MISVATTINGEN#BInstanties en Verdragen

 1. Mensenrechten als Internationaal Recht: Mensenrechtenverdragen, eenmaal geratificeerd door een land, worden onderdeel van het internationaal recht waaraan dat land zich moet houden. Nationale wetten mogen niet in strijd zijn met deze verdragen.
 2. NNID Standpunten: De standpunten van NNID zijn gebaseerd op diverse internationale en transnationale verdragen die Nederland heeft ondertekend en geratificeerd, wat betekent dat alle partijen bindend zijn aan de afspraken binnen deze verdragen.
 3. Relevante Verdragen: Belangrijke verdragen voor de emancipatie en bescherming van intersekse mensen omvatten het Handvest van de grondrechten van de EU, het Europees Sociaal Handvest, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en verschillende VN-verdragen waaronder die tegen Foltering en voor de Rechten van Vrouwen en Mensen met een Handicap.
 4. Internationale Instanties: Verschillende internationale instanties, waaronder de VN Mensenrechtencommissaris, WHO, en diverse VN-Special Rapporteurs en comités, hebben zich uitgesproken over de rechten van intersekse personen en het uitvoeren van nnmb’s.
 5. Specifieke Aanbevelingen en Verklaringen: Er zijn specifieke aanbevelingen en verklaringen gericht op landen zoals Nederland, België en Duitsland, en van diverse andere internationale instanties, die pleiten voor de bescherming van intersekse mensen tegen discriminatie en voor het verbod op nnmb’s.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

Appendix B

Relevante instanties en verdragen

Mensenrechten zijn geen ‘ideeën’ die ter plekke worden verzonnen. Ze zijn het resultaat van ethische overwegingen die geaccepteerd zijn door tal van instanties en die zijn vast gelegd in internationale en transnationale verdragen. Als dergelijke verdragen eenmaal door een land zijn geratificeerd zijn, maken ze deel uit van het internationaal recht waar dat land zich aan moet houden.

Mensenrechtenverdragen

(Oorspronkelijk Voetnoot 187 – hoofdstuk 5050: Mensenrechtenschendingen kunnen niet worden afgedaan als een ‘medische kwestie’.Het is een misvatting dat een discours over mensenrechten dat gericht is op de medische praktijken van intersekse irrelevant is, omdat DSD een medische kwestie is..)

De standpunten van NNID zijn gebaseerd op verschillende internationale en transnationale verdragen die Nederland heeft ondertekend en  geratificeerd. Verdragen zijn onderdeel van internationaal recht en bindend. Dat betekent dat alle partijen zich aan de afspraken houden. Nationale wetten mogen niet in tegenspraak zijn met internationale verdragen. Als het nodig is moeten overheden hun nationale wetten aanpassen voorafgaand aan of tegelijkertijd met de ratificatie van een verdrag.1Die laatste vier zinnen staat op de website van de Rijksoverheid: LINK

De standpunten van NNID en de roep om een Wettelijke Regulering is dan ook niets meer dan een oproep aan de overheid om zich aan de afspraken te houden.

Relevante verdragen voor de emancipatie en bescjerming van intersekse mensen zijn:

Instanties

(Oorspronkelijk Voetnoot 188 – hoofdstuk 5050: Mensenrechtenschendingen kunnen niet worden afgedaan als een ‘medische kwestie’.Het is een misvatting dat een discours over mensenrechten dat gericht is op de medische praktijken van intersekse irrelevant is, omdat DSD een medische kwestie is.)

 • VN Mensenrechtencommissaris [9 , 14 , 18], LINK
 • World Health Organization (WHO) [15], LINK
 • VN-Special Rapporteur on Health [2 , 10 , 16], LINK
 • VN-Special Rapporteur on Torture [3], LINK
 • VN-Special Rapporteur on Privacy [4], LINK
 • VN-comité tegen Foltering[7], LINK
 • VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten [6], LINK
 • VN-kinderrechtencomité[5], LINK
 • VN Vrouwenrechtencomité [11 , 12], LINK
 • Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa [8 , 13], LINK
 • Europees Parlement[17]. LINK
 • Voorts hebben 52 landen, waaronder Nederland en België, tijdens de 48ste sessie van de VN Mensenrechtenraad in een gezamenlijke verklaring opgeroepen intersekse mensen te beschermen tegen diverse vormen van discriminatie en haatmisdrijven, en tegen de schending van de lichamelijke integriteit door nnmb’s[3].
 • In Nederland heeft de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme zich in een brief aan de minister van VWS en aan de minister van OCW uitgesproken voor een wettelijk verbod op non-consensuele, niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen en volwassenen [1]. LINK

