MISVATTINGEN#50Mensenrechten in de zorg

 1. Mensenrechten in medische context: Mensenrechten zijn relevant en bindend in medische kwesties, zoals de behandeling van intersekse personen, zowel voor gezondheidswerkers als voor de maatschappij.
 2. Internationaal recht en mensenrechten: Volgens internationaal recht is het faciliteren en uitvoeren van niet-noodzakelijke medische behandelingen zonder geïnformeerde toestemming bij intersekse personen een ernstige schending van mensenrechten.
 3. Mensenrechtenschendingen niet alleen ‘medische kwesties’: Mensenrechtenschendingen in een medische omgeving kunnen niet worden afgedaan als louter medische kwesties, gezien de ernstige gevolgen.
 4. Maatschappelijke normen en medische praktijken: De praktijk waarbij gezondheidswerkers en ouders menen dat zij zelfstandig besluiten kunnen nemen over de behandeling van intersekse kinderen, wordt steeds meer gezien als problematisch en tegenstrijdig met maatschappelijke normen.
 5. Noodzaak van maatschappelijke verandering: De behandeling van intersekse kinderen weerspiegelt een maatschappelijk probleem van uitsluiting, waarbij de maatschappij, en niet het individuele kind, moet veranderen. Schendingen van mensenrechten in de medische context zijn dus relevant voor de gehele maatschappij.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 50

Mensenrechten zijn ook relevant voor medische kwesties

Sommige mensen denken dat een discours over mensenrechten dat gericht is op de medische praktijken van intersekse irrelevant is, omdat DSD een medische kwestie is. Maar dat klopt niet, ook binnen de zorg zijn mensenrechten relevant.

Dit misverstand kan op twee manieren worden benaderd. In beide gevallen zal blijken dat het mensenrechtendiscours relevant is en niet genegeerd kan worden.

Bekeken vanuit het internationaal recht

Nederland is door tal van Europese en internationale verdragen gebonden aan het discours van mensenrechten.1Relevante verdragen zijn o.a. het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Europees Sociaal Handvest, Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het VN-kinderrechtenverdrag, het VN-Verdrag tegen Foltering, het VN-Vrouwenrechtenverdrag, VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Dat geldt zowel voor gezondheidswerkers als voor de rest van de maatschappij. Een nog steeds groeiend aantal instanties2 Bijvoorbeeld de VN Mensenrechtencommissaris [10 , 15 , 20], World Health Organization (WHO) [16], de VN-Special Rapporteur on Health [2 , 11 , 17], de VN-Special Rapporteur on Torture [3], de VN-Special Rapporteur on Privacy [4], het VN-comité tegen Foltering[7], het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten [6], het VN-kinderrechtencomité[5], het VN Vrouwenrechtencomité [12 , 13], de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa [9 , 14] en het Europees Parlement[19]. Voorts hebben 52 landen, waaronder Nederland en België, tijdens de 48ste sessie van de VN Mensenrechtenraad in een gezamenlijke verklaring opgeroepen intersekse mensen te beschermen tegen diverse vormen van discriminatie en haatmisdrijven, en tegen de schending van de lichamelijke integriteit door nnmb’s[3]. In Nederland heeft de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme zich in een brief aan de minister van VWS en aan de minister van OCW uitgesproken voor een wettelijk verbod op non-consensuele, niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen en volwassenen [1]. De website intersexrights.org geeft een overzicht van de uitspraken van deze instanties: https://intersexrights.org stelt dat het faciliteren en uitvoeren van nnmb’s een ernstige schending van de mensenrechten is als de vrije, volledig geïnformeerde toestemming van de intersekse persoon ontbreekt. Steeds vaker wordt in dergelijke documenten gewezen op de strafbaarheid van deze schendingen en opgeroepen tot vervolging van de daders en genoegdoening voor de slachtoffers[3 , 19].

Schendingen van de mensenrechten in een medische omgeving kunnen daarom niet worden afgedaan als ‘een medische kwestie’.

Bekeken vanuit maatschappelijke normen

Gezondheidswerkers vinden, naar hun standaarden, dat de geboorte van een intersekse kind een probleem oplevert dat de ouders en artsen samen, vinden ze zelf, moeten oplossen [8 , 18]. Niet als een gemeenschap, maar als een soort geheim genootschap dat onafhankelijk van de gemeenschap handelt. Daarom willen sommige gezondheidswerkers niet dat de gemeenschap zich daarmee bemoeit. Daarom denken artsen dat alleen zij kunnen bepalen of er een probleem is, terwijl een steeds groter deel van de gemeenschap zegt dat er geen probleem is.

