MISVATTINGEN#70Ouders zijn niet de patiënt

 1. Rol ouders en artsen: Kinderurologen ervaren moeite met het idee dat ouders gemarginaliseerd worden in de besluitvorming rond nnmb’s voor intersekse kinderen. Echter, het kind is de patiënt, niet de ouders. Operaties worden vaak uitgevoerd om de ouders te helpen, wat kan leiden tot schending van de lichamelijke integriteit van het kind.
 2. Psychische druk en ouderlijke onzekerheid: Ouders staan onder psychische druk door onzekerheid over hun intersekse kind. Dit kan leiden tot keuzes voor ingrijpende behandelingen. Artsen hebben de neiging ouders gerust te stellen met operaties, terwijl dit vaak niet het beste is voor het kind.
 3. Noodzaak van hulp voor ouders: Hoewel ouders niet de patiënt zijn, hebben zij wel hulp nodig. Hun problemen zijn vergelijkbaar met geslachtsteleurstelling, waarbij de focus ligt op de behandeling van de ouder, niet het kind.
 4. Ouders krijgen niet altijd hulp: Veel ouders van intersekse kinderen ontvangen niet de benodigde psychologische ondersteuning, wat negatieve gevolgen kan hebben voor het kind.
 5. Ethische overwegingen: Artsen en psychologen kunnen ethisch gezien niet zowel ouders als kind behandelen. Doorverwijzing naar een andere professional is noodzakelijk bij mentaal lijden van ouders.
 6. Levenslange gevolgen: Het trauma veroorzaakt door de projectie van stigma door ouders en artsen kan levenslange gevolgen hebben voor intersekse kinderen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 70

Ouders zijn niet de patiënt (maar hebben wel hulp nodig)

Te vaak worden nnmb’s uitgevoerd omdat gezondheidswerkers de ouders willen helpen. Maar moet dat ten koste van het kind gaan? Een pleidooi voor hulp aan ouders.

“Hoewel we de autonomie van de patiënt moeten omarmen, hebben kinderurologen van nature moeite met het concept van het marginaliseren van ouders.[5]”. Dit zeggen zes kinderurologen in een redactioneel artikel waarin ze zich verzetten tegen het mensenrechtenparadigma en wetgeving die nnmb’s reguleert. Maar wie is nu eigenlijk de patiënt, het kind of de ouders? En worden de ouders wel gemarginaliseerd als hun kind beschermd wordt tegen onnodige medische behandelingen?

Als een intersekse kind al medische problemen heeft, dan is het kind de patiënt, niet de ouders. Het kind mag niet instrumenteel zijn aan de hulp die ouders nodig hebben als zij moeilijk kunnen aanvaarden dat ze een intersekse kind hebben. Toch gebeurt het vaak dat artsen juist de zorgen van ouders presenteren als een reden om de lichamelijke integriteit te schenden door een nnmb uit te voeren[6 , 14 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 26 , 29 , 32]. Als dit al niet strafbaar behoort te zijn, dan is er toch zeker sprake van niet-gepaste zorg.1Niet-gepaste zorg is zorg die geen toegevoegde waarde voor de patiënt heeft en daardoor onnodig de patiënt belast, risico’s oplevert en geld kost en daardoor de kwaliteit van zorg in gevaar kan brengen. Dat intersekse kinderen nnmb’s nodig zouden hebben is geen regel – het is hooguit een strategie of een suggestie naar de ouders – in beide gevallen iets dat niet effectief is gebleken. In 7474: Alleen het kind zelf kan toestemming geven voor een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat nnmb’s toegestaan zijn als de ouders toestemming geven. wordt uitgelegd dat de situatie van de ouders een belangrijke reden is waarom ouders geen toestemming voor een nnmb kunnen geven, en waarom gezond­heids­werkers een verzoek voor het uitvoeren van een nnmb moeten negeren.

