MISVATTINGEN#4Eén soort intersekse

 1. Eén soort intersekse, verschillende ervaringen: Er bestaat maar één soort intersekse, ondanks de unieke lichamelijke en doorleefde ervaringen van intersekse personen. Verschillende ervaringen leiden niet tot verschillende soorten intersekse.
 2. Diagnoses versus soorten: Intersekse mensen worden vaak geïdentificeerd door medische diagnoses, die vallen onder het paraplubegrip DSD (Disorders/Differences of Sex Development). Deze diagnoses worden niet beschouwd als verschillende ‘soorten’ intersekse.
 3. Verschil in emancipatie: Er is een aanzienlijk verschil in hoe verschillende groepen intersekse personen hun emancipatie benaderen. Sommige kiezen voor medische oplossingen en zelfverberging, terwijl anderen maatschappelijke veranderingen bepleiten.
 4. Meerdere perspectieven op intersekse: Er zijn vijf verschillende manieren om naar intersekse te kijken: als een lichamelijk kenmerk, als een doorleefde ervaring, als een gemeenschap, als een ontwrichtende factor in de maatschappij, en als een onderdeel van een inclusieve toekomst.
 5. Intersekse vs. DSD: De termen ‘intersekse’ en ‘DSD’ zijn geen synoniemen. DSD focust voornamelijk op het lichamelijke kenmerken en medische diagnoses, terwijl de definitie van intersekse een breder scala aan perspectieven omvat en uitgaat ven de doorleefde ervaring van intersekse mensen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 4

Er is maar één soort intersekse

Hoeveel soorten intersekse bestaan er? Sommige mensen denken dat intersekse een koepelbegrip is voor bepaalde medische diagnoses, en zeggen dat er ruim veertig soorten intersekse bestaan. Maar er bestaat slechts één soort intersekse.

Uit de definitie van intersekse 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is. blijkt dat maar één soort intersekse bestaat. Dat…

 • iedere intersekse persoon een uniek lichaam heeft,
 • iedere tijd en omgeving andere sociale constructies van man en vrouw kent, en
 • intersekse in alle samenlevingen andere sociale gevolgen heeft,

betekent dat de doorleefde ervaring voor iedere intersekse persoon anders zal zijn 9090: Om de interseksegemeenschap te kunnen begrijpen is doorlopend sociaalwetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.Het is een misvatting dat doorleefde ervaring hetzelfde is als ervaring. – maar andere doorleefde ervaringen zijn geen verschillende intersekse soorten, typen, condities, of variaties. 1Hoewel er slechts één soort intersekse bestaat, wordt in 8787: De DSD-classificatie is niet geschikt voor sociaalwetenschappelijk onderzoek.Het is een misvatting dat sociaalwetenschappelijk onderzoek de DSD-classificatie kan volgen. een voorbeeld gegeven van een typologie die gebruikt kan worden voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. De typologie gaat echter over de doorleefde ervaring van intersekse personen en groepeert op basis van hoe intersekse mensen met die ervaring omgaan. Dergelijke woorden leiden tot othering 163163: De Wettelijke Regulering moet vrij zijn van woorden die intersekse personen als een minderwaardige groep ten opzichte van de rest van de maatschappij presenteren.Het is een misvatting dat de woorden ‘stoornissen’, ‘verschillen’ of ‘variaties’ bruikbaar zijn in wetgeving of in onderzoek..

Wel zijn er veel verschillende diagnoses

Veel intersekse mensen kennen zich alleen door de diagnose die gezondheidswerkers gebruiken. Die diagnose is vaak onderdeel van het medische paraplubegrip DSD en het krijgen van een diagnose is vaak onderdeel van de doorleefde ervaring van intersekse mensen. Als gevraagd wordt naar het soort intersekse dat iemand heeft, wordt feitelijk bedoeld ‘welke diagnose heb jij?’ Voor sommige intersekse mensen is zo’n diagnose bekend, voor anderen niet 4444: DSD is niet hetzelfde als intersekse.Het is een misvatting dat DSD hetzelfde is als intersekse., 4747: DSD is een groep nauwelijks gerelateerde diagnoses die beter los van elkaar kunnen worden beschouwd.Het is een misvatting dat DSD een duidelijke wetenschappelijke diagnose is en intersekse iets is waar je zelf voor kiest (en mensenrechten zijn gebaseerd op dogma’s)., 4848: Het stellen van een diagnose is niet altijd in het belang van de patiënt.Het is een misvatting dat een diagnose altijd in het belang van de patiënt is., 4949: DSD-patiënten zijn intersekse personen.Het is een misvatting dat DSD-patiënten niet intersekse zijn..

