Andere organisaties voor seksediversiteit2019-05-05T22:18:43+00:00
Vertegenwoordigers van OII Europe en ILGA-Europe op bezoek bij de Raad van Europa.

Beeldmateriaal: ILGA-Europe.

Andere organisaties

Seksediversiteit is een parapluterm voor verschillende begrippen1Ondermeer intersekse, differences of sex development, geslachtsvariaties, variaties in de geslachtsontwikkeling en diagnose-gebonden namen2Ondermeer 5 alpha reductase deficientie, adrenogenitaalsyndroom, androgeen ongevoeligheid syndroom, congenitale bijnier hyperplasie, gemengde gonadale dysgenesie, hypospadie, Klinefelter syndroom, Kallmann syndroom, Mayer-Rokitansky-Küster syndroom, Swyer syndroom, Turner syndroom, triple-X Syndroom, XY-gonadale dysgenesie. die in medisch en biologisch opzicht van elkaar kunnen verschillen, maar die sociaal en maatschappelijk vaak grote overeenkomsten vertonen. De organisaties die zich bezighouden met seksediversiteit zijn grofweg onder te verdelen in diagnose-gebonden patiëntenorganisaties en op de-medicalisering gerichte mensenrechten organisaties.

Nederland

Bijniervereniging NVACP2018-11-26T00:41:36+00:00

NVACP stond oorspronkelijk voor Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten, maar is tegenwoordig actief onder de naam Bijniervereniging nvacp. Zowel Addison als Cushing valt op geen enkele manier onder intersekse of DSD. Op verzoek van de universiteiten van Nijmegen en Leiden heeft de NVACP in 1999 een werkgroep opgericht die opkomt voor patiënten met het Adreno Genitaal Syndroom (AGS, ookwel congenital adrenal hyperplasia of CAH).

COC Nederland2018-11-26T20:48:34+00:00

COC Nederland of kortweg COC, opgericht in 1946, is een federatie van 20 COC-verenigingen die opkomt voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender personen en intersekse personen (lhbti personen). Tijdens de Algemene Vergadering van lidverenigingen van het COC op 24 juni 2017 besloten de lidverenigingen unaniem de samenwerking met de interseksebeweging te versterken. Hierin wordt nauw samengewerkt met NNID.

COC zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lhbti personen in Nederland en in het buitenland. De organisatie beschikt als één van de weinige lhbti-organisaties ter wereld over een ECOSOC speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties.

DSD Nederland2018-11-26T00:18:30+00:00

DSDNederland (tot begin 2013 AISNederland) richtte zich voor de naamsverandering op vrouwen met het Androgeen Ongevoeligheid Syndroom en aanverwante condities. Tegelijk met de naamsverandering werd de vereniging opengesteld voor jongens met de diagnose 46,XY DSD. De letters DSD in de naam van de vereniging moeten worden gelezen als Differences of Sex Development. Op de website is veel informatie te vinden, vaak in de vorm van persoonlijke verhalen.

Onder 46,XY DSD vallen volgens de website van de vereniging de volgende diagnoses: androgeenongevoeligheid, xy gonadale dysgenesie (Syndroom van Swyer), leydigcelhypoplasie, ovotesticulaire DSD, en enzymstoornissen in de steroidsynthese zoals 17 beta-hydroxysteroiddehydrogenase en 5 alpha-reductase deficiëntie.

Nederlandse Klinefelter Vereniging2018-11-26T00:18:18+00:00

De Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) staat voor de belangen van jongens en mannen met het Klinefeltersyndroom alsook die van hun ouders en partners. Eén van de symptomen van het Klinefeltersyndroom is het extra X-chromosoom dat deze mannen hebben: 47, XXY.

NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit2018-11-26T00:18:07+00:00

NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, is een Nederlandse intersekse-organisatie die opkomt voor de (mensen)rechten van intersekse personen in Nederland, Europa, en daarbuiten.

