Steun je
intersekse kind
#9Over deze publicatieEen gids voor ouders

Een gids voor ouders van intersekse kinderen. Samengesteld door IGLYO, OII Europe, EPA en NNID.

Over deze publicatie

De eerste Engelstalige versie van Steun je intersekse kind is in 2018 geschreven en gepubliceerd door IGLYO, OII Europe, en EPA. Sindsdien is deze gids voor ouders van intersekse kinderen vertaald in het IJslands, Frans, Grieks, Portugees, en Turks. De Nederlands versie is door NNID vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. De online-versie bevat voetnoten, verwijzingen en referenties die niet zijn opgenomen in de pdf-versie.

De makers

IGLYO

IGLYO – De International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex (LGBTQI) Youth & Student Organisation is de grootste LHBTQI jongeren- en studentenorganisatie ter wereld met meer dan 90 lidorganisaties in ruim 40 Europese landen.

De doelstellingen van IGLYO zijn:

 • Jonge actvisten vormen.
 • De zichtbaarheid vergroten en de diversiteit van LHBTQI-jongerenidentiteiten benadrukken.
 • Onderwijs veilig en inclusief maken voor iedereen.
 • Een betrokken en verbonden netwerk van lidorganisaties ontwikkelen en ondersteunen.

IGLYO bereikt deze doelstellingen via een uitgebreid programma van internationale trainingen en evenementen, online capaciteitsopbouw, vertegenwoordiging en participatie van jongeren, digitale verhalen en campagne voeren, en ons LHBTQI inclusief onderwijsproject.

IGLYO aisbl is geregistreerd als een non-gouvernementele organisatie in België (No. d’entreprise: 808808665).

OII Europe

OII Europe (Organisation Intersex International Europe) is de overkoepelende organisatie van Europese op mensenrechten gebaseerde intersekseorganisaties met lidorganisaties in alle regio’s van de Raad van Europa. OII Europe werd opgericht op de Dag van de Mensenrechten, 10 december, tijdens het tweede Intersex Forum in Stockholm in 2012.

OII Europe is een autonoom deel van OII (Organisation Internationale des Intersexués), een gedecentraliseerd wereldwijd netwerk van interseksieorganisaties, dat is opgericht in 2003 en sindsdien via de nationale groepen wereldwijd actief is.

De doelstellingen van OII Europa zijn:

 • Volledige uitvoering van de mensenrechten, lichamelijke integriteit en zelfbeschikking voor intersekse mensen.
 • Wettelijk verbod op niet-consensuele medische en psychologische behandelingen; artsen of andere beroepsbeoefenaren mogen geen enkele behandeling uitvoeren met als doel het wijzigen van geslachtskenmerken die kunnen worden uitgesteld totdat de te behandelen persoon geïnformeerde toestemming kan geven.
 • Bevordering van zelfbewustzijn, zichtbaarheid en erkenning van intersekse mensen.
 • Volledige bescherming tegen discriminatie en erkenning van geslachtskenmerken als beschermingsgrond.
 • Voorlichting van de samenleving over intersekse kwesties vanuit een mensenrechtenperspectief.

EPA

EPA verenigt de ouderverenigingen in Europa die samen meer dan 150 miljoen ouders vertegenwoordigen. EPA werkt in partnerschap samen om ouders te vertegenwoordigen en hen  een krachtige stem te geven en te geven bij de ontwikkeling van onderwijsbeleid en -besluiten op Europees niveau. Op het gebied van onderwijs bevordert EPA de actieve participatie van ouders en de erkenning van hun centrale plaats als primaire verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen.

EPA ondersteunt de participatie en samenwerking van ouders in veel educatieve aangelegenheden door:

 • Verzamelen en verspreiden van informatie door middel van EPA-publicaties, waaronder nieuwsbrieven, seminarrapporten, EPA-website, discussieforums.
 • Onder de aandacht brengen van innovatie in educatieve samenwerking en informatie verspreiden over interessante en innovatieve onderwijspraktijken.
 • Bevorderen van doorlopende ondersteuning en opleiding van ouders.
 • Bevorderen van onderzoek op alle gebieden met betrekking tot de ouderparticipatie.
 • Samenwerken met verschillende partners in het brede veld van het onderwijs.

NNID

“NNID streeft naar een diverse en inclusieve samenleving, die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat intersekse personen volledig zichzelf kunnen zijn en participeren, en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie, en geslachtskenmerken.”

 • NNID bevordert de duurzame gelijkberechtiging en emancipatie van intersekse personen, bevordert de zichtbaarheid van intersekse personen, en komt
  op voor de (maatschappelijke) belangen van intersekse personen.
 • NNID zet zich in voor politieke, juridische, institutionele, en sociale verandering die bijdraagt aan de bescherming van intersekse personen tegen mensenrechtenschendingen, discriminatie en geweld gebaseerd op seksuele oriëntatie, genderidentiteit & -expressie, en geslachtskenmerken.

Dit bereikt NNID door…

 • intersekse personen en andere stakeholders te betrekken bij de emancipatie van intersekse personen in Nederland;
 • intersekse personen te representeren bij overheden, het maatschappelijk middenveld, en het bedrijfsleven;
 • een leidende rol te hebben in de bewustwording van intersekse bij nationale, Europese en internationale overheden, organisaties, en instituten;
 • de primaire bron van informatie en advies over intersekse te zijn voor alle stakeholders;
 • het onderwerp intersekse te vertegenwoordigen bij internationale organisaties;
 • zich in te zetten voor een sterke internationale intersekse beweging;
 • wetenschappelijk onderzoek naar intersekse te bevorderen en waar mogelijk samen te werken met wetenschappers;
 • geconstateerde problematiek met feiten te onderbouwen.
Vader en kind zitten aan een tafel, Beiden hebben een pen in hun hand en het kind schrijft of tekent op een stuk papier. Lijntekening gemaakt met een enkele pennenstreek

Auteursrecht

Oorspronkelijke titel
Support your intersex child, © 2018 IGLYO, OII Europe, en EPA.

Nederlandstalige bewerking
Steun je intersekse kind © 2019 Stichting NNID.

Illustraties
Valenty Kuzilina (Valenty )

Ook als pdf te downloaden
Deze online-versie is een met woordenlijst, voetnoten, verwijzingen en referenties verrijkte versie van de de gedrukte publicatie Steun je intersekse kind, een gids voor ouders, ISBN….. die ook als PDF te downloaden is.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende(n).

Uitgever
Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor sekse diversiteit
Staddijk 91, 6537 TW Nijmegen. Nederland

Twee kinderen zitten in kleermakerszit met de ruggen tegen elkaar. Het linkerkind heeft een laptop op schoot en is aan het typen. Het rechterkind leest een boek. Lijntekening gemaakt met een enkele pennenstreek.
Ouder met een kind op schoot. Samen lezen ze een tijdschrift of een boek. Lijntekening gemaakt met een enkele pennenstreek.