MISVATTINGEN#67Geen totaalverbod op medische behandelingen

 1. Medisch noodzakelijke interventies blijven mogelijk: Medisch noodzakelijke interventies zijn altijd toegestaan met toestemming van de ouders, terwijl medisch nuttige interventies leeftijds- en toestemmingsafhankelijk zijn. Nnmb’s zijn geen medisch noodzakelijke interventies en schenden fundamentele medische principes.
 2. Juridische gelijkstelling met meisjesbesnijdenis: Nnmb’s moeten juridisch worden behandeld als meisjesbesnijdenis, en cosmetische ingrepen met toestemming moeten worden beschouwd als andere cosmetische procedures.
 3. Aanpassing van leeftijdsgrenzen: De leeftijdsgrenzen voor genderbevestigende behandelingen voor trans en intersekse kinderen dienen gelijk te worden getrokken, met aandacht voor kinderen die op jonge leeftijd toestemming kunnen geven.
 4. Implementatie van ‘Comply or explain’-regel: Artsen dienen zich aan het verbod op nnmb’s te houden of moeten met bewijs komen dat een interventie noodzakelijk is. In gevallen van twijfel is gedetailleerde documentatie essentieel.
 5. Specifieke medische procedures toegestaan bij zuigelingen: Volgens een Raad van Europa-rapport zijn slechts drie medische procedures bij zuigelingen noodzakelijk: endocriene behandeling voor zoutverlies, verwijdering van streak gonads, en chirurgie bij extrofische aandoeningen. Andere behandelingen kunnen wachten tot het kind zelf een beslissing kan nemen.
 6. Toestemming voor kijkoperaties en diagnostische doeleinden: Kijkoperaties voor diagnostische doeleinden blijven toegestaan, maar eventuele nnmb’s die tijdens deze procedures worden overwogen, vallen nog steeds onder de regulering van nnmb’s.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 67

Alle noodzakelijke medische behandelingen blijven mogelijk

Gezondheidswerkers vrezen dat straks geen enkele genitale behandelingen meer mogelijk is. Dat is een misvatting: medisch noodzakelijke interventies zijn altijd mogelijk, medisch nuttige interventies worden gereguleerd op basis van leeftijd en persoonlijke consent.

Iedere medisch noodzakelijke interventie blijft mogelijk met proxy consent van de ouders, terwijl voor medisch nuttige interventies beperkingen gelden. In 5454: Argumenten van anderen dan de patiënt zelf mogen niet leiden tot een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat jong opereren grote voordelen heeft (en andere argumenten voor vroege chirurgie). staat uitgelegd wat het verschil is en welke (morele) beperkingen gelden. Nnmb’s zijn nimmer een medisch noodzakelijke interventie (zie ook 154154: Wat verstaan wordt onder medisch noodzakelijk kan in wetgeving worden vastgelegd zonder een uitputtende opsomming van medische handelingen.Het is een misvatting dat niet duidelijk is wat onder nnmb’s valt.) en door het ontbreken van de vrije en volledig geïnformeerde toestemming door de persoon zelf een schending de twee grondregels van de geneeskunde: primum non nocere 1Het belangrijkste principe (waarde) uit de medische ethiek is niet-schaden. In het Latijn wordt dit ‘primum non nocere’ genoemd, oftewel ‘als eerste niet-schaden’. Dat lijkt een helder begrip, maar in de praktijk is toch niet altijd duidelijk wat niet-schaden betekent. Het principe van niet-schaden vraagt van artsen om geen handelingen te verrichten die schadelijk zijn.
Definitie overgenomen uit de KNMG Ethische toolkit: LINK
en subsidiariteit2Subsidiariteit betekent dat je het minst ingrijpende middel moet inzetten om een bepaald doel te bereiken.
Definitie overgenomen uit de KNMG Ethische toolkit: LINK
.

Op basis van de uitgangspunten van de Brussels Collaboration on Bodily Integrity is het redelijk om

 • nnmb’s wettelijk niet anders te behandelen dan meisjesbesnijdenis (iets dat in 2005 ook al werd geconstateerd door de Amerikaanse juristen Nancy Ehrenreich en Mark Barr[2]), en
 • cosmetische ingrepen die wél met toestemming van de patiënt worden uitgevoerd, wettelijk gelijk te behandelen als andere cosmetische ingrepen.

In 152152: NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen. wordt voorgesteld de leeftijdsgrenzen voor genderbevestigende behandelingen voor trans kinderen en intersekse kinderen gelijk te trekken en rekening te houden met kinderen die al op jonge leeftijd in staat blijken vrije en volledig geïnformeerde toestemming te geven en de gevolgen daarvan goed te kunnen overzien.