OII Nederland2018-11-26T21:44:00+00:00

Organisation Intersex International – Nederland (OII Nederland) is de eerste Nederlandse contactgroep voor intersekse personen die strikt vanuit een mensenrechtenperspectief werkt. De contactgroep staat open voor alle intersekse personen, ongeacht het soort intersekse, en is de Nederlandse afdeling van Organisation Intersex International.

oiinederland.nl/

Stichting MRK Vrouwen2018-11-26T00:17:43+00:00

De stichting MRK-Vrouwen is een belangenvereniging voor vrouwen die geboren zijn met het Mayer-Rokitansky-Küster-syndroom.

www.stichtingmrk.nl

Trefpunt Hypospadie2018-11-26T00:17:32+00:00

Trefpunt Hypospadie is een particulier initiatief, gestart in 2002. De website biedt naast  informatie over hypospadie ook een forum voor mannen met hypospadie en ouders van kinderen met hypospadie.

Triple-X Syndroom Contactgroep2018-11-26T00:17:22+00:00

Het Triple-X Syndroom is de volgens de Contactgroep Triple-X Syndroom de meest voorkomende chromosomenvariatie bij vrouwen. 1 op de 1000 meisjes wordt geboren met een extra X-chromosoom, maar dit blijft vaak onontdekt omdat er relatief weinig klachten optreden.

Turner Contact Nederland2018-11-26T00:17:12+00:00

Turner Contact Nederland is de vereniging voor vrouwen met het syndroom van Turner. Bij dit syndroom hebben meisjes een afwijking aan een X-chromosoom of is een X-chromosoom aanwezig en ontbreekt een tweede geslachtschromosoom.

XYY Vereniging2018-11-26T00:17:01+00:00

In 2003 is de XYY-vereniging opgehouden te bestaan en is de website verdergegaan als een ‘infopunt’. Volgens de website wordt 1 op de 1000 jongens geboren met een extra Y-chromosoom.

Buitenland

Deze lijst met buitenlandse organisaties is verre van compleet. Een aantal van de vermelde organisaties zijn patiëntenorganisaties in de traditionele zin, de meeste juist niet, omdat ze tegen de medicalisering van seksediversiteit zijn. Behalve organisaties die zich specifiek op seksediversiteit richten, zijn ook mensenrechtenorganisaties en lhbti-organisaties met een programma voor seksediversiteit opgenomen.

Ação Pela Identidade (API)2018-11-26T00:15:32+00:00

API is een Portugeese organisatie met een door intersekse personen geleid intersekseproject.

Accord Aliance2018-11-26T00:16:25+00:00

Accord Alliance is een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor een betere communicatie tussen artsen en mensen met een DSD (het woord intersekse wordt niet gebruikt). De organisatie is opgericht door Bo Laurent, beter bekend als Cheryl Chase, de oprichtster van Intersex Society of North America (de eerste activistische organisatie voor intersekse personen). Van de website zijn twee boeken te downloaden die voor artsen en ouders de praktische implementatie vormen van het Chicago Concensus-document.

AIS Support Group2018-11-26T00:16:02+00:00

Androgen Insensitivity Syndrome Support Group is een Engelse lotgenotenorganisatie die openstaat voor vrouwen met het androgeen ongevoeligheid syndroom en aanverwante condities. Op de website is veel (vaak medische gerelateerde) informatie te vinden, inclusief wetenschappelijke artikelen. Veel pagina’s zijn al geruime tijd niet meer bijgewerkt maar de pagina AIS in Articles/Books bevat veel verwijzingen naar recente bronnen.

AIS Support Group Australia Inc.2018-11-26T00:15:45+00:00

Androgen Insensitivity Syndrome Support Group Australia is o.a. bekend omdat oud-voorzitter Tony Briffa de eerste intersekse burgemeester ter wereld was.

AIS-DSD Support Group2018-11-26T00:16:15+00:00