Psychische druk door onzekerheid

Door onzekerheid2Alice Dreger beschrijft dat die onzekerheid niet alleen bij ouders van intersekse kinderen voorkomt in haar publicatie What to Expect when You Have the Child You Weren’t Expecting. [11] kunnen ouders onder grote psychische druk staan[4 , 8 , 11 , 13 , 18 , 27]. Zij zullen door de emotie van die onzekerheid al snel kiezen voor een onnodig ingrijpende behandeling.3Het op basis van emotie kiezen voor een zo spoedig mogelijke onnodig ingrijpende behandeling is ook aangetoond bij prostaatkanker [9]. Ook bij prostaatkanker lijkt de voorlichting (en voorkeur) van de arts van doorslaggevend belang voor de uiteindelijke beslissing [33]. De meeste vrouwen die een contralaterale profylactische mastectomie (‘gezonde’ borstverwijdering – naast borstoperatie van borst met kanker) ondergaan, hebben geen duidelijke klinische indicaties voor het ondergaan van de ingreep – angst en vrees staan een optimale besluitvorming zeker in de weg [24]. De voorkeur voor (tweezijdige) borstamputatie, ondanks het feit dat chirurgen een gelijkwaardige overleving met een borstsparende behandeling bespraken, wordt bij patiënten met borstkanker vaak ingegeven door de wens ‘de controle te behouden’ en zo hun angst te bestrijden – de angst leidde tot een overschatting van het risico op terugkeer van de ziekte  [7]. Artsen hebben dan de neiging parents-centered care te bieden in plaats van infant-centered care[4 , 26 , 28]. Ouders ontvangen daardoor niet-eenduidige informatie over chirurgie: hoewel artsen aangeven dat nnmb’s controversieel zijn, presenteren ze de operatie ook als gunstig[28]. Het gevolg is dat ouders geen of onvoldoende psychologisch en ethisch geïnformeerde begeleiding krijgen voordat zij toestemming geven voor een genitale operatie [1].

Hulp voor ouders

Dat ouders niet de patiënt zijn, wil niet zeggen dat zij geen hulp nodig hebben, integendeel[4 , 30 , 31]. Hun problemen zijn vergelijk­baar met die van (andere) ouders met geslachtsteleurstelling4Geslachtsteleurstelling, is het gevoel van teleurstelling bij vaders of moeders over het geslacht van het (ongeboren) kind. De Engelstalige term is gender disappointment (gender omdat bij sex disappointment mogelijk aan iets anders wordt gedacht). LINK – ook daarbij wordt niet het kind maar de teleurgestelde ouder behandeld[16]. Maar die hulp krijgen ouders van intersekse kinderen niet altijd: onderzoek in Duitsland liet zien dat ruim 40 procent van de ouders psychologische ondersteuning wilde hebben, maar dat slechts de helft die hulp ook kreeg[2]. Als ouders mentaal lijden is doorverwijzing naar een andere arts/psycholoog noodzakelijk – uit ethisch oogpunt kan een arts of psycholoog niet de ouders én het kind van dienst zijn.5Twee psychologen van DSD-teams uit Nederland en België beschrijven dit als volgt: “Als het kind wordt geboren met een atypisch genitaal is het soms voor de verloskundige of arts niet zeker of de baby een jongen of meisje is. Voor veel ouders is dit een traumatische ervaring. Veel ouders ervaren een atypisch genitaal als gênant, zijn angstig voor wat het kind en henzelf te wachten staat en voelen zich schuldig dat zij het kind met deze aandoening ter wereld hebben gebracht. Dit kan ouders belemmeren om zich helemaal over te geven aan de liefde voor hun kind en kan het hechtingsproces in gevaar brengen.” [10] Het achterwege blijven van hulp voor de ouders, kan negatieve gevolgen hebben voor het kind: volgens volwassen intersekse personen, is het niet de medische gesteldheid of het sociale stigma dat psychische problemen veroorzaakt, maar de projectie van het stigma op hen door hun ouders en artsen[15]. Het wordt steeds duidelijker dat het trauma dat zo wordt veroorzaakt, levenslang gevolgen kan hebben voor het kind[3 , 12].

