer-Bahlburg HFL, Baker L, Baskin LS, et al. Surgery in disorders of sex development (DSD) with a gender issue: If (why), when, and how? J Pediatr Urol. 2016. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2016.04.001
 21. Naezer M, Oerlemans A, Hablous G, Claahsen–van der Grinten H, van der Vleuten A, Verhaak C. ‘We just want the best for this child’: contestations of intersex/DSD and transgender healthcare interventions. Journal of Gender Studies. 2021:1-14. https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1881462
 22. Oosterom R. ‘De eerste reflex van ouders is vaak: Dokter, kunt u het goed maken?’. Trouw. 27 juli 2017, Pagina 7 Sect. Vandaag. URL: https://www.trouw.nl/samenleving/voor-interseksuelen-gaat-het-hokje-man-vrouw-niet-op-~ac3a7008/.
 23. Peters L. Hoe om te gaan met kinderen van wie het geslacht onduidelijk is. De Volkskrant. 7 april 2018, Pagina 14-16 Sect. Zaterdag. URL: https://www.volkskrant.nl/binnenland/hoe-om-te-gaan-met-kinderen-van-wie-het-geslacht-onduidelijk-is~a4590950/.
 24. Radboudumc / Polikliniek Amalia Kinderziekenhuis. Operaties, [Website]. Nijmegen: Radboudumc; 2022 [geraadpleegd 9 juni 2022]. URL: https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/adrenogenitaal-syndroom/behandelingen/operaties.
 25. Rijk Y, van Alfen-van der Velden J, Claahsen – van der Grinten HL. Prenatal Treatment with dexamethasone in suspected congenital adrenal hyperplasia and orofacial cleft: a case report and review of the literature. Pediatruc Endocrinoly Reviews PER. 2017;15(1):21-25. https://doi.org/10.17458/per.vol15.2017.rvc.prenataltreatment
 26. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.
 27. Sevil M. Wachtlijst voor kinderoperaties verdubbeld: ‘Hij kon zijn nekje bijna niet meer bewegen’, Het Parool [Newspaper]. Amsterdam, Nederland: DPG Media; 2021 [geraadpleegd 9 juni 2023]. URL: https://www.parool.nl/amsterdam/wachtlijst-voor-kinderoperaties-verdubbeld-hij-kon-zijn-nekje-bijna-niet-meer-bewegen~bdd8de94/.
 28. Steven L, Cherian A, Yankovic F, Mathur A, Kulkarni M, Cuckow P. Current practice in paediatric hypospadias surgery; A specialist survey. J Pediatr Urol. 2013;9(6, Part B):1126-1130. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2013.04.008
 29. van der Straaten S, Springer A, Zecic A, Hebenstreit D, Tonnhofer U, Gawlik A, et al. The External Genitalia Score (EGS): A European Multicenter Validation Study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2019;105(3):e222-e230. https://doi.org/10.1210/clinem/dgz142
 30. Tejwani R, Jiang R, Wolf S, Adkins DW, Young BJ, Alkazemi M, et al. Contemporary Demographic, Treatment, and Geographic Distribution Patterns for Disorders of Sex Development. Clinical Pediatrics. 2017;57(3):311-318. https://doi.org/10.1177/0009922817722013
 31. UMC Groningen. Hypospadie, een onvolledig gevormde plasbuis, [website – patientenvoorlichting]. Groningen, Nederland: UMC Groningen;  [geraadpleegd 5 juli 2022]. URL: https://www.umcg.nl/-/hypospadie.
 32. Wolffenbuttel K, Crouch NS. Timing of feminising surgery in disorders of sex development. In: Hiort O, Ahmed F, redactie. Understanding Differences and Disorders of Sex Development (DSD). 27: Karger Publishers; 2014. p. 210-221. ISBN: 3318025593 https://doi.org/10.1159/000363665
 33. Wolffenbuttel KP. Disorders of sex development: méér dan alleen een andere naam. Tijdschrift voor Urologie. 2015;5(1):8-12. https://doi.org/10.1007/s13629-015-0003-5
 34. Wolffenbuttel KP, Hoebeke P. Open letter to the Council of Europe. J Pediatr Urol. 2018;14(1):4-5. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2018.02.004
 35. Yankovic F, Cherian A, Steven L, Mathur A, Cuckow P. Current practice in feminizing surgery for congenital adrenal hyperplasia; A specialist survey. J Pediatr Urol. 2013;9(6):1103-1107. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2013.03.013