MISVATTINGEN#13Genderneutraal opvoeden

 1. Registratie en Opvoeding: De Verklaring van Malta adviseert intersekse kinderen te registreren als vrouwelijk of mannelijk. Maar kinderen kunnen zich anders identificeren als ze opgroeien. Er moet een eenvoudige procedure zijn waarmee personen hun geslacht kunnen wijzigen in verschillende opties.
 2. Sociale vs. Medische Aanpak: Ouders en gezondheidswerkers maken zich vaak zorgen over de fysieke kenmerken van intersekse kinderen. Deze zorgen zijn echter vaak gebaseerd op ongegronde angsten en misvattingen. De nadruk moet liggen op een sociale aanpak in plaats van een medische.
 3. Wijziging Geslachtsregistratie: Het proces voor het wijzigen van de geslachtsregistratie moet toegankelijk en onbelemmerd zijn. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om dit te doen, ongeacht leeftijd of lichaam. Idealiter zou de overheid geslachtsregistratie volledig moeten afschaffen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 13

Intersekse kinderen hoeven niet genderneutraal te worden opgevoed

Een telkens terugkerende misvatting zegt dat de maatschappij nog niet klaar is voor kinderen die genderneutraal worden opgevoed en dat daarom nnmb’s noodzakelijk zijn. Afgezien van het feit dat de maatschappij juist steeds meer openstaat voor non-binaire personen, zegt niemand dat intersekse kinderen genderneutraal moeten worden opgevoed. De internationale intersekseorganisaties zeggen in de Verklaring van Malta zelfs dat intersekse kinderen het geslacht man of vrouw moeten worden toegekend en dat gewacht moet worden met geslachtsbevestigende behandelingen tot het kind oud genoeg is daar zelf over te beslissen.

Alle internationale intersekseorganisaties zeggen dat intersekse kinderen het geslacht man of vrouw moet worden toegekend en ook zodanig moeten worden opgevoed.1 In de Verklaring van Malta, opgesteld door 30 internationale intersekseorganisaties, staat: “[Eist] dat intersekse kinderen als vrouwelijk of mannelijk worden geregistreerd, in het besef dat zij, zoals alle mensen, kunnen opgroeien om zich met een ander geslacht of een ander gender te identificeren. [Eist] dat geslachts- of gendersclassificaties op verzoek van de betrokkenen via een eenvoudige administratieve procedure kunnen worden gewijzigd. Alle volwassenen en bekwame minderjarigen moeten kunnen kiezen tussen vrouwelijk (V), mannelijk (M), non-binair of meervoudige opties. In de toekomst mag, net als bij ras of godsdienst, geslacht of sekse voor niemand een categorie zijn op geboorteakten of identificatiedocumenten.”
Voor de gehele verklaring zie: https://www.seksediversiteit.nl/basis/verklaring-van-malta/
Daar is geen operatie voor nodig, want het gaat niemand iets aan wat je in je onderbroek hebt.2Bij ouders, maar ook bij gezondheidswerkers, leeft regelmatig de vrees dat het genitaal van kinderen een probleem zou kunnen opleveren als het kind in de kinderopvang een schone luier krijgt of als op school blijkt dat een jongetje niet staand kan plassen. Maar zij kunnen niet aangeven waar die overtuiging op gebaseerd is, behalve de angst bij ouders. Dat laatste maakt dat er sprake is van een probleem dat een serieuze aanpak vereist – maar dat is dan een sociale aanpak, niet een medische. Overigens is de angst van ouders eerder te verklaren uit wat zij van artsen te horen krijgen (een machtsmechanisme dat de Franse socioloog en cultuurtheoreticus Pierre Bourdieu symbolisch geweld (violence symbolique)  noemt[1 , 2], dat deel uitmaakt van zijn ideeën over culturele reproductie en dat verwant is met het begrip verborgen curriculum dat in voetnoten 149 en 731 wordt beschreven), en uit de onjuiste gedachte van de ouders dat de wereld om hun kind draait en ieders aandacht permanent op hun kind gericht is (een psychologisch verschijnsel dat het spotlight-effect wordt genoemd[4 , 5]). De angst van de ouders wordt mogelijk nog versterkt doordat zij ten onrechte denken dat andere mensen hun emotionele problemen ‘kunnen zien’ – de zogenaamde illusie van transparantie[3 , 6]. Wel moeten ouders openstaan voor signalen van hun kind dat het misschien in een andere genderidentiteit (inclusief non-binair) wil leven, en mag de overheid het wijzigen van de geslachtsregistratie op geen enkele wijze 3Op geen enkele wijze’ in de betekenis:
a) dat wijziging van de geslachtsregistratie open moet staan voor iedereen, ongeacht leeftijd en ongeacht lichaam,
b) dat behalve uit man en vrouw ook kan worden gekozen voor de optie ‘niet opgegeven/niet bekend’ (ook bekend als ‘X’),
c) dat de oude geslachtsregistratie onzichtbaar is in de overheidsadministratie (bij voorkeur door het opstellen van een nieuwe geboorteakte),
d) dat geen medische verklaring wordt gevraagd, en
e) dat wijziging van de geslachtsregistratie geen gang naar de rechter vraagt, maar een kosteloze eenvoudige, administratieve handeling is die zo vaak als de aanvrager dat wil kan worden herhaald.
Om te voorkomen dat geslachtsregistratie door anderen dan de overheid de aanvrager blijft confronteren met het eerder geregistreerde geslacht, moet worden bepaald dat sekse en gender beschermde persoonsgegevens zijn. Nog beter is het om de geslachtsregistratie door de overheid af te schaffen.
, 4Ieder argument voor het zichtbaar houden van de gewijzigde geslachtsregistratie, of voor het in stand houden van de geslachtsregistratie door de overheid in het algemeen, is uiteindelijk gebaseerd op het onderscheid maken tussen man en vrouw zonder dat daar een deugdelijke grond voor bestaat. Met andere woorden: gebaseerd op discriminatie. in de weg staan.