Na invoering van de Wettelijke Regulering geldt comply or explain: artsen zullen zich aan het verbod moeten houden of anders op basis van evidence based medicine of deugdelijk onderzoek moeten bewijzen dat een medische interventie noodzakelijk is. Op zich is dat geen nieuwe regel (zie ook 5757: Nnmb’s hebben een experimenteel karakter en zijn daarom geen normale medische behandelingen.Het is een misvatting dat nnmb’s medische behandelingen zijn. waarin wordt besproken aan welke eisen een medische behandeling moet voldoen). Ook als niet helemaal duidelijk is of er sprake is van een medisch noodzakelijke ingreep of als er twijfel is over de geïnformeerde toestemming (het ‘grijze gebied’ – bijvoorbeeld bij vruchtbaarheidspreservatie bij kinderen, zie ook bijlage EE: Intersekse is een relatief nieuw begrip, maar vooral ook een zeer westers woord.Het is een misvatting dat het woord intersekse in alle talen bestaat.) kan gebruik worden gemaakt van de comply or explain-regeling. Het spreekt voor zich dat het ook in het belang van de betrokken gezondheidswerkers noodzakelijk is de overwegingen zo zorgvuldig mogelijk vast te leggen (zie 154154: Wat verstaan wordt onder medisch noodzakelijk kan in wetgeving worden vastgelegd zonder een uitputtende opsomming van medische handelingen.Het is een misvatting dat niet duidelijk is wat onder nnmb’s valt. voor meer informatie over ‘het grijze gebied’ en comply or explain).

Drie situaties waarin een medische behandeling op zeer jonge leeftijd is toegestaan

In een rapport uit 2017 dat geschreven is in opdracht van de commissie bio-ethiek van de Raad van Europa, schrijven de auteurs:

Wat betreft de wetenschappelijke vraag of ingrijpen noodzakelijk is, zijn er slechts drie medische procedures waarvan is vastgesteld dat zij bij sommige zuigelingen aan dat criterium voldoen: (1) toediening van een endocriene behandeling om fataal zoutverlies bij sommige zuigelingen te voorkomen, (2) vroegtijdige verwijdering van streak gonads 3Bindweefselstrengen die zich bevinden op de plaats waar anders de gonaden zich zouden bevinden. bij kinderen met gonadale dysgenese, en (3) chirurgie in zeldzame gevallen van extrofische aandoeningen waarbij organen uit de buikwand steken of die de uitscheiding belemmeren.[3]

Alle andere behandelingen kunnen worden uitgesteld tot het kind oud genoeg zelf te beslissen of de behandeling wenselijk is; geen enkel onderzoek heeft bevestigd dat er een evenwicht bestaat tussen “gendernormaliserende” ingrepen in de zuigelingenleeftijd en de voordelen hiervan op lange termijn[3]. Langetermijnonderzoek ontbreekt zelfs al decennialang[1].

Kijkoperaties

Ook kijkoperaties die noodzakelijk zijn voor het bepalen van een diagnose blijven mogelijk. Nnmb’s waartoe besloten wordt tijdens een kijkoperatie zijn uiteraard nog steeds geen medisch noodzakelijke interventie en moeten niet anders worden beschouwd dan andere nnmb’s.

Standpunt NNID

Genitale operaties of behandelingen hoeven niet te worden verboden; nnmb’s moeten wel wettelijk gereguleerd worden

NNID bestrijdt alleen een specifiek type behandelingen: behandelingen die kunnen worden uitgesteld tot een kind zelf vrije en geïnformeerde toestemming kan geven – hetgeen overigens meer behandelingen omvat dan alleen genitale operaties. Noodzakelijke genitale operaties en kijkoperaties die alleen de diagnostiek dienen blijven mogelijk. Op het moment dat een kind oud genoeg is om zelf vrije en volledig geïnformeerde toestemming te geven, kan iedere geslachtsbevestigende behandeling worden uitgevoerd.

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Bangalore Krishna K, Kogan BA, Mazur T, Hoebeke P, Bogaert G, Lee PA. Individualized care for patients with intersex (differences of sex development): part 4/5.Considering the Ifs, Whens, and Whats regarding sexual-reproductive system surgery. J Pediatr Urol. 2021;17(3):338-345. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2021.02.011
 2. Ehrenreich N, Barr M. Intersex surgery, female genital cutting, and the selective condemnation of” cultural practices”. Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review. 2005;40:71-140.
 3. Zillén K, Garland J, Slokenberga S. The Rights of Children in Biomedicine: Challenges posed by scientific advances and uncertainties. Strasbourg, France: Commissioned by the Committee on Bioethics for the Council of Europe, 11 January 2017.