Standpunt NNID

Een kind mag niet worden gebruikt voor de behandeling van de problemen van de ouders

Ouders kunnen veel zorgen hebben waardoor de begeleiding van een arts of psycholoog noodzakelijk is. De zorgen mogen niet als argument gelden voor de behandeling van hun kind. Daarom moeten ouders en kind onafhankelijk van elkaar behandeld worden.

.

Wat mensen zeggen


 • Systematisch bewijs voor deze overtuiging ontbreekt
  Over het algemeen wordt gedacht dat chirurgie om cosmetische redenen in het eerste levensjaar het verdriet van de ouders verlicht en de band tussen het kind en de ouders verbetert; systematisch bewijs voor deze overtuiging ontbreek.[a/b]
  — Chicago Consensus Statement – 2006

 • Hebben wij dan goed gedaan?
  Kortmann herinnert zich een Syrisch koppel dat een ‘XY-meisje’ kreeg met een ambigu genitaal, van wie de artsen het geslacht niet konden bepalen. ‘Ze durfden haar daarom niet aan opa en oma of de crèche mee te geven. Kijk, wij worden opgeleid om goed te doen, maar als wij niet ingrijpen en een kind groeit op zonder dat het aan de maatschappij mee mag doen, hebben wij dan goed gedaan?.[c]
  — Barbara Kortmann, kinderuroloog – 2023

 • Ja, jullie zullen het wel moeten weten
  [Mijn ouders] zeiden, ‘wij zaten steeds in een kamertje tegenover drie of vier artsen, geleerde mensen, en dus wij dachten altijd, ja, jullie zullen het wel moeten weten’. En daar hebben zij naar geluisterd.[d]
  — Marleen Hendrickx – 2023

