MISVATTINGEN#32Verschillende ervaringen

  1. Unieke ervaringen en identiteiten: Elke intersekse persoon heeft unieke ervaringen en identiteiten, variërend in fysieke kenmerken, gender, seksuele oriëntatie, etniciteit en politieke overtuigingen.
  2. Diversiteit en intersectionaliteit: De interseksegemeenschap is divers, en veel leden ervaren meerdere vormen van marginalisatie. Het erkennen van intersectionaliteit binnen de gemeenschap is cruciaal.
  3. Focus op hoofddoelen: Terwijl diversiteit en inclusiviteit belangrijk zijn, moet de focus op de hoofddoelen van de intersekse-activisme, zoals de principes in de Verklaring van Malta, behouden blijven.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 32

Ieders doorleefde ervaring is anders

Iedere intersekse persoon is anders, dat geldt voor tal van aspecten.

Diversiteit

Er is een grote diversiteit binnen de interseksegemeenschap. Dat geldt voor zowel fysieke aspecten (zie 121121: Geen enkele doorleefde ervaring is gelijk, iedere intersekse persoon ervaart en beschrijft de gevolgen van intersekse anders.Het is een misvatting dat alle intersekseverhalen gelijk zijn.) als voor de identiteit van intersekse personen, inclusief genderidentiteit en seksuele oriëntatie (zie 2020: Ook intersekse mensen hebben een seksuele oriëntatie en een genderidentiteit & -genderexpressie.Het is een misvatting dat intersekse niets te maken heeft met seksualiteit en genderidentiteit., 108108: De interseksegemeenschap kent een grote diversiteit, ook in seksuele oriëntatie en genderidentiteit & genderexpressie.Het is een misvatting dat intersekse mensen ook homo, lesbisch, bi, of trans zijn., en 109109: De interseksegemeenschap kent een grote diversiteit in genderidentiteit & genderexpressie.Het is een misvatting dat intersekse mensen non-binair zijn.), kleur (zie ook 119119: De interseksegemeenschap is divers, maar er ontbreken belangrijke groepen.Het is een misvatting dat bijna alle intersekse mensen wit en vrouw zijn.), politieke over­tuiging enzovoort. Maar het geldt ook voor hun ervaringen met, bijvoorbeeld, gezondheidswerkers, scholen, werk (zie 105105: Intersekse mensen worden gepest, gediscrimineerd, en buitengesloten.Het is een misvatting dat intersekse mensen niet gepest, gediscrimineerd, buitengesloten, en aangevallen worden.). Ook zal niet iedereen negatieve ervaringen hebben (zie 2424: De meeste intersekse mensen hebben gelukkig geen nnmb meegemaakt.Het is een misvatting dat alle intersekse kinderen geopereerd zijn of meerdere operaties hebben gehad.), maar als er negatieve ervaringen zijn, dan zijn die vaak heel erg negatief (zie 3434: Intersekse mensen moeten hun ervaringen kunnen delen.Het is een misvatting dat nu alleen de mensen die zich ernstig beschadigd voelen van zich laten horen.). Wel komt het regelmatig voor dat intersekse niet de enige reden is waarom iemand discriminatie ondervindt (zie 107107: De gevolgen van intersekse worden versterkt als de persoon deel uitmaakt van meer dan één achtergestelde minderheid.Het is een misvatting dat intersekse op zichzelf staat.).

Intersectionaliteit

Veel intersekse personen behoren tot meer dan één gemarginaliseerde groep. Het stapelen van de effecten wordt kruispuntdenken of intersectionaliteit genoemd. Het is belangrijk dat intersectionaliteit erkend wordt binnen de interseksegemeenschap, vooral door het niet uitsluiten van mensen die een andere intersekse-ervaring hebben dan de meerderheid. Tegelijk moet worden voorkomen dat door verbreding het realiseren van de hoofddoelen van de interseksegemeenschap, zoals vastgelegd in bijvoorbeeld de Verklaring van Malta, in gevaar komt.

Standpunt NNID

Er zijn zoveel doorleefde ervaringen als er intersekse mensen zijn

De diversiteit binnen de interseksegemeenschap moet worden erkend, inclusief de intersectionaliteit die veel leden van de gemeenschap ervaren als zij lid zijn van meer dan één gemarginaliseerde groep. Deze intersectionaliteit leidt tot verbreding en kan leiden tot vertraging en vervaging, daarom is het belangrijk het doel van de interseksegemeenschap voor ogen te blijven houden.

Wat mensen zeggen


  • Wel of niet volledig biologisch vrouw
    Voor mij vind ik het lastig om mezelf goed te vinden in de term intersekse, omdat ik in heel veel stukken of de gesprekken niet het stukje van MRK of MRKH goed kan terugvinden. Dat is een stukje in mezelf en ik merkte als voorzitter van de stichting dat ik dat bij heel veel vrouwen zag, omdat zij, en ik misschien zelf ook, zich in eerste instantie wel echt vrouw voelen. Daar zit dan een stukje wat niet helemaal met elkaar rijmt. In de biologische omschrijving of in de biologieboeken zijn we geen volledig vrouw omdat we de baarmoeder en de vagina missen, maar voor de rest zijn we volledig vrouw en voelen we ons vrouw. Het is heel lastig om die overbrugging te maken.[a]
    — Ellen Weisscher – 2023
  1. Weisscher E, van der Have MJ. Het verhaal van Ellen Weisscher – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106123
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma