MISVATTINGEN#39In de natuur

  • Voorkomen van intersekse in de natuur: Intersekse is een natuurlijk verschijnsel dat niet alleen bij mensen voorkomt, maar ook in het dierenrijk. Het werd voor het eerst bestudeerd bij dieren en is in de vrije natuur toegenomen door milieuvervuiling, met name door vervuilende chemicaliën die hormonale effecten hebben.
  • Geen ‘normalisering’ bij dieren: In tegenstelling tot mensen, worden intersekse dieren in de natuur niet ‘genormaliseerd’ naar mannelijke of vrouwelijke normen. Dit is los van de sociale constructies die bij mensen aan intersekse en sekse zijn verbonden.
  • Sociale constructie van intersekse bij mensen: Het feit dat intersekse dieren niet worden genormaliseerd, terwijl dit bij mensen wel gebeurt, benadrukt dat intersekse bij mensen is geëvolueerd tot een sociale constructie met specifieke maatschappelijke verwachtingen en eisen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 39

Intersekse komt ook in de natuur voor

Wie denkt dat intersekse alleen bij mensen voorkomt, heeft het mis. Ook in de natuur is intersekse al lang een bekend verschijnsel. Daar komt het door vervuiling zelfs steeds vaker voor. Maar ‘normaliseren’ komt alleen bij mensen voor.

Natuurlijk komt intersekse wel in de natuur voor – de man die het begrip intersekse voor het eerst heeft gebruikt, Richard Goldschmidt, deed dat juist in onderzoek bij dieren[1].

Als biologen over intersekse spreken, is dat meestal ontdaan van de sociale constructies die in de maatschappij aan intersekse (en sekse) zijn toegevoegd. Intersekse dieren hoeven daarom niet te worden ‘genormaliseerd’ naar mannetjes- of vrouwtjesdieren.1Wellicht met uitzondering van huisdieren, maar dat komt door de ‘vermenselijking’ van huisdieren. Uiteraard zijn mensen ook deel van de natuur, maar juist door de invloed van de mens komt intersekse steeds vaker voor bij dieren in de vrije natuur. Doordat oppervlaktewater steeds meer vervuild raakt met chemicaliën die lijken op vrouwelijke hormonen, zien biologen een grote toename van vervrouwelijking van vissen. Daarnaast is intersekse bij koeien, geiten en varkens al eeuwenlang bekend.2Google Scholar verwijst naar tal van wetenschappelijke artikelen over intersekse dieren: LINK

Dat intersekse dieren niet ‘genormaliseerd’ worden en intersekse mensen wél, laat zien dat er een belangrijk verschil bestaat tussen het biologische begrip en het sociologische begrip; intersekse is een sociale constructie geworden waarbij eisen aan mensen worden gesteld, die niet aan dieren worden gesteld (zie 1111: Sekse is niet (alleen) biologisch.Het is een misvatting dat intersekse (alleen maar) biologisch is. en 9797: Sekse is, net als gender, een sociale constructie.Het is een misvatting dat sekse niet sociaal geconstrueerd is.).

Standpunt NNID

Lichamen van intersekse mensen zijn goed zoals ze zijn

Op het spectrum dat sekse is kan intersekse overal voorkomen. Intersekse behoeft geen correctie.

Wat mensen zeggen


  • KOP
    Citaal.[a]
    — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
  1. Goldschmidt R. Intersexuality and the endocrine aspect of sex. Endocrinology. 1917;1(4):433-4