 • Het was zo’n raar stilzwijgen eromheen
  Die ouders wisten meer dan wij, maar die vertelden het ook niet. Het was zo’n raar stilzwijgen eromheen. Voor de dagelijkse verzorging werd er helemaal niks uitgelegd, er werd alleen gezegd: ‘Heb het er maar niet over, want dit is iets tussen de ouders en de dokter.’ […] Eigenlijk was het gewoon één groot stilzwijgen en één groot mysterie. Dat heb ik mezelf echt altijd afgevraagd, zo lang als ik een verpleegkundige was: wat zou er nou van geworden zijn?[e]
  — Peggy Adema, verpleegkundige – 2023
 1. Hughes IA, Houk C, Ahmed SF, Lee PA, Lwpes Consensus Group, Espe Consensus Group. Consensus statement on management of intersex disorders. Arch Dis Child. 2006;91(7):554-563. https://doi.org/10.1136/adc.2006.098319
 2. Lee PA, Houk CP, Ahmed SF, Hughes IA. Consensus statement on management of intersex disorders. Pediatrics. 2006;118(2):e488-e500. https://doi.org/10.1542/peds.2006-0738
 3. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.
 4. Hendrickx M, van der Have MJ. Het verhaal van Marleen Hendrickx – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106161
 5. Adema P, van der Have MJ. Het verhaal van Peggy Adema – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106109
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Alderson J, Skae M, Crowne EC. Why do parents recommend clitoral surgery? Parental perception of the necessity, benefit, and cost of early childhood clitoral surgery for congenital adrenal hyperplasia (CAH). International Journal of Impotence Research. 2023;35(1):56-60. https://doi.org/10.1038/s41443-022-00578-0
 2. Bennecke E, Werner-Rosen K, Thyen U, Kleinemeier E, Lux A, Jürgensen M, et al. Subjective need for psychological support (PsySupp) in parents of children and adolescents with disorders of sex development (dsd). Eur J Pediatr. 2015;174(10):1287-1297. https://doi.org/10.1007/s00431-015-2530-8
 3. Berry AW, Monro S. Ageing in obscurity: a critical literature review regarding older intersex people. Sexual and Reproductive Health Matters. 2022;30(1):2136027. https://doi.org/10.1080/26410397.2022.2136027
 4. Boucher NA, Alkazemi MH, Tejwani R, Routh JC. Parents of Children With Newly Diagnosed Disorders of Sex Development Identify Major Concerns: A Qualitative Study. Urology. 2022;164:218-223. https://doi.org/10.1016/j.urology.2022.01.001
 5. Caldamone A, Heloury Y, Herndon CDA, Hoebeke P, Nelson C, Wood D. Editorial. J Pediatr Urol. 2021;17(3):283. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2021.04.015
 6. Cohen-Kettenis P. Psychosocial and psychosexual aspects of disorders of sex development. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. 2010;24(2):325-334. https://doi.org/10.1016/j.beem.2009.11.005
 7. Covelli AM, Baxter NN, Fitch MI, McCready DR, Wright FC. ‘Taking Control of Cancer’: Understanding Women’s Choice for Mastectomy. Annals of Surgical Oncology. 2015;22(2):383-391. https://doi.org/10.1245/s10434-014-4033-7
 8. Delozier AM, Gamwell KL, Sharkey C, Bakula DM, Perez MN, Wolfe-Christensen C, et al. Uncertainty and Posttraumatic Stress: Differences Between Mothers and Fathers of Infants with Disorders of Sex Development. Arch Sex Behav. 2019;48(5):1617-1624. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1357-6
 9. Denberg TD, Melhado TV, Steiner JF. Patient treatment preferences in localized prostate carcinoma: The influence of emotion, misconception, and anecdote. Cancer. 2006;107(3):620-630. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cncr.22033
 10. Dessens A, Van Hoorde B. Genderontwikkeling en seksualiteit bij Differences of Sex Development. Tijdschrift voor Seksuologie. 2017;41(2).
 11. Dreger AD. What to Expect when You Have the Child You Weren’t Expecting. In: Parens E, redactie. Surgically Shaping Children: Technology, Ethics, and the Pursuit of Normality. Baltimore, MD, USA: The Johns Hopkins University Press; 2006. p. 253-266. ISBN: 9780801883057
 12. Dye H. The impact and long-term effects of childhood trauma. Journal of Human Behavior in the Social Environment. 2018;28(3):381-392. https://doi.org/10.1080/10911359.2018.1435328
 13. Ernst MM, Liao L-M, Baratz AB, Sandberg DE. Disorders of Sex Development/Intersex: Gaps in Psychosocial Care for Children. Pediatrics. 2018;142(2). https://doi.org/10.1542/peds.2017-4045