Standpunt NNID

Intersekse kinderen hoeven niet genderneutraal te worden opgevoed

Aan intersekse kinderen moet het geslacht man of vrouw worden toegekend en zij moeten ook als zodanig worden opgevoed. Een maatschappij die alle mensen werkelijk gelijkwaardig behandelt is een belangrijk streven, maar het is niet de taak van intersekse kinderen om hier het voortouw in te nemen.

Wat mensen zeggen


 • In Nederland
  Ook in de Nederlandse maatschappij staat lang niet iedereen ervoor open dat hun kind genderneutraal opgroeit. Dan kunnen we wel met zijn allen hard roepen dat het helemaal niet erg is als je er anders dan gemiddeld uitziet. Dat vind ik ook echt. Maar in de praktijk willen ouders, en ook kinderen zelf, vaak niet anders dan anderen zijn. [a]
  — Barbara Kortmann (kinderuroloog) – 2021

 • Buitenlands echtpaar
  Of stel je een buitenlands echtpaar met een ander man- en vrouwbeeld voor. Genderneutraal opvoeden kan nog niet in elke cultuur: een kind kan daardoor in de problemen komen. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk niet het kind, maar de maatschappij veranderen. [b]
  — Hedi Claahsen (kinderendocrinoloog) – 2017

 • Intersekseorganisaties vragen iets anders
  Uit de Verklaring van Malta, in 2013 opgesteld door 30 intersekse organisaties uit vijf werelddelen: [Wij eisen van overheden:] Registratie van intersekse kinderen als vrouwen of mannen, met het besef dat als zij opgroeien zij zich net als alle mensen kunnen identificeren met een andere sekse of gender. [c]
  — 30 Internationale intersekse organisaties – 2013
 1. Hulshof A. Kinderen met een onduidelijk geslacht: soms is vroeg opereren beter dan niets doen: Interview Kinderuroloog Barbara Kortmann, Trouw Amsterdam, Nederland2021 [bewerkt 24 februari 2021; geraadpleegd 26 maart 2021 2021]. 24 februari 2021. URL: https://www.trouw.nl/zorg/kinderen-met-een-onduidelijk-geslacht-soms-is-vroeg-opereren-beter-dan-niets-doen~b5f57d61/
 2. Oosterom R. ‘De eerste reflex van ouders is vaak: Dokter, kunt u het goed maken?’. Trouw. 27 juli 2017, Pagina 7 Sect. Vandaag. URL: https://www.trouw.nl/samenleving/voor-interseksuelen-gaat-het-hokje-man-vrouw-niet-op-~ac3a7008/.
 3. Derde Internationale Intersekse Forum. Verklaring van Malta: Nederlands Netwerk Intersekse/DSD; 2013 [geraadpleegd 15 juni 2014]. 3 december 2013. URL: https://www.seksediversiteit.nl/basis/verklaring-van-malta/.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Bourdieu P. Distinction A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA, USA: Harvard University Press; 1984. ISBN: 0-674-21277-0
 2. Bourdieu P, Passeron J-C. Reproduction in Education, Society and Culture. Theory, Culture & Society, Featherstone M, reeksredactie. London, UK: Sage Publications; 1990 (1977). ISBN: 0-8039-8320-4
 3. Brown MA, Stopa L. The spotlight effect and the illusion of transparency in social anxiety. Journal of Anxiety Disorders. 2007;21(6):804-819. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2006.11.006
 4. Gilovich T, Medvec VH, Savitsky K. The spotlight effect in social judgment: An egocentric bias in estimates of the salience of one’s own actions and appearance. Journal of Personality and Social Psychology. 2000;78:211-222. https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.2.211
 5. Gilovich T, Savitsky K. The Spotlight Effect and the Illusion of Transparency: Egocentric Assessments of How We Are Seen by Others. Current Directions in Psychological Science. 1999;8(6):165-168. https://doi.org/10.1111/1467-8721.00039
 6. Gilovich T, Savitsky K, Medvec VH. The illusion of transparency: Biased assessments of others’ ability to read one’s emotional states. Journal of Personality and Social Psychology. 1998;75:332-346. https://doi.org/10.1037/0022-3514.75.2.332