Daarmee zeggen ouders en gezondheidswerkers dat een intersekse kind eerst door medische hoepels moet springen voordat het als man of vrouw volwaardig lid kan worden van de samenleving. Hiermee wordt het kind als het probleem gezien, of op zijn minst gesteld dat het kind een probleem heeft. Maar in werkelijkheid heeft de maatschappij een probleem doordat het een klein deel van de mensheid uitsluit van het man- of vrouw-zijn, terwijl vaststaat dat er geen standaard-man of standaard-vrouw bestaat. Het is de maatschappij die moet veranderen, niet het kind

Een pasgeboren intersekse kind lijkt misschien nog nauwelijks lid te zijn van een gemeenschap, maar verdient het beschermd te worden door de gehele maatschappij. Dat is ook wettelijk vastgelegd – dat is de reden waarom Nederland al eerder op de vingers is getikt door VN-comités (zie 147147: Er zijn goede redenen om nnmb’s wettelijk te reguleren.Het is een misvatting dat er geen specifieke reden is om nu tot regulering van nnmb’s te komen..

Ook hierom kunnen schendingen van de mensenrechten in een medische omgeving niet worden afgedaan als ‘een medische kwestie’.

Standpunt NNID

Mensenrechtenschendingen kunnen niet worden afgedaan als een ‘medische kwestie’

Intersekserechten zijn mensenrechten. Als medici die rechten schenden, kunnen die schendingen niet worden afgedaan als een ‘medische kwestie’.

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Baldewsingh R. Wettelijk verbod non-consensuele, niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen en volwassenen, 14 april 2023 – 2023-0000205124. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties – Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Koninksrijksrelaties. Den Haag: Bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, 2023.
 2. Cannataci JA. Report of the Special Rapporteur on the right to privacy: Artificial intelligence and privacy, and children’s privacy. United Nations, 25 jan 2021. Rapport Nr. A/HRC/46/37.
 3. Committee against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Concluding observations on the seventh periodic report of the Netherlands*. CAT/C/NLD/CO/7. United Nations, 18 december 2018.
 4. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Concluding observations on the sixth periodic report of the Netherlands*. United Nations, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 6 July 2017. ISBN E/C.12/NLD/CO/6.
 5. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding observations on the sixth periodic report of the Netherlands. United Nations, 18 November 2016. ISBN CEDAW/C/NLD/CO/6.
 6. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Committee on the Rights of the Child. Joint general recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices. Genf, Schweiz: United nations, 14 Nov 2014. ISBN CEDAW/C/GC/31 – CRC/C/GC/18.
 7. Committee on the Rights of the Child. Concluding observations on the the combined fifth and sixth periodic reports of the Netherlands*. CRC/V/NLD/CO/5-6. United Nations, 11 february 2022.
 8. Cools M, Simmonds M, Elford S, Gorter J, Ahmed SF, D’Alberton F, et al. Response to the Council of Europe Human Rights Commissioner’s Issue Paper on Human Rights and Intersex People. European urology. 2016. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2016.05.015
 9. European Parliament. Resolution of 14 February 2019 on The rights of intersex people (2018/2878(RSP). Brussels, Belgium: European Parliament, 2017.
 10. ILO, OHCHR, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, et al. Joint Statement of 12 UN organisations: Ending violence and discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people2015 September.
 11. Méndez JE. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Human Rights Council United Nations, Twenty-second session. Report. United Nations Human Rights Council, 02/01/2013 2013. ISBN A/HRC/22/53.
 12. Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Resolution 1952 (2013) – Children’s right to physical integrity. Strasbourg: Raad van Europa, 2013.
 13. Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Resolution 2191 (2017) – Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people. Strasbourg: Raad van Europa, 2017.
 14. Permanent Mission of Austria in Geneva. Joint Statement on the Human Rights of Intersex Persons; United Nations Human Rights Council 48th session, Geneva, Switzerland: Permanent Mission of Austria in Geneva; 2021 [geraadpleegd 4 October 2021]. 4 October 2021. URL: https://www.bmeia.gv.at/oev-genf/speeches/alle/2021/10/united-nations-human-rights-council-48th-session-joint-statement-on-the-human-rights-of-intersex-persons/.
 15. Pūras D. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. United Nations, General Assembly, 30 juli 2015. Rapport Nr. A/70/213.
 16. Pūras D. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. United Nations, General Assembly, 4 april 2016. Rapport Nr. A/HRC/32/33.
 17. Pūras D. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. United Nations, General Assembly, 28 March 2017. Rapport Nr. A/HRC/35/21.
 18. Wolffenbuttel KP, Hoebeke P. Open letter to the Council of Europe. J Pediatr Urol. 2018;14(1):4-5. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2018.02.004
 19. Zeid Ra’ad Al Hussein. Opening remarks by Zeid Ra’ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights at the Expert meeting on ending human rights violations against intersex persons, [Press release]. United Nations; 2015 [bewerkt 16 sept 2015; geraadpleegd 19 sept 2015]. URL: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16431&LangID=E#sthash.TTMfNnJr.dpuf.
 20. Zeid Ra’ad Al Hussein. Statement by UN High Commissioner at opening of the thirtieth session of Human Rights Council: United Nations; 2015 [bewerkt 30 september; geraadpleegd 3 oktober 2015]. URL: http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/A6E1EE722FB13A46C1257EC00035556B?OpenDocument.