Andere internationale instanties die zich hebben uitgelaten over het uitvoeren van nnmb’s en/of de rechten van intersekse personen zijn:

ACHPR (African Commission on Human and Peoples’ Rights), CCPR: (Human Rights Committee – International Covenant on Civil and Political Rights), CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination), COE (Council of Europe), ILO (International Labour Organization), OAS (Organization of American States), SPT (Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women), UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS), UNDP (United Nations Development Programme), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNFPA (United Nations Population Fund), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), UNICEF (United Nations Children’s Fund), UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), WFP (World Food Programme)

De website intersexrights.org geeft een overzicht van de uitspraken van deze instanties.

 • Uitspraken gericht op Nederland: LINK
 • Uitspraken gericht op België: LINK
 • Uitspraken gericht op Duitsland: LINK

Standpunt NNID

Kop2

tekst

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Baldewsingh R. Wettelijk verbod non-consensuele, niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen en volwassenen, 14 april 2023 – 2023-0000205124. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties – Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Koninksrijksrelaties. Den Haag: Bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, 2023.
 2. Cannataci JA. Report of the Special Rapporteur on the right to privacy: Artificial intelligence and privacy, and children’s privacy. United Nations, 25 jan 2021. Rapport Nr. A/HRC/46/37.
 3. Committee against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Concluding observations on the seventh periodic report of the Netherlands*. CAT/C/NLD/CO/7. United Nations, 18 december 2018.
 4. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Concluding observations on the sixth periodic report of the Netherlands*. United Nations, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 6 July 2017. ISBN E/C.12/NLD/CO/6.
 5. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding observations on the sixth periodic report of the Netherlands. United Nations, 18 November 2016. ISBN CEDAW/C/NLD/CO/6.
 6. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Committee on the Rights of the Child. Joint general recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices. Genf, Schweiz: United nations, 14 Nov 2014. ISBN CEDAW/C/GC/31 – CRC/C/GC/18.
 7. Committee on the Rights of the Child. Concluding observations on the the combined fifth and sixth periodic reports of the Netherlands*. CRC/V/NLD/CO/5-6. United Nations, 11 february 2022.
 8. European Parliament. Resolution of 14 February 2019 on The rights of intersex people (2018/2878(RSP). Brussels, Belgium: European Parliament, 2017.
 9. ILO, OHCHR, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, et al. Joint Statement of 12 UN organisations: Ending violence and discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people2015 September.
 10. Méndez JE. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Human Rights Council United Nations, Twenty-second session. Report. United Nations Human Rights Council, 02/01/2013 2013. ISBN A/HRC/22/53.
 11. Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Resolution 1952 (2013) – Children’s right to physical integrity. Strasbourg: Raad van Europa, 2013.
 12. Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Resolution 2191 (2017) – Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people. Strasbourg: Raad van Europa, 2017.
 13. Permanent Mission of Austria in Geneva. Joint Statement on the Human Rights of Intersex Persons; United Nations Human Rights Council 48th session, Geneva, Switzerland: Permanent Mission of Austria in Geneva; 2021 [geraadpleegd 4 October 2021]. 4 October 2021. URL: https://www.bmeia.gv.at/oev-genf/speeches/alle/2021/10/united-nations-human-rights-council-48th-session-joint-statement-on-the-human-rights-of-intersex-persons/.
 14. Pūras D. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. United Nations, General Assembly, 30 juli 2015. Rapport Nr. A/70/213.
 15. Pūras D. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. United Nations, General Assembly, 4 april 2016. Rapport Nr. A/HRC/32/33.
 16. Pūras D. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. United Nations, General Assembly, 28 March 2017. Rapport Nr. A/HRC/35/21.
 17. Zeid Ra’ad Al Hussein. Opening remarks by Zeid Ra’ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights at the Expert meeting on ending human rights violations against intersex persons, [Press release]. United Nations; 2015 [bewerkt 16 sept 2015; geraadpleegd 19 sept 2015]. URL: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16431&LangID=E#sthash.TTMfNnJr.dpuf.
 18. Zeid Ra’ad Al Hussein. Statement by UN High Commissioner at opening of the thirtieth session of Human Rights Council: United Nations; 2015 [bewerkt 30 september; geraadpleegd 3 oktober 2015]. URL: http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/A6E1EE722FB13A46C1257EC00035556B?OpenDocument.