Zelfs als zo’n diagnose bekend is, is het nog geen op zichzelf staand soort intersekse – zoals een andere toetsenbordindeling2Zie Wikipedia voor een overzicht van de meest gangbare toetsenbordindelingen: https://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout niet tot een ander soort computer leidt, zal een andere diagnose niet tot een ander soort intersekse leiden.

En er is veel verschil in de stand van de emancipatie

Er zijn grote verschillen in de stand van de emancipatie van (groepen) intersekse personen. Er zijn groepen met een sterk gemedicaliseerde visie die de oplossing bij zichzelf zoeken met operaties en self-consealment en er zijn groepen die vinden dat de maatschappij moet veranderen en zich juist daarom kenbaar maken als intersekse persoon. En alles daartussenin. Dat maakt samenwerking en solidariteit niet altijd eenvoudig, vooral niet als gedacht wordt dat dat het verbeteren van de medische zorg niet samen kan gaan met meer maatschappelijke acceptatie van intersekse.

Dit leidt tot een gebrek aan gevoel van verbondenheid, maar niet tot ‘verschillende soorten intersekse’. Naarmate personen individueel emanciperen, zien ze beter welke maatschappelijke problemen zij met andere mensen gemeenschappelijk hebben. De verbondenheid zal dan weer toenemen.

Ook zijn er verschillende perspectieven op intersekse

Hoewel er maar een soort intersekse bestaat, zijn er wel meerdere manieren om naar intersekse te kijken:

 • De intersekse mens
  Persoonlijk. Dit perspectief gaat uit van de persoonlijk ervaren pijn van intersekse mensen en is in de definitie benoemd met de woorden ‘doorleefde ervaring’.
 • De interseksegemeenschap
  Bron van verandering. Het woord interseksegemeenschap zoals intersekse personen dat gebruiken, staat voor de kracht van gezamenlijkheid die tot maatschappelijke verandering leidt. Maar het woord kan jammer genoeg ook worden gebruikt om een verkeerd beeld van intersekse te geven; zoals de Amerikaanse sociologe en feministe Francesca Cancian zei:

 “De term ‘de gemeenschap’ heeft de neiging achtergestelde mensen te romantiseren en hun interne verschillen en conflicten te verdoezelen; maar ik zal de term gebruiken, omdat ik geen beter alternatief heb.” [2]

 • Intersekse in de samenleving
  Ontwrichting. Deze visie beschrijft hoe intersekse de normatieve sociale constructie van man en vrouw verstoort.
 • Intersekse in de toekomst
  Harmonie. Hierbij wordt intersekse bekeken als onderdeel van een inclusieve maatschappij. In de definitie van intersekse is dit aspect aanwezig als de drie dynamische elementen (doorleefde ervaring, sociaal-culturele gevolgen, en de normatieve sociale constructie van man en vrouw) die ervoor kunnen zorgen dat intersekse in de toekomst een andere betekenis krijgt of zelfs ophoudt te bestaan.

Een belangrijk verschil tussen intersekse en DSD 4444: DSD is niet hetzelfde als intersekse.Het is een misvatting dat DSD hetzelfde is als intersekse. is dat DSD alleen de eerste visie (lichamelijk kenmerk) omvat, terwijl de definitie van intersekse wél uitgaat van de vier hierboven genoemde perspectieven 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is.. De hier genoemde perspectieven op intersekse zijn ook bruikbaar in wetenschappelijke onderzoek, al dan niet in combinatie met een in deze publicatie voorgestelde typologie 8787: De DSD-classificatie is niet geschikt voor sociaalwetenschappelijk onderzoek.Het is een misvatting dat sociaalwetenschappelijk onderzoek de DSD-classificatie kan volgen.(Figuur 9).