 14. Fedele DA, Kirk K, Wolfe-Christensen C, Phillips TM, Mazur T, Mullins LL, et al. Primary Caregivers of Children Affected by Disorders of Sex Development: Mental Health and Caregiver Characteristics in the Context of Genital Ambiguity and Genitoplasty. Int J Pediatr Endocrinol. 2010;2010(1):690674. https://doi.org/10.1186/1687-9856-2010-690674
 15. Feder EK. Imperatives of Normality – From “Intersex” to “Disorders of Sex Development”. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies. 2009;15(2):225-247. https://doi.org/10.1215/10642684-2008-135
 16. Hendl T, Browne TK. Is ‘gender disappointment’ a unique mental illness? Medicine, Health Care and Philosophy. 2020;23(2):281-294. https://doi.org/10.1007/s11019-019-09933-3
 17. Hughes IA, Houk C, Ahmed SF, Lee PA, Lwpes Consensus Group, Espe Consensus Group. Consensus statement on management of intersex disorders. Arch Dis Child. 2006;91(7):554-563. https://doi.org/10.1136/adc.2006.098319
 18. Karkazis K. Fixing Sex: intersex, medical authority, and lived experience. Durham, NC, USA: Duke University Press; 2008.
 19. Kessler WO, McLaughlin AP. Agenesis of penis: Embryology and management. Urology. 1973;1(3):226-229. https://doi.org/10.1016/0090-4295(73)90741-3
 20. Lee PA, Houk CP, Ahmed SF, Hughes IA. Consensus statement on management of intersex disorders. Pediatrics. 2006;118(2):e488-e500. https://doi.org/10.1542/peds.2006-0738
 21. Leemrijse C, Dulmen Sv. Genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar. Utrecht, Nederland: Nivel, Oktober 2022. ISBN 978-94-6122-769-0.
 22. Mouriquand P, Caldamone A, Malone P, Frank JD, Hoebeke P. The ESPU/SPU standpoint on the surgical management of Disorders of Sex Development (DSD). J Pediatr Urol. 2014;10(1):8-10. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2013.10.023
 23. Peters L. Hoe om te gaan met kinderen van wie het geslacht onduidelijk is. De Volkskrant. 7 april 2018, Pagina 14-16 Sect. Zaterdag. URL: https://www.volkskrant.nl/binnenland/hoe-om-te-gaan-met-kinderen-van-wie-het-geslacht-onduidelijk-is~a4590950/.
 24. Rosenberg SM, Partridge AH. Contralateral Prophylactic Mastectomy: An Opportunity for Shared Decision Making. JAMA Surgery. 2014;149(6):589-590. https://doi.org/10.1001/jamasurg.2013.5713
 25. Sandberg DE, Gardner M. Differences/Disorders of Sex Development: Medical Conditions at the Intersection of Sex and Gender. Annual Review of Clinical Psychology. 2022;18(1):201-231. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-081219-101412
 26. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.
 27. Suorsa-Johnson KI, Gardner MD, Brinkman W, Carley M, Gruppen L, Liang N, et al. A Survey of Healthcare Professionals’ Perceptions of the Decisional Needs of Parents with an Infant Born with a Disorder/Difference of Sex Development. J Pediatr Urol. 2022. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2022.09.015
 28. Timmermans S, Yang A, Gardner M, Keegan CE, Yashar BM, Fechner PY, et al. Does Patient-centered Care Change Genital Surgery Decisions? The Strategic Use of Clinical Uncertainty in Disorders of Sex Development Clinics. Journal of Health and Social Behavior. 2018;59(4):520-535. https://doi.org/10.1177/0022146518802460
 29. Vidal I, Gorduza DB, Haraux E, Gay C-L, Chatelain P, Nicolino M, et al. Surgical options in disorders of sex development (dsd) with ambiguous genitalia. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. 2010;24(2):311-324. https://doi.org/10.1016/j.beem.2009.10.004
 30. Whitehead J, Hirsch J, Rosoklija I, Goetsch Weisman A, Dungan J, Finlayson C, et al. Prenatal detection and evaluation of differences of sex development: A qualitative interview study of parental perspectives and unmet needs. Prenatal diagnosis. 2022;42(10):1332-1342. https://doi.org/10.1002/pd.6191
 31. Wisniewski AB. Psychosocial implications of disorders of sex development treatment for parents. Current Opinion in Urology. 2017;27(1):11-13. https://doi.org/10.1097/mou.0000000000000344
 32. Wolfe-Christensen C, Wisniewski AB, Mullins AJ, Reyes KJ, Austin P, Baskin L, et al. Changes in levels of parental distress after their child with atypical genitalia undergoes genitoplasty. J Pediatr Urol. 2017;13(1):32.e31-32.e36. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2016.10.024
 33. Zeliadt SB, Ramsey SD, Penson DF, Hall IJ, Ekwueme DU, Stroud L, Lee JW. Why do men choose one treatment over another? Cancer. 2006;106(9):1865-1874. https://doi.org/10.1002/cncr.21822