Ondertekening van de Nederlandse Intersekse Verklaring door wethouder Cecilia Daemen van de gemeente Nijmegen op Roze Woensdag 2023

 1. De Nederlandse Intersekse Verklaring is een initiatief waarbij gemeenten en organisaties zich committeren aan de emancipatie van intersekse personen en de acceptatie van seksediversiteit.
 2. Organisaties die de verklaring ondertekenen, moeten binnen een jaar concrete stappen zetten om seksediversiteit structureel in hun beleid op te nemen, met een aangewezen hoofdverantwoordelijke voor dit proces.
 3. NNID ontwikkelt een monitoringssysteem om de voortgang en resultaten van het beleid te volgen, en biedt ondersteuning bij de implementatie.
 4. De focus in de beginfase van implementatie ligt op kennisoverdracht en het creëren van draagvlak binnen de organisatie.
 5. Tot nu toe hebben vier Nederlandse gemeenten de Intersekse Verklaring ondertekend, en het proces wordt begeleid door een vast contactpersoon vanuit de gemeente of organisatie.Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

De Nederlandse Intersekse Verklaring

De Nederlandse Intersekse Verklaring wordt door een gemeente of betrokken organisatie ondertekend, als start van de inzet voor de acceptatie van seksediversiteit, en emancipatie van intersekse personen. In dit document zijn zowel een tijdlijn, als een aantal voorwaarden opgenomen die van belang zijn bij het ondertekenen van deze verklaring.

Doelstelling

Gemeentes en betrokken organisaties zetten zich in voor intersekse emancipatie, en acceptatie van seksediversiteit. De organisatie1Organisatie: gemeente, verwante organisaties, betrokken organisaties, etc. doet dit door seksediversiteit structureel op te nemen in het beleid. Deze beleidsplannen moeten doorgevoerd worden in de breedte van de organisatie, in breed lhbti-beleid of regenboogagenda’s. Een persoon vanuit de organisatie is hoofdverantwoordelijk. Met deze persoon wordt dan ook algemeen contact onderhouden vanuit NNID. De inzet voor seksediversiteit begint bij het ondertekenen van de Intersekse Verklaring. Binnen een jaar moeten de eerste zichtbare stappen naar concreet inhoudelijk beleid zijn gezet. De Intersekse Verklaring is een middel om het grotere doel van intersekse emancipatie te behalen, omdat het een contract is dat door de organisatie getekend wordt, waar een inspanningsverplichting aan verbonden is.

Op dit moment hebben vier gemeenten de Intersekse Verklaring getekend: Utrecht (juni 2020), Amsterdam (oktober 2020), Den Haag (mei 2021),  en Nijmegen (juli 2023).

Het doel is niet direct meetbaar in kwantificeerbare getallen of percentages. Het gaat om outcome van beleid, niet om output. Om emancipatie van intersekse personen binnen de organisatie te bereiken, is het belangrijk om intersekse en seksediversiteit structureel in het beleid op te nemen. NNID ontwikkelt een monitoringssysteem dat de beleidsstappen en resultaten in kaart brengt. Dit systeem geeft overzicht, maar biedt ook mogelijkheden tot het ontwikkelen van een ‘menukaart’ van mogelijkheden in de implementatie van interseksebeleid, die door andere organisaties ook gebruikt kan worden. Dit monitoringssysteem wordt in het begin van 2020 door NNID ontwikkeld.

Het ondertekenen van de Intersekse Verklaring is slechts een eerste stap in de verdere inzet van de organisatie voor de emancipatie van intersekse personen. Bij het ontwikkelen van concreet beleid moet vooral aandacht besteed worden aan de zichtbaarheid van seksediversiteit, en het creëren van draagvlak voor interseksebeleid binnen de organisatie. Hierbij moet in de beginfase van implementatie vooral ingezet worden op kennisoverdracht over seksediversiteit.

Bij het proces van het ondertekenen van de Intersekse Verklaring en het implementeren van concreet beleid moet rekening gehouden worden met het feit dat emancipatie geen snel proces is, maar juist stapsgewijs aangepakt moet worden. Dit wordt ook meegenomen in de monitoring van het beleid.

Het tekenen van de Intersekse Verklaring door de organisatie is het beginpunt van de inzet voor intersekse emancipatie. NNID biedt ondersteuning bij het implementeren van beleid, bijvoorbeeld in de opstartfase van kennisoverdracht. Na een half jaar volgt een tussentijdse evaluatie. Naar aanleiding van dit gesprek wordt vanuit NNID een advies opgesteld welke vervolgstappen de organisatie kan nemen. Na een jaar volgt een voorlopige evaluatie, aan de hand van het monitoringssysteem. Daarna blijft NNID advies geven en het interseksebeleid van de organisatie monitoren.

[1]

Tijdlijn

 1. Contact organisatie – NNID
 2. Verwachtingen registreren
 3. Voorbereiden ondertekenen Intersekse Verklaring
 4. Ondertekenen Intersekse Verklaring
 5. Plan concrete beleidsstappen
 6. Advies concrete invulling Intersekse Verklaring
 7. Implementatie interseksebeleid
 8. Tussenevaluatie
 9. Implementatie interseksebeleid
 10. Monitoring
 11. Voorlopige evaluatie interseksebeleid

Proces

 • Er is een vast contactpersoon vanuit gemeente/organisatie
 • NNID stuurt bij begin van contact basisinformatie over seksediversiteit toe
 • NNID registreert verwachtingen van beide partijen
 • Vanaf begin van het proces lopen alle beleidszaken langs de lijnen van de verklaring
 • Verklaring dient als contract tussen gemeente/organisatie en NNID
 • Monitoring gebeurt op basis van wetenschappelijke onderbouwde methodes

Beeld: Gemeente Nijmegen/ fotograaf onbekend