Wat is beter, intersekse of DSD?

Ah, zo werkt dat dus niet. Als het woord ‘beter’ gebruikt wordt, is iets anders ‘slechter’ en dat gaat hier niet op. Meningen kunnen haaks op elkaar staan, maar een filosoof zal zeggen dat beide zienswijzen toch ‘waar’ kunnen zijn. In de Griekse oudheid wees Pyrrho van Elis er op dat twee visies naast elkaar kunnen bestaan omdat tegen ieder standpunt met evenveel redelijkheid het tegendeel gesteld kan worden. Volgens hem kan niet één visie op een onderwerp als waarheid worden geaccepteerd zonder de aanhangers van een andere visie onrecht aan te doen. Hij concludeerde daarom dat je geen oordeel over de visie van een ander moet uitspreken. Dat geldt trouwens niet alleen voor de woordkeuze, maar ook voor de gehanteerde definities.1Dat wil niet zeggen dat activiteiten die aan een geaccepteerde naam verbonden zijn, ethisch acceptabel zijn en ook geaccepteerd moeten worden: als iemand zegt dat DSD een prima naam is, betekent dat nog niet dat nnmb’s uitvoeren een prima activiteit is.

Bij intersekse en DSD draait alles om de definitie van beide woorden. Ouders van een kind met het Adreno Genitaal Syndroom (AGS/CAH)) kunnen bijvoorbeeld zeggen dat hun kind geen vermannelijking van de geslachtsdelen (meer) heeft en dat AGS dús niet onder intersekse of DSD valt. Dat is een andere waarheid dan die van de volwassen vrouw die het woord intersekse wel gebruikt omdat ze de invloed van de verhoogde testosteronproductie in de bijnier op haar lichaam waarneemt. Iedereen heeft het recht op zijn eigen definitie en daarmee op zijn waarheid.

Te ingewikkeld? Ga dan uit van de kortere versie: respecteer elkaars visie. Iemand die zegt dat hij intersekse is heeft, is intersekse. Iemand die zegt dat hij/zij een DSD heeft, heeft een DSD. Als iemand zegt dat geen van beide begrippen hem/haar/hen beschrijft, dan is dat ook goed. Maar eis niet dat de ander jouw terminologie gebruikt om zichzelf te beschrijven.