Standpunt NNID

Er is maar één soort intersekse

Er is maar één soort intersekse. Toevoegingen die suggereren dat er meer soorten zijn, zoals soorten, typen, condities, of variaties, leiden tot othering en worden daarom achterwege gelaten

Wat mensen zeggen


 • Verwarrend
  Tot slot is het verwarrend om kinderen met atypische genitale ontwikkeling ‘intersekse’ te noemen. 5De auteurs van de brief waaruit dit citaat afkomstig is, nemen ten onrechte aan dat intersekse (alleen) betrekking heeft op ‘kinderen met een atypische genitale ontwikkeling’. In een andere publicatie legt de Franse eerste–auteur uit waarom het beperken tot de genitaliën hem juist lijkt: “De term ‘sex’ (in Disorders of Sex Development – mvdh) heeft niet dezelfde betekenis in het Engels/Amerikaans en sommige andere talen. Verwijst het naar de ‘individuele innerlijke identiteit’ (hersen- of corticale geslacht), wat een subtiele perceptie van de eigen identiteit is; of verwijst het naar de ‘uiterlijke identiteit’ (genitale geslacht)? In dat geval zou de term genitaal waarschijnlijk meer op zijn plaats zijn dan geslacht. Om deze semantische verwarring te vermijden, heeft het Franse nationale referentiecentrum dat zich met deze vragen bezighoudt, gekozen voor de term atypische genitale ontwikkeling (Atypical Genital Development -AGD) om de termen stoornissen en geslacht, die vaak verkeerd geïnterpreteerd worden, te vermijden.”[a] Anders gezegd: omdat ik het verschil niet weet tussen ‘seks’ en ‘sekse’, zeg ik dat iemands geslacht afhankelijke is van de aanwezige genitaliën. Dit is (alweer) een vruchteloze poging om uit schaamte DSD te vervangen door een nieuw, nietszeggend acroniem. Zie hoofdstuk 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is. voor de definitie van intersekse. De term ‘intersekse’ is een samenvoeging van verschillende klinische scenario’s, waarvan sommige absoluut niets met elkaar gemeen hebben. 6Deze bewering, die wat betreft intersekse onjuist is, gaat mutatis mutandis wél op voor DSD 4747: DSD is een groep nauwelijks gerelateerde diagnoses die beter los van elkaar kunnen worden beschouwd.Het is een misvatting dat DSD een duidelijke wetenschappelijke diagnose is en intersekse iets is waar je zelf voor kiest (en mensenrechten zijn gebaseerd op dogma’s)..[b]
  — Pierre Mouriquand, kinderuroloog – 2016

 • Verbondenheid
  Die verbondenheid bij de interseksegemeenschap, die mis ik zeker nog wel, alhoewel ik ze dat dus ook niet kwalijk neem, omdat ik ook heel goed begrijp waar die vandaan komt. Je merkt nu dat iedereen op een andere positie staat, dat sommige mensen nog heel erg achterin staan[…] nog heel erg in die geheimhouding en ook naar mij kijken of zo’n bericht sturen van ‘wat doe je?’ of ‘hoezo strijd jij hier zo hard voor?’ […] ‘ik ben er helemaal niet mee eens, ik ben blij dat ik geopereerd ben’ of wat voor opmerkingen. Dat iedereen nu een beetje op een andere positie op die renbaan staat door die maatschappelijke beweging, dus dat ik juist minder verbondenheid voel dan [toen] die er juist in die geheimhouding was, wat wel heel logisch is.[c]
  — Marleen Hendrickx – 2023
 1. Mouriquand P. Commentary to “Attitudes towards ‘disorders of sex development’ nomenclature among affected”. J Pediatr Urol. 2017. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2017.03.041
 2. Mouriquand P, Caldamone A. Response to letter to the Editor re ‘Surgery in Disorders of Sex Development (DSD) with a gender issue: If (why), when and how?’. J Pediatr Urol. 2016;12(6):444. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2016.07.009
 3. Hendrickx M, van der Have MJ. Het verhaal van Marleen Hendrickx – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106161
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. de Beauvoir S. The Second Sex. New York: Vintage Books / Random House Inc.; 2010. ISBN: 9780307814531
 2. Cancian FM. Conflicts between activist research and academic success: Participatory research and alternative strategies. The American Sociologist. 1993;24(1):92-106. https://doi.org/10.1007/BF02691947
 3. Laqueur TW. Making sex: Body and gender from the greeks to Freud. Cambridge. MA, USA: Harvard University Press; 1990. ISBN: 0